Hotărârea nr. 68/2012

Acordarea acceptului de infiintare a consortiului scolar 'Sf. Dumitru'

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.68

din 5 04 2012

privind acordarea acceptului de infiintare a consortiului scolar „Sf. Dumitru”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 67/20 03 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27 424/20 03 2012 , a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27 426/20 03 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 571/07.02.2012 a Inspectoratului Scolar Judetean Galati;

Având în vedere prevederile art.8 din Ordinul 5 488/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare, emis de MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI;

Având în vedere prevederile art.62, alin.1 și 2 din Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se acceptă înființarea consorțiului scolar „Sf Dumitru”, alcătuit din următoarele unități școlare: Școala gimnazială nr.33 „Sf Dumitru”, Gradinita nr.53 „N.Labis„ si Gradinita nr.60 „Arlechino”.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore