Hotărârea nr. 55/2012

Aprobarea sumei ce trebuie achitata pentru trim. I - 2012 de catre SC Apaterm SA Galati, pentru utilizarea bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.55

din 5 04 2012

privind aprobarea sumei ce trebuie achitată pentru trim. I- 2012 de către SC Apaterm SA Galați, pentru utilizarea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 49/21 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14 868/13 02 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.33 830/4 04 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 1345 din Codul Civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aproba suma ce trebuie achitata pentru trim. I- 2012 de către SC Apaterm SA Galați, pentru utilizarea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați, in valoare de 52.977 lei.

Art. 2 - Suma se face venit la bugetul local și se achită până la data de 15 aprilie 2012.

Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore