Hotărârea nr. 71/2012

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta 'Sf. Apostol Andrei' Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.71

din 5 04 2012

privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului

Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:101/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.27 478/20 03 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.27 480/20 03 2012, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08.2009, în sensul diminuarii suprafetelor atribuite in folosinta gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati, cu suprafata exclusiva de 12,92 mp si suprafata de 39,78 mp reprezentand cota parte din suprafata in folosinta comuna totala, situate in Dispensarul comasat nr.17,25 din Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr.12, bl.S9D parter, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore