Hotărârea nr. 52/2012

Validarea mandatului domnului Homner Gelu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.52

din 5 04 2012

privind: validarea mandatului domnului Homner Gelu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 99/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.34 034/4 04 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.34 036/4 04 2012;

Având în vedere adresa nr.15/30 03 2012, a Partidului Social Democrat;

Având în vedere prevederile art.2, alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile autorităților administrației publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.unic - Se validează mandatul domnului consilier Homner Gelu.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore