Hotărârea nr. 54/2012

Asocierea Municipiului Galati cu Fundatia Muzeul Caricaturii Romanesti si Universale in vederea realizarii in comun a actiunii Prevenirea violentei in scoli si invatarea regulilor de circulatie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.54

din 5 04 2012

privind asocierea Municipiului Galați cu Fundația Muzeul Caricaturii Românești și Universale în vederea realizării în comun a acțiunii Prevenirea violenței în școli și învățarea regulilor de circulație

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 102/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.28 092/21 03 2012, a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr.28 094/21 03 2012, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere solicitarea Fundației Muzeul Caricaturii Românești și

Universale nr.7828/25 01 2012;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Fundația Muzeul Caricaturii Românești și Universale în vederea realizării în comun a acțiunii Prevenirea violenței în școli și învățarea regulilor de circulație, prin realizarea de catre caricaturistul Viorel Baciu a 2 lucrari grafice cu valoare artistica.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 7000 lei din capitolul de cheltuială 67 02, pentru realizarea acțiunii aprobate la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr.54/5 04 2012

CONTRACT NR. _________/_________

de asociere intre Municipiul Galati, si Fundatia Muzeul Caricaturii Romanesti si Universale

Intre

Municipiul Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Fundatia Muzeul Caricaturii Romanesti si Universale, cu sediul în Galați, str. Strungarilor nr. 9, bl. U 3, ap. 29, cod fiscal 12944053, cont BCR RO22RNCB0141032869490001, reprezentată prin Presedinte - Viorel Baciu s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului este realizarea in comun a actiunii Prevenirea violentei in scoli si invatarea regulilor de circulatie prin realizarea de catre caricaturistul Viorel Baciu a 2 lucrari grafice cu valoare artistica in 500 de exemplare fiecare si alocarea de catre Municipiul Galati a sumei de 7.000 lei.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2012.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Fundatiei Muzeul Caricaturii Romanesti si Universale

Art. 3. Fundatia Muzeul Caricaturii Romanesti si Universale se obligă:

  • a. Sa creeze prin caricaturistul Viorel Baciu 2 (doua) lucrari grafice (postere) care au ca scop prevenirea violentei in scoli invatarea regulilor de circulatie .

  • b. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identitatii nationale.

  • c. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversitatii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • d. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • e. Sa prezinte documentele justificative, respectiv sa predea Municipiului Galati pe baza de proces verbal de predare - primire lucrările grafice in scopul distribuirii lor in scolile din Municipiul Galati si un raport de activitate.

Sectiunea 2: Obligațiile Municipiului Galati

Art. 4. Municipiul Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia de a asigura 7.000 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru realizarea lucrarilor grafice.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. ___________________________________________,       deschis       la ___________________________ al Fundatiei Muzeul Caricaturii Romanesti si Universale.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care fundația nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galați isi rezerva dreptul de a decide oricand încetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand fundatiei anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca fundatia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați:

Fundatia Muzeul Caricaturii Romanesti si Universale

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

PRESEDINTE

VIOREL BACIU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Ing. Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu


Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

SEF SERVICIU COMUNICARE

Alexandru Luminita