Hotărârea nr. 50/2012

Alegerea presedintelui de sedinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.50 din 23 02 2012

privind alegerea președintelui de ședință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 56/23 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18 820/23 02 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18 860/23 02 2012, al Secretarului municipiului Galati;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.35 și art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se alege președinte de ședință, pentru o perioadă de 3 luni, domnul Avram Răzvan Corneliu , consilier local.

Art.2- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore