Hotărârea nr. 73/2012

Aprobarea termenului de completare a dosarelor depuse in vederea obtinerii unei locuinte sociale destinate familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.73

din 05 04 2012

privind: aprobarea termenului de completare a dosarelor depuse în vederea obtinerii unei locuințe sociale destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 86/03 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 05 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27 206/19 03 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27 208/19 03 2012, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 1, alin. 2 din OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile art. 42, 43 și 48 din Legea locuinței nr.114/1996 republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.21 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin HG nr.1275/2000;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

h o tă r ă ș t e

Art.1 - Termenul limită de completare a dosarelor depuse în vederea obtinerii unei locuințe sociale destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari este de 20 04 2012.

Art.2 — Art.1 al HCL nr.473/24 11 2011 privind aprobarea termenului de completare a dosarelor depuse în vederea obtinerii unei locuințe sociale destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, se modifică corespunzător cu prevederile art.1 al prezentei hotărâri.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

HCL 73.doc