Hotărârea nr. 7/2012

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si estimarile pe urmatorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 7

din 31 01 2012

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:5/16 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.2770/11 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.2772/11 01 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.69/1998 privind înființarea SC TRANSURB SA Galați prin reorganizarea RA Transport Urban Galați;

Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico -financiari pentru anul 2012, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă programul de investiții, detaliat pe surse de finanțare pe anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar și piese de schimb, produse finite, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.8- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUS PENTU ANUL 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

Rd

BVC aprobat

2012

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

0

1

3

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE, din care :

(rd.1=rd.2+3+4+8+9)

01

48746

12927

11901

11927

11991

1

Venituri din servicii prestate

02

15123

3900

3900

3600

3723

2

Venituri din chirii,vanzarea marfurilor,activitati diverse

03

1200

300

300

300

300

3

Venituri din subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif,       din care :

04

32319

8701

7675

8001

7942

a

bugetul local-dif.pret

05

30769

8314

7288

7614

7553

b

bugetl local-handicapati

06

1200

300

300

300

300

c

Casa de pensii

(L 118/1990,189/2000)

07

350

87

87

87

89

4

Alte venituri din exploatare

08

100

25

25

25

25

5

Venituri financiare

09

4

1

1

1

1

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd.10=rd.11+rd.31)

10

48696

12914

11888

11914

11980

1

Cheltuieli pentru exploatare,

din care :

(rd.11=rd.12+13+26+27+28+29+30)

11

48691

12912

11887

11913

11979

a

cheltuieli materiale,energie si apa

12

16330

4750

3900

3750

3930

b

cheltuieli cu personalul,din care:

(rd.13=rd.14+15+22)

13

22952

5665

5779

5665

5843

salarii brute

14

16378

4090

4090

4090

4108

cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale din care : (rd.15=rd.16+17+18+19+20+21)

15

4574

1142

1142

1142

1148

0

1

3

3

4

5

6

- contributia la asigurarile sociale de stat 20,8 %

16

3407

851

851

851

854

- ajutor somaj 0,5 %

17

82

20

20

20

22

- contribuții la Fondul de garantare a creantelor salariale 0,25%

18

41

10

10

10

11

- contributia la asigurarile sociale de sanatate 5,2%

19

852

213

213

213

213

- contributia pentru concediile medicale 0,85%

20

139

35

35

35

34

- contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 0,325%

21

53

13

13

13

14

alte cheltuieli cu personalul din care :

(rd.22=rd.23+24+25)

22

2000

433

547

433

587

- tichete de masa

23

1630

408

408

408

406

- tichete cadou

24

270

114

156

- cheltuieli sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile

25

100

25

25

25

25

c

cheltuieli privind amortizarea si provizioanele

26

2400

600

600

600

600

d

cheltuieli de protocol

27

3

1

1

1

e

cheltuieli cu primele de asigurare

28

100

25

25

25

25

f

cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurlor publice

29

4287

1072

1072

1072

1071

g

alte cheltuieli de exploatare

30

2619

800

510

800

509

2

Cheltuieli financiare

31

5

2

1

1

1

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

32

50

13

13

13

11

IV

IMPOZIT PE PROFIT

33

8

V

PROFITUL DE REPARTIZAT

34

42

1

rezerve legale

35

3

2

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

36

3

alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare

37

15

4

alte repartizari prevazute de lege

38

5

participarea salariatilor la profit

39

4

0

1

2

3

4

5

6

6

dividende la bugetul local

40

20

7

profitul nerepartizat pe destinațiile (

1 - 7 )

41

VI

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTITIILOR,din care:

42

5885

3092

900

1500

393

1

Surse proprii

43

5885

3092

900

1500

393

2

Alocatii de la buget

44

45

3

Credite bancare

46

a

interne

47

b

externe

48

VII

IX. CHELTUIELI PENTRU

INVESTITII,din care:

49

5885

3092

900

1500

393

1

Investitii,inclusiv investitii in cursul anului

50

5036

2774

582

1287

393

2

Rambursari rate aferente creditelor

51

849

318

318

213

-

VIII

REZERVE,din care :

52

5594

- rezerve legale

53

177

- rezerve statutare

54

- alte rezerve

55

5417

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

56

1

Venituri totale

57

48746

12927

11901

11927

11991

2

Costuri aferente volumului de activitate

58

48696

12914

11888

11914

11980

3

Numar prognozat de personal la finele anului

59

786

786

786

786

786

4

Numar mediu de personal ,total

60

777

777

777

777

777

5

Cheltuieli de natura salariala

(rd.62+63)

61

18378

4523

4637

4523

4695

a

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

62

16378

4090

4090

4090

4108

b

Alte bonificatii si bonusuri in bani si in natura rd.22

63

2000

433

547

433

587

0

1

2

3

4

5

6

6

Castigul mediu lunar pe salariat

Rd.61/rd.60/12

64

1,97

1,94

1,99

1,94

2,01

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoana) (rd.57/rd.60*1000)-in preturi

curente

65

62736

16637

15317

15350

15432

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei /persoana)in preturi comparabile

(rd.57/rd.60*1000*ipc ipc-103,00%

66

64618

17136

15777

15811

15895

9

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale rd.58/57*1000

67

998,97

998,99

998,90

998,91

999.08

10

11 .Plati restante-total

68

1700

- preturi curente

69

1700

- preturi comparabile (rd.69 x ipc)

70

1751

12. Creante restante-total

71

9500

- preturi curente

72

9500

- preturi comparabile (rd.72 x ipc)

73

9785

PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu Mihai

S.C. TRANSURB S.A. GALATI Serviciul Tehnic

Nr. 1027 / 11.01.2012

ANEXA 2 la HCL 7/31 01 2012

MEMORIU JUSTIFICATIV privind achizitiile de mijloace fixe din planul de investitii pe anul 2012 si alte cheltuieli din sursa proprie anexa la BVC/2012

Pentru anul 2012, societatea noastra si-a propus prin planul de investitii, achizitionarea, unor utilaje, instalatii, aparate, mijloace fixe menite sa îmbunatateasca activitatea:

- transport public local de persoane prin curse regulate si prin curse regulate speciale ;

-   de întretinere si reparare a autovehiculelor;

- de Inspectie Tehnica Periodica.

De mentionat ca o parte din aceste echipamente tehnologice au mai fost achizitionate si in anii anteriori, dar ca urmare a uzurii fizice sau morale , s-au scos din functiune iar altele propuse a fi achizitionate sunt impuse de prevederi legale.

La întocmirea planului de investitii s-au avut în vedere criterii privind:

- Legislatia în vigoare privind achizitiile publice prin O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii si H.G.nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 34/2006;

- H.G.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

 • - Reglementările privind certificarea incadrării vehiculelor rutiere inmatriculate si normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și categoria de folosință conform destinației, prin inspecția periodica RNTR 1.

 • - Reglementarile privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutierere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9;

- Analizarea la nivelul autobazelor si sectiei a necesarului de bunuri, functie de cerintele actuale legate de dotarea existenta, de noua durata de functionare sau de starea lor tehnica.

Necesitatea achizitionarii acestora se justifica astfel:

CAP.II - Achizitii din surse proprii

A. Achizitii din surse proprii - mijloace fixe

I. Sectia intretinere exploatare tramvaie

Poz.1 12 tramvaie tip ZGT seria 800 si transportul acestora din Olanda pana la Galati = 1.368.000 lei

12 tramvaie x 26.000 lei/buc = 312.000 lei

12 tramvaie x 88.000 lei/buc/transport = 1.056.000 lei

Poz.2 Sistem calcul (PC) = 2 buc.

 • 2 buc x 1.800 = 3.600 lei

Poz.3 Masina de gaurit fixa MG 10-13 = 4 buc

4 buc x 1.800 = 7.200 lei.

Poz.4 Masa ridicat 600 kg. = 1 buc.

 • 1 buc x 3.500 = 3.500 lei

Poz.5 Pompa apa ( EPEG ) = 1 buc.

 • 1 buc x 2.500 = 2.500 lei

Poz.6 Bara ecartament 1435 = 1 buc.

 • 1 buc x 1.800 = 1.800 lei

Poz. 7 Indicator de medie tensiune ( 6-35kV) si corespondenta a fazelor pentru SR-uri= 2 buc

 • 2 buc x 3.500 = 7.000 lei

Poz.8 Sistem ( sursa incalzire) incalzire Depoul 1- atelier boghiuri = 1 buc

 • 1 buc x 13.000 = 13.000 lei

Poz.9 Sistem ( sursa incalzire) incalzire Depoul 1- atelier reconditionari = 1 buc

1 buc x 13.000 = 13.000 lei

Poz.10 Polizor dublu cu picior PD 300 = 3 buc

 • 3 buc x 2.200 = 6.600 lei

Poz.11 Polizor dublu cu picior PD 200 = 1 buc

1 buc x 2.000 = 2.000 lei

Poz.12 Grup convertizor sudura fix = 3 buc

 • 3 buc x 5.000 = 15.000 lei

Poz.13 Grup convertizor cu motor termic = 1 buc

 • 1 buc x 10.000 = 10.000 lei

Poz.14 Cleste Wattmetric = 2 buc.

 • 2 buc x 2.000 = 4.000 lei

Poz.15 Electrocompresor 8 atm = 3 buc.

 • 3 buc x 3.000 = 9.000 lei

Poz.16 Masina automata de spalat (tramvaie) WAP = 2 buc.

 • 2 buc x 20.000 = 40.000 lei

Poz.17 Vinci manual 5t = 2 buc.

 • 2 buc x 1.800 = 3.600 lei

Poz.18 Vinci hidraulic 5t = 2 buc.

2 buc x 2.000 = 4.000 lei

Poz.19 Carucior transport cu cilindru hidraulic (tip girafa) = 2 buc.

2 buc x 1.800 = 3.600 lei

Poz.20 Sursa statica pentru sudare cu electrod 500A alimentata de la linia de contact de 600V = 1 buc. (invertor + aparat sudura)

1 buc x 80.000 = 80.000 lei

Poz.21 Masina de burat (vibrocompactor pentru pavaj) = 1 buc.

1 buc x 5.000 = 5.000 lei

Poz.22Motodebitator de taiat sina = 1 buc.

1 buc x 4.500 = 4.500 lei

Poz.23 Remorca transport materiale 2-5 tone= 1 buc.

1 buc x 20.000= 20.000 lei

Poz.24 Aparat de masura a prizei de pamant = 1 buc

1 buc x 2.900 = 2.900 lei

Poz.25 Centrala incalzire hala RT (inclusiv instalatiile aferente) = 1 buc

1 buc x 12.000 = 12.000 lei

Poz.26 Autoturn cu platforma ridicatoare second-hand (rulat) = 1 buc

1 buc x 100.000 = 100.000 lei

Poz.27 Masina de taiat asfaltul (adancime de taiere 18(K200mm)= 1 buc

 • 1 buc x 12.000 = 12.000 lei

Poz.28 Multimetru digital = 2 buc

 • 2 buc x 2.100 = 4.200 lei

Poz.29 Redresor incarcat acumulatori = 1 buc

1 buc x 3.500 lei = 3.500 lei

TOTAL I. = 1.761.500 lei

II. Sectia intretinere exploatare autobuze, troleibuze

Poz.1 20 autobuze Den Oudsten /transportul acestora din Olanda pana la Galati si taxa prima inmatriculare=

2.540.000 lei

20 autobuze x 127.000 lei/buc = 2.540.000 lei

20 autobuze x 10.000 lei/buc/taxa prima inmatriculare = 200.000 lei

Din care in 2012 :    avans 30%   = 762.000 lei

Taxa         = 200.000 lei

6 rate din 24  = 444.000 lei ( 74.000 lei x 6 rate = 444.000 lei )

1.406.000 lei

Poz.2 Generator curent 220V cu motor termic =1 buc

1 buc x 2.700= 2.700 lei

Poz.3 Motostivuitor 3t = 1 buc

1 buc x 38.000 = 38.000 lei

Poz.4 Instalatie gresare pneumatica

1 buc x 3.500 = 3.500 lei

Poz.5 Instalatie spalat piese pana la 300 kg = 1 buc

 • 1 buc x 2.000 = 2.000 lei

Poz.6 Pistol pneumatic piulite roti = 2 buc

 • 2 buc x 1.800 = 3.600 lei

Poz.7 Electrocompresor 10 atm cu rezervor de 500 L = 1 buc

1 buc x 2.000 = 2.000 lei

Poz.8 Elevator pentru transportul rotilor auto = 2 buc

2 buc x 4.500 = 9.000 lei

Poz.9 Cric crocodil 10 t = 1 buc

1 buc x 3.000 = 3.000 lei

Poz.10 Grup convertizor sudura fix = 1 buc

1 buc x 5.000= 5.000 lei

Poz.11 Elevator 7,5 to = 4 buc

 • 4 buc x 11.000 = 44.000 lei

Poz.12 Dispozitiv rectificat discuri frana si tamburi = 1buc

 • 1 buc x 3.000= 3.000 lei

Poz.13 Rampa pt. lucrul la inaltime troleibuze fixa + mobila= 2 buc

 • 2 buc x 3.500 = 7.000 lei

Poz.14 Statie incarcat acumulatori. = 1 buc

1 buc x 1.800 = 1.800 lei

Poz.15 Aparat sudura 220 V = 1 buc

1 buc x 3.000 = 3.000 lei

Poz.16 Sistem PC pt.birou (sefi coloana, sef at.exploatare, sef at.intretinere) = 3 buc

 • 3 buc x 1.800 = 5.400 lei

Poz.17 Aparat sudura 380 V= 1 buc.

 • 1 buc x 4.500 = 4.500 lei

Poz.18 Transformator electric 220 V/ 24Vx1200W = 2 buc

 • 2 buc x 2.000 = 4.000 lei

Poz.19 Transformator electric 220V/ 24V x 600-800W = 1 buc

1 buc x 1.800 = 1.800 lei

Poz.20 Masini spalat tip WAP = 2 buc

2 buc x 20.000 = 40.000 lei

Poz.21 Sistem supraveghere video A1 (min 32 cam) = 1 set

 • 1 set x 100.000 = 100.000 lei

Poz.22 Cabine vanzare bilete = 2 buc

 • 2 buc x 4.500 = 9.000 lei

Poz.23 Sistem de monitorizare GPS (inclusiv masurare consum combustibil) = 1 buc

1 buc x 645.000 = 645.000 lei

Poz.24 Aparat de diagnoza motor - cu interfata diagnosticare defectiuni pentru echipamente electronice de la motor, cutie viteze, ABS pentru autobuzele DAF, MAZ, DAB = 1 buc

1 buc x 15.000 = 15.000 lei

Poz.25 Generator aer cald pentru hala mica RC= 2 buc

 • 2 buc x 13.000= 26.000 lei

Poz.26 Extindere instalatie gaze pentru generatoarele de aer cald = 1buc

1buc x 10.000= 10.000 lei

Poz.27 Dispozitiv rectificat discuri de frana si tamburi = 1 buc

1 buc x 4.000= 4.000 lei

Poz.28 Pompa apa ( EPEG ) = 1 buc.

1 buc x 2.500 = 2.500 lei

Poz.29 Polizor dublu cu picior PD 300 = 1 buc

1 buc x 2.200 = 2.200 lei

Poz.30 Masina de gaurit fixa MG 10-13 = 1 buc

1 buc x 1.800 lei = 1.800 lei.

Poz.31 Redresor incarcat acumulatori = 1 buc

1 buc x 3.500 lei = 3.500 lei.

Poz.32 Pompa electrica distributie ulei cu memorie digitala pentru 3 tipuri de ulei utilizate = 3 buc

 • 3 buc x 2.700 lei = 8.100 lei

Poz.33 Cric de canal ITP minim 7,5 tone = 1 buc

1 buc x 2.000 lei = 2.000 lei

Poz.34 Megohmetru 1000V= 1 buc

1 buc x 25.000 = 25.000 lei

Poz.35 Autoturism/autoutilitara = 1 buc

1 buc x 80.000 = 80.000 lei

TOTAL II = 2.523.400 lei

TOTAL A. (I+II) = 4.284.900 lei

B. Alte cheltuieli din sursa proprie legate de studii de fezabilitate, bilant energetic, lucrari de reabilitare , intocmirea cartilor tehnice ale constructiilor, expertizarea tuturor cladirilor, harta cablurilor electrice, proiecte , studii de fezabilitate etc

B. Cheltuieli cu proiectare si executia

Poz.1 Proiect execuție dezafectare Autobaza 4 = 100.000 lei ;

Poz.2 întocmirea cartilor funciare la SR-uri si teren subunitati = 38.000 lei ;

Poz.3 Intocmirea cartilor funciare ale cladirilor proprietate SC TRANSURB SA = 38.000 lei;

Poz.4 Proiecte pentru expertizarea cladirilor din punct de vedere al riscului seismic si siguranta la incendiu = 40.000 lei ;

Poz.5 Intocmirea cartilor tehnice pentru cladirile societarii = 40.000 lei

Poz.6 Bilant energetic = 10.000 lei;

Poz.7 Harta cablurilor electrice (etapizat) = 35.000 lei;

Poz.8 Racord apa si canalizare la Depoul 1 documentatie de executie = 7.000 lei;

Poz.9 Executia lucrarilor pentru racord apa si canalizare la Depoul 1= 50.000 lei;

Poz.10 Proiectare si executie bransament electric sediu ( marire putere instalata) = 10.000 lei

Poz.11 Proiectare instalatie electrica interioara de forta - sediu- = 25.000 lei

Poz.12 Proiectare si executie bransament electric pentru garaje - sediu - = 5.000 lei

Poz.13 Proiectare si realizare urmarirea in timp real a nivelului motorinei din tancurile de combustibil supraterane - A1 - = 11.000 lei

Poz.14 Reabilitare integrala a instalatiei de incalzire sediu ( solutia S2 din Certificatul de Performanta Energetica nr. 6166/29.06.2011 ) = 184.000 lei

Poz.15 Amenajare platforma troleibuze ( A1) pentru verificarea punerii la masa = 3.000 lei

Poz.16 Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii executie pentru inlocuire cabluri LES pe strada Basarabiei de la Baia Comunala la strada Mihai Bravu = 30.000 lei

Poz.17 Proiect si executie bransament electric la 6 cabine autotaxare = 20.000 lei

Poz.18 Proiect si realizare termohidroizolatie hala RT Depoul 1 = 100.000 lei

Poz.19 Program informatic : Modul ITM - TCINF = 5.000 lei

TOTAL B: 751.000 lei

TOTAL A+B = 5.035.900

C . Investitii in curs :

8 rate la contractul nr. 6862/30.07.2010 cu SC MOBILIFT SRL

25.389 euro x 8 rate = 203.112euro x 4.18lei/euro = 849.008 lei

TOTAL C = 849.008 lei

TOTAL ACHIZITIE SURSA PROPRIE (A + B + C) = 5.884.908 lei

Actualele propuneri pot suferi modificari functie de modificarile legislative sau de alte conditii tehnice ce nu au putut fi prevazute la data prezentei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului de Administratie al societatii TRANSURB S.A. lista de investitii, pentru anul 2012.

PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu Mihai

PROGRAMUL

de reducere a stocurilor de materii prime ,materiale,obiecte de inventar,piese de schimb si produse finite

Nr. crt.

Stocuri

Sold la

31.12.11

Intrari

01.01

31.12.12

Iesiri 01.01-31.12.2012

Sold la 31.12.

2012

Sold la 31.12. 2013

Sold la 31.12.

2014

Aferente productiei

Vanzari lichidari

1

Materiale,din care:

396

11772

11894

20

254

261

268

2

- stocuri fara miscare

20

-

-

20

-

-

-

3

Obiecte de inventar din care:

6

179

181

4

-

-

-

4

- stocuri fara miscare

4

4

-

-

-

5

Piese de schimb din care:

576

1655

1784

3

444

456

467

6

- stocuri fara miscare

3

-

-

3

-

-

-

7

TOTAL

978

13606

13859

27

698

717

735

8

Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in:

- nr.rotatii (cifra de afaceri/stoc mediu)

45,18

-

-

-

54,04

65,75

65,72

9

- durata de rotatie a stocurilor in zile (stoc mediu/cifra de afaceri x 365)

8,08

-

-

-

6,75

5,55

5,55

Presedinte de sedinta Manoliu Mihai

PROGRAM DE REDUCERE A ARIERATELOR

Mii lei

Nr.

Crt.

Arierate

(furnizori)

Sold initial

01.01.2012

Reduceri

Sold final 31.12.2012

Suma

Sursa

surse proprii de finantare

incasari creante

credite

alte

surse

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Asociatia Euro D ezvoltare-Gal ati

11

11

11

0

2

Aliela Company-SRL

47

47

47

0

3

Arepo Trans

3

3

3

0

4

Astralis AVM

18

18

18

0

5

ATP Exodus

4

4

4

0

6

Universal Aurora

19

19

19

0

7

Biomedmun SRL

2

2

2

0

8

Bosch Rexroth

3

3

3

0

9

Clima Consult SRL

8

8

8

0

10

Chimforex SA

11

11

11

0

11

Cipaco Galati

1

1

1

0

12

CIP Galati

1

1

1

0

13

Ciudeea Construct

15

15

15

0

14

Denis Technology

8

8

8

0

15

Diacar IMPEX

8

8

8

0

16

SC Dodo si Rodi SRL

1

1

1

0

17

Delta Plus Trading

3

3

3

0

18

Edenred Romania srl

129

129

129

0

19

ENA Grup

16

16

16

0

20

Electrica SA

426

426

426

0

21

Operativ Logistic

22

22

22

0

22

EVW Holding

5

5

5

0

23

SC Fandros srl

1

1

1

0

24

Fermit SA

1

1

1

0

25

F.I.S.E.Electrica SA

1

1

1

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

26

Gami srl

2

2

2

0

27

Gorim srl

63

63

63

0

28

Schunk Carbon Tech

7

7

7

0

29

IFPTR

2

2

2

0

30

International

Motoare Leader srl

21

21

21

0

31

Miro Impex

1

1

1

0

32

Ora 7 srl

1

1

1

0

33

Oscar Downstream

591

591

591

0

34

Papelectric

1

1

1

0

35

Procom srl

3

3

3

0

36

Railex

32

32

32

0

37

Roial Computers

3

3

3

0

38

SDEE Galati

1

1

1

0

39

SOCO

D ez. Management

3

3

3

0

40

Stecon Industry

30

30

30

0

41

Universal Comprest

143

143

143

0

42

Ultron srl

3

3

3

0

43

Cosmos Trading

15

15

15

0

44

Opanis 2006 srl

5

5

5

0

45

Mobilift srl

95

95

95

0

46

Rqplus

Prodcomimpex srl

9

9

9

0

47

TOTAL

1796

1796

1796

0

Presedinte de sedinta Manoliu Mihai

SITUATIA

Datoriilor asimilate imprumuturilor contractate cu scadenta in anul curent

Nr.

Crt.

Valoarea totala a datoriei

Perioada de rambursare in ani

Valoarea anuala scadenta in 2012

TOTAL din care:

Rate

Dobanzi si comisioane

euro*

lei

euro

lei

euro

lei

euro

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

A. Activitatea curenta

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

B. Investitii

4

609.336

2.611.736

2

203.112

849.008

203.112

849.008

-

-

*- la data contractului 1euro = 4,2862 lei

- estimat pentru anul 2012, 1 euro = 4,1800 lei

Prededinte de sedinta Manoliu Mihai

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUS PENTU ANUL 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

Rd

BVC aprobat

2011

BVC aprobat

2012

BVC estimat

2013

BVC estimat

2014

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE, din care : (rd.1=rd.2+3+4+8+9)

01

42375

48746

50111

51364

1

Venituri din servicii prestate

02

18034

15123

15546

15935

2

Venituri din chirii,vanzarea marfurilor,activitati diverse

03

890

1200

3

Venituri din subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif,       din care :

04

22250

32319

a

bugetul local-dif.pret

05

21000

30769

b

bugetl local-handicapati

06

900

1200

c

Casa de pensii

(L 118/1990,189/2000)

07

350

350

4

Alte venituri din exploatare

08

1200

100

5

Venituri financiare

09

1

4

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd.10=rd.11+rd.31)

10

42325

48696

50059

51310

1

Cheltuieli pentru exploatare,

din care :

(rd.11=rd.12+13+26+27+28+29+30)

11

42325

48691

50054

51305

a

cheltuieli materiale,energie si apa

12

11000

16330

16787

17207

b

cheltuieli cu personalul,din care:

(rd.13=rd.14+15+22)

13

22882

22952

23595

24185

salarii brute

14

16378

16378

16837

17258

cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale din care : (rd.15=rd.16+17+18+19+20+21)

15

4574

4574

0

1

2

3

4

5

- contributia la asigurarile sociale de stat 20,8 %

16

3407

3407

- ajutor somaj 0,5 %

17

82

82

- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 0,25%

18

41

41

- contributia la asigurarile sociale de sanatate 5,2%

19

852

852

- contribuția pentru concediile medicale 0,85%

20

139

139

- contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 0,325%

21

53

53

alte cheltuieli cu personalul din care :

(rd.22=rd.23+24+25)

22

1930

2000

- tichete de masa

23

1620

1630

- tichete cadou

24

260

270

- cheltuieli sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile

25

50

100

c

cheltuieli privind amortizarea si provizioanele

26

2400

2400

d

cheltuieli de protocol

27

1

3

e

cheltuieli cu primele de asigurare

28

100

100

f

cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurlor publice

29

4140

4287

4407

4517

g

alte cheltuieli de exploatare

30

1802

2619

2056

2107

2

Cheltuieli financiare

31

-

5

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

32

50

50

52

54

IV

IMPOZIT PE PROFIT

33

8

8

V

PROFITUL DE REPARTIZAT

34

42

42

1

rezerve legale

35

3

3

2

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

36

3

alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare

37

19

15

4

alte repartizari prevazute de lege

38

5

participarea salariatilor la profit

39

4

6

dividende la bugetul local

40

20

20

0

1

2

3

4

5

7

profitul nerepartizat pe destinațiile (

1 - 7 )

41

VI

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTITIILOR,din care:

42

2000

5885

6050

6201

1

surse proprii

43

2000

5885

6050

6201

2

alocatii de la buget

44

-

45

3

Credite bancare

46

a

interne

47

b

externe

48

VII

IX. CHELTUIELI PENTRU

INVESTITII,din care:

49

2000

5885

6050

6201

1

Investitii,inclusiv investitii in cursul anului

50

695

5036

6050

6201

2

Rambursari rate

51

1305

849

VIII

REZERVE,din care :

52

5300

5594

- rezerve legale

53

178

177

- rezerve statutare

54

- alte rezerve

55

5122

5417

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

56

1

Venituri totale

57

42375

48746

50111

51364

2

Costuri aferente volumului de activitate

58

42325

48696

50059

51310

3

Numar prognozat de personal la finele anului

59

786

786

786

786

4

Numar mediu de personal ,total

60

777

777

777

777

5

Cheltuieli de natura salariala

(rd.62+63)

61

18308

18378

a

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

62

16378

16378

b

Alte bonificatii si bonusuri in bani si in natura ( rd.22)

63

1930

2000

6

Castigul mediu lunar pe salariat

Rd.61/rd.60/12

64

1,96

1,97

0

1

2

3

4

5

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoana) (rd.57/rd.60*1000)-in preturi

curente

65

54537

62736

64493

66106

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei /persoana)in preturi comparabile (rd.57/rd.60*1000*ipc

 • 2011- ipc-103,20%

 • 2012- ipc- 103 %

66

56282

64618

66299

67759

9

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale rd.58/57*1000

67

998,82

998,97

10

11 .Plati restante-total

68

1202

1700

- preturi curente

69

1202

1700

- preturi comparabile (rd.69 x ipc)

70

1240

1751

12. Creante restante-total

71

9200

9500

- preturi curente

72

9200

9500

- preturi comparabile (rd.72 x ipc)

73

9494

9785

Presedinte de sedinta Manoliu Mihai