Hotărârea nr. 60/2012

Modificarea si completarea art.14, alin.(1) din Regulamentul privind inregistrarea si tinerea evidentei mopedelor, tractoarelor, masinilor si utilajelor utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere, a troleibuzelor si tramvaielor, si a vehiculelor cu tractiune animala

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.60

din 5 04 2012

privind modificarea și completarea art.14, alin.(i) din Regulamentul privind inregistrarea si tinerea evidentei mopedelor, tractoarelor, masinilor si utilajelor utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere, a troleibuzelor si tramvaielor, si a vehiculelor cu tractiune animala, pentru care nu exista obligatia inmatricularii conform O.U.G. 195/2002, republicată, actualizată, aprobat prin HCL nr.271/14 06 2007

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 82/2 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.18 110/21 02 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.18 112/21 02 2012, al Serviciului Juridic, Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.7, lit.j din Legea poliției locale nr.155/2010;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O TĂR Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea art.14, alin.(i) din Regulamentul privind inregistrarea si tinerea evidentei mopedelor, tractoarelor, masinilor si utilajelor utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere, a troleibuzelor si tramvaielor, si a vehiculelor cu tractiune animala, pentru care nu exista obligatia inmatricularii conform O.U.G. 195/2002, republicată, actualizată, aprobat prin HCL nr.271/14 06 2007, care va avea următorul cuprins:

“Art.14 (1) - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre angajatii imputerniciti ai Serviciului Transport Public local de Calatori din cadrul Primariei Municipiului Galati, reprezentanti ai Politiei Locale Galati si ai Politiei Rutiere”

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore