Hotărârea nr. 72/2012

Asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Romana a Profesorilor de Franceza - filiala Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.72

din 5 04 2012

privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Română a Profesorilor de Franceză - filiala Galați

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 103/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.27 654/20 03 2012, a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr.27 656/20 03 2012, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere solicitarea Asociației Române a Profesorilor de Franceză nr. 20 262/28 02 2011;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Asociația Română a Profesorilor de Franceză - fliala Galați în vederea realizării Festivalului Național al Artelor Combinate pentru Liceeni Francofoni, intitulat “Artele în joc pe scenă”, ce se va desfășura în perioada 23 - 26 aprilie 2012.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 15 000 lei din capitolul de cheltuială 67 02, pentru realizarea acțiunii aprobate la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr.72/5 04 2012

CONTRACT NR. _________/_________

de asociere intre Municipiul Galati, si Asociatia Romana a Profesorilor de Franceza filiala Galati

Intre

Municipiul Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Asociatia Romana a Profesorilor de Franceza filiala Galati, cu sediul în Galați, str. Brailei nr. 161B, cod 800320, cod fiscal 14113115, reprezentată prin Secretar - Prof. Rodica Liliana Bira s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galati aloca pe durata incheierii contractului suma de ______ lei

de la bugetul local Asociatiei Romane a Profesorilor de Franceza filiala Galati pentru realizarea in comun a Festivalului National al Artelor Combinate pentru Liceeni Francofoni intitulat “Artele in joc pe scena” in perioada 23 - 26 aprilie 2012.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea dupa 30 de zile de la data finalizarii acestuia.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Asociației Romane a Profesorilor de Franceza filiala Galati

Art. 3. Asociatia Romana a Profesorilor de Franceza filiala Galati se obligă:

  • a. Sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a actiunii Festivalul National al Artelor Combinate pentru Liceeni Francofoni intitulat “Artele in joc pe scena” respectiv in scopul acoperirii cheltuielilor cu cazarea si masa participantilor.

  • b. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identitatii nationale.

  • c.  Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversitatii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • d. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • e.  Sa prezinte in termen maxim de 30 de zile de la data finalizarii festivalului documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local. In cazul cheltuielilor cu cazarea, documentele justificative constau in : factura emisa de unitatea in care se face cazarea, ordinul de plata emis de catre asociatie, tabel cu participantii care au beneficiat de cazare - nume, prenume, domiciliul, seria si nr. document identitate. Documentele vor fi prezentate in copie conform cu originalul.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galati

Art. 4. Municipiul Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia de a asigura _______ lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru organizarea actiunii

Festivalul National al Artelor Combinate pentru Liceeni Francofoni intitulat “Artele in joc pe scena”;

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. ___________________________________________,        deschis       la ___________________________ al Asociatiei Romane a Profesorilor de Franceza filiala Galati .

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care asociația nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galați isi rezerva dreptul de a decide oricand încetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand asociatiei anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca asociatia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați:

Asociatia Romana a Profesorilor de Franceza filiala Galati

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

SECRETAR

Prof. Rodica Liliana Bira

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Ing. Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

SEF SERVICIU COMUNICARE

Alexandru Luminita

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

HCL 72 .doc