Hotărârea nr. 6/2012

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si estimarile pe urmatorii 2 ani pentru SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.6 din 31 01 2012

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:4/16 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.2762/11 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.2764/11 01 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.70/11 06 1998 privind înființarea Societății Comerciale “Administrația Piețelor Agroalimentare”SA Galați, prin reorganizarea RA Administrația Piețelor Comerciale Galați;

Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă situația realizării veniturilor în perioada 2010 - 2011, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico -financiari pentru anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă programul de investiții, reparații și întreținere pe anul 2012, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se aprobă programul de reducere a creanțelor restante și de reducere a pierderilor, conform anexei 5care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.9 Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore


S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

WUWM

\\ orld l uion of Whoksait Markcts

F‘nmobng «AMMM and MM ma+att wert^nd»


Str. Traian nr. 63, Galați, cod poștal: 800043, România

Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194   "

www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro; secretariat@piete-galati.ro

CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galati

ANEXA 1

La HCL nr.6/31 01 2012

SITUATIA REALIZARII VENITURILOR 2010 -2011

N r cr

t

VENITURI

Nr r d

BVC

2010

REALIZ. 2010

%

4/3

BVC

2011

REALIZ

2011

%

7/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE, din care(rd.02 + rd.08+09)

1

18343

17622

96.07

19655

18464

93.94

1.

Venituri din exploatare, din care:

2

18143

17412

95.97

19455

18382

94.48

a)

venituri din taxe forfetare

3

1628

1392

85.50

1726

1382

80.01

b)

venituri din activitati de inchiriere spatii

4

8195

8471

103.37

8362

8158

97.56

c)

venituri din vanzarea marfurilor

5

1518

1085

71.48

1520

1106

72.76

d)

venituri din inchirieri tarabe

6

4140

3902

94.25

4347

3806

87.55

e)

alte venituri din exploatare

7

2262

2562

96.62

3500

3930

112.29

2.

Venituri financiare

8

200

210

105.00

200

82

41.00

3.

Venituri exceptionale

9

-

-

-

-

-

-

Presedinte de sedinta Manoliu Mihai


ANEXA 2

la HCL nr.6/31 01 2012

SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI PE TRIMESTRE 2012

Nr. Crt.

INDICATOR

TOTAL

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.III

TRIM.IV

I

VENITURI TOTALE, din care

19000

4450

4700

5150

4700

1

Venituri din exploatare, din care:

18900

4448

4539

5232

4681

a

venituri din taxe forfetare

1400

250

350

450

350

b

venituri din activitati de inchiriere spatii

8418

2104

2105

2105

2104

c.

venituri din vanzarea marfurilor

1150

245

275

300

330

d

venituri din inchirieri tarabe

4000

900

1000

1200

900

e

alte venituri din exploatare

3932

949

909

1077

997

2

Venituri financiare

100

2

61

18

19

3

Venituri exceptionale

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE, din care

18860

4440

4630

5100

4690

1

cheltuieli materiale

685

110

180

200

195

2

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa

2150

550

405

625

570

3

Cheltuieli privind marfurile

1100

250

325

250

275

4

Cheltuieli cu personalul, din care:

8005

1980

2018

2047

1960

5

cheltuieli de exploatare privind amortizare

1560

390

390

390

390

6

Cheltuieli de protocol

26

3

5

10

8

7

Cheltuieli de reclama si publicitate

60

10

10

25

15

8

Cheltuieli cu sponsorizarea

37

5

10

15

7

9

Tichete de masa

650

165

160

175

150

10

Alte cheltuieli

4477

950

1100

1334

1093

11

Cheltuieli financiare

110

27

27

29

27

III

Profit

140

10

70

50

10

IV

Productivitate

55.59

13.08

13.64

15.09

13.78

V

Cheltuieli la 1000 lei venit

992.63

997.75

985.11

990.29

997.87

VI

Datorii

700

175

175

175

175

VII

Creante

350

95

90

82

83

PRESEDINTE DE SEDINTA

Manoliu Mihai

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

ANEXA

LOCALE: CONSILIUL LOCAL GALATI

Agentul economic: S.C.ADMINISTRATIA PIETELOR

la HCL 6/31 01 2012


AGROALIMENTARE S.A. GALATI

Sediul/adresa: Galati, str. Traian, nr.63 Cod fiscal : RO 10843605


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

-mii lei-

Nr crt

INDICATORI

BVC

ANUL 2011

APROBAT

AN 2012

%

5/4

ESTIMARE

AN 2013

ESTIMARE

AN 2014

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE, din care(rd.02 + rd.09 + 10)

1

19655

19000

96.67

19532

20020

1.

Venituri din exploatare, din care:

2

19455

18900

97.15

19429

19915

a)

venituri din taxe forfetare

3

1726

1400

81.11

1439

1475

b)

venituri din activitati de inchiriere spatii

4

8362

8418

100.67

8654

8870

c)

venituri din vanzarea marfurilor

5

1520

1150

75.66

1182

1212

d)

venituri din inchirieri tarabe

6

4347

4000

92.02

4112

4215

e)

alte venituri din exploatare

7

3500

3932

112.34

4042

4143

2.

Venituri financiare

8

200

100

50.00

103

106

3.

Venituri exceptionale

9

-

-

-

-

II.

CHELTUIELI TOTALE,din care (rd.12 +rd.32 +rd.33)

10

19509

18860

96.67

19388

19873

1.

Cheltuieli pentru exploatare, total din care

11

19339

18750

96.95

19275

19757

a)

cheltuieli materiale

12

800

685

85.63

704

722

rechizite

50

50

100.00

51

52

ob.inventar

200

130

65.00

134

137

Alte chelt.mat.

550

505

91.82

519

532

b)

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

13

1995

2150

107.77

2210

2265

c)

Cheltuieli privind marfurile

14

1550

1100

70.97

1131

1159

d)

Cheltuieli cu personalul, din care:

15

7772

8005

103.00

8229

8435

- salarii brute

16

5948

6126

103.00

6298

6455

-cheltuieli privind contributie la asigurarile sociale

17

1237

1274

103.00

1310

1343

-cheltuieli privind contributia la asigurari de somaj

18

30

31

103.33

32

33

-contributie la asigurarile de sanatate,conform Legii nr.145/1997

19

360

371

103.06

381

391

-alte cheltuieli cu personalul,din care:

20

197

203

103.04

209

214

- Cheltuieli sociale 2% din care :

21

119

123

103.36

126

129

- Tichete cadou pentru

cheltuieli sociale (cf art 2 din L 193/2006)

22

60

60

100.00

62

64

- Fond accidente de munca si boli profesionale

23

12

15

125.00

15

15

- fond special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap,conform O.U.G.nr.102/1999;

24

51

48

94.12

49

50

- fond garantare creante salariati (0,25%)

25

15

17

106.67

17

17

e)

cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

26

1400

1560

111.43

1604

1644

f)

Cheltuieli de protocol din care :

27

26

26

100.00

27

28

- tichete cadou pt protocol (cf art 2 din L 193/2006)

28

15

15

100.00

15

15

g)

Cheltuieli de reclama si publicitate din care :

29

60

60

100.00

62

64

- tichete cadou pt reclama si publicitate (cf aart 2 din L193/2006)

30

25

25

100.00

26

27

h)

Cheltuieli cu sponsorizarea

31

37

37

100.00

38

39

i)

Tichete de masa

32

724

650

89.78

668

685

j)

Alte cheltuieli, din care:

33

4975

4477

89.99

4602

4717

-alte cheltuieli cu lucrarile -serviciilor efectuate de catre terti-C.628

34

2905

2847

98.97

2927

3000

Alte chelt.din care

35

780

550

70.51

565

579

-cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate

36

850

750

88.24

771

790

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

37

440

330

75.00

339

347

2.

Cheltuieli financiare

38

150

110

73.33

113

116

3.

Cheltuieli exceptionale

39

20

-

-

-

-

III

Rezultat brut (profit / pierdere)

40

146

140

95.89

144

148

IV

ALTE SUME DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII,

din care:

41

- fond de rezerva

42

-

-

-

-

-

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

43

-

-

-

-

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

44

23

22

95.65

23

24

VI I.

PROFITUL DE REPARTIZAT,

(potrivit O.G. nr.64/2001,OUG

55/2010), din care:

45

123

118

95.93

121

124

a)

Rezerve legale

46

6

6

100.00

6

6

b)

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;

47

-

-

-

-

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozit pe profit;

48

d)

Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

49

12

11

91.67

11

11

e)

Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori divedende in cazul societatilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de

50

105

101

96,19

104

107

stat

f)

Surse proprii de finantare

51

-

-

-

-

-

VI II

SURSE DE FINANTARE

INVESTIȚII din care:

52

3733

3211.50

86.03

2900

2035

1.

Surse proprii

53

1510

1245

82.45

1280

1312

2.

Alocatii de la buget

54

1323

1850

139.93

1500

600

3.

Credite bancare:

55

-

-

-

-

-

- interne

56

-

-

-

-

-

- externe

57

-

-

-

-

-

4.

Alte surse

58

900

116.50

12.94

120

123

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

59

3733

3211.50

86.03

2900

2035

1.

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

60

3652

3176.50

86.98

2864

1998

2.

Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:

61

-

-

-

-

-

-interne

62

-

-

-

-

-

3.

Rambursari rate leasing

63

81

35

43.21

36

37

4.

Plati pentru investitii realizate si nereceptionale

64

-

-

-

-

-

X.

REZERVE, din care:

65

6

6

100.00

6

6

I.

Rezerve legale

66

6

6

100.00

6

6

XI

DATE FUNDAMENTARE

67

1.

Venituri totale

68

19655

19000

96.67

19532

20020

2.

Costuri aferente volumului de activitate

69

19509

18860

96.67

19388

19873

3.

Nr.prognozat de personal la finele anului

70

386

386

100.00

386

386

4.

Nr.mediu personal

71

350

340

97.14

340

340

5.

Fond de salarii, din care:*

72

5948

6126

102.99

6298

6455

a)

fondul de salarii aferent posturilor blocate

73

250

250

100.00

257

263

b)

Fondul de salarii aferent ** conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din O.U.G. nr.79/2001,OUG 109/2011

74

77

77

100.00

79

81

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din O.U.G. nr.79/2001

75

-premiul anual,potrivit art.7(4) din

O.U.G. nr.79/2001

76

-

-

-

-

-

c)

fond de salarii aferent personalului angajat de contract individual de munca;

77

5848

6026

103.00

6195

6350

d)

Fond salarii AGA;CA;Cenzori***

78

23

23

100.00

24

25

e)

fond salarii curente civile

79

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

80

1392

1477

106.11

1518

1556

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana)

81

52.73

55.59

105.42

57,15

58,58

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.62/rd.65)-in preturi comparabile

82

52.73

55.59

105.42

57,15

58,58

9.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000

83

992.57

992.63

100.01

1020,42

1046

10.

Plati restante - total

84

600

700

116.67

720

738

- preturi curente

85

600

700

116.67

720

738

- preturi comparabile

86

-

-

-

-

-

11.

Creante restante - total

87

300

350

116.67

360

369

- preturi curente

88

300

350

116.67

360

369

-preturi comparabile

89

-

-

-

-

-

* rd.72 - nu s-au inclus modificarile aduse de OUG 109/2011.Pentru aplicarea prevederilor ordonantei mentionate, trebuie rectificare bugetara.

** rd.74 - nu s-au inclus modificările aduse de OUG 109/201 I.Pentru aplicarea prevederilor ordonanței menționate, trebuie rectificare bugetara.

*** rd. 78 - nu s-au inclus modificarile aduse de OUG 109/2011.Pentru aplicarea prevederilor ordonantei mentionate, trebuie rectificare bugetara.

Presedinte de sedinta

Manoliu Mihai


S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. _

WUWM

World l’nlon of Wholtsak Maricets

irtofeM* kk) r«f«i       MyW-axJt


Str. Traian nr. 63, Galați, cod poștal: 800043, România

Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194   '

www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro; secretariat@piete-galati.ro

CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galati

ANEXA 4

La HCL nr.6/31 01 2012

PROGRAM DE INTARIRE A DISCIPLINEI ECONOMICO - FINANCIARE LA SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI

I. PROGRAM DE REDUCERE A STOCURILOR

NR. CRT

MASURA

TERMEN

RESPONSABIL

EFECT

1

Urmarirea permanenta a aprovizionarii si a consumurilor

Permanent

Director general

Director economic

Micsorarea stocurilor

2

Reducerea stocurilor tampon

Permanent

Gestionar magazie

Micsorarea stocurilor

II. PROGRAM DE REDUCERE A ARIERATELOR

NR. CRT

MASURA

TERMEN

RESPONSABIL

EFECT

1

Achitarea la scadenta conform graficului, a datoriilor curente catre Bugetul de stat,Bugetul asigurarilor sociale, Bugetul local.

Permanent

Director general

Director economic

Reducerea arieratelor, micsorarea cheltuielilor nedeductibile fiscal.

2

Achitarea la scadenta a facturilor de la furnizori

Permanent

Director general

Director economic

Reducerea arieratelor,

Marirea vitezei de rotatie a stocurilor

PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu MihaiS.C. Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. _

WUWM

World l’nlon of Wholtsak Maricets

irtofeM* kk) r«f«i       MyW-axJt


Str. Traian nr. 63, Galați, cod poștal: 800043, România

Tel. (+40) 236 411054, (+40) 236 418359, Fax (+40) 236 411194   '

www.piete-galati.ro; email: office@piete-galati.ro; secretariat@piete-galati.ro

CUI RO 10843605 ; ORC J17/646/1998 ; cont : RO85 RNCB 0141 0328 5659 0001 BCR - Galati

ANEXA 5

La HCL nr.6/31 01 2012

III. PROGRAM DE REDUCERE A CREANTELOR RESTANTE

NR. CRT.

MASURA

TERMEN

RESPONSABIL

EFECT

1

Reducerea creantelor ca urmare a urgentarii incasarii lucrarilor si serviciilor efectuate.

Permanent

Director general

Director economic

Cresterea de lichiditati, reducerea cheltuielilor financiare,achitarea furnizorilor, diminuarea datoriilor.

IV. PROGRAM DE REDUCERE A PIERDERILOR

NR.

CRT

MASURA

TERMEN

RESPONSABIL

EFECT

1

Urmarirea permanenta a incadrarii in prevederile BVC

Permanent

Director general

Director economic

Obtinerea de profit

V. SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati are contractata o linie de credit, nu are alte imprumuturi.

PRESEDINTE DE SEDINTA Manoliu Mihai