Hotărârea nr. 64/2012

Transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Colegiului de industrie alimentara “Elena Doamna” a corpului nou edificat in vederea extinderii Colegiului de industrie alimentara 'Elena Doamna'

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.64

din 5 04 2012

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Colegiului de industrie alimentara “Elena Doamna” a corpului nou edificat in vederea extinderii Colegiului de industrie alimentara “Elena Doamna”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 96/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27 432/20 03 2012, a inițiatorului-

Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27 434/20 03 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.112, alin. 1 din Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Colegiului de industrie alimentara “Elena Doamna” a corpului nou edificat in vederea extinderii Colegiului de industrie alimentara “Elena Doamna”, având o suprafață construită de 443 mp și o suprafață desfășurată de 2 118 mp, cu regim de înălțime S+P+3, identificat în planul de situație prevăzut care face parte integrantă din prezența hotărâre .

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore