Hotărârea nr. 51/2012

Incetarea mandatului domnului consilier Ciumacenco Nicusor

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.51

din 5 04 2012

privind: încetarea mandatului domnului consilier Ciumacenco Nicușor

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:98/3 04 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 5 04 2012;

Având în vedere referatul constatator nr.34 032/4 04 2012;

Având în vedere demisia domnului Ciumacenco Nicușor din Partidul Social Democrat;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit.lA'1 și art.12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. unic — Se ia act de încetarea mandatului domnului consilier

Ciumacenco Nicușor și se declară vacant locul consilierului în cauză. Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore