Hotărârea nr. 5/2012

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si estimarile pe urmatorii 2 ani pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 5

din 31 01 2012

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:7/16 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.2778/11 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.2780/11 01 2012 al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 — Se aprobă fundamentarea veniturilor proprii, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico -financiari pentru anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă programul de investiții, detaliat pe surse de finanțare pe anul 2012, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa nr.1

La HCL nr.5/31 01 2012

Fundamentarea veniturilor proprii

Nr. rd.

Indicatori

2010

%

2011

%

Aprobat

Realizat

încasat

încasat/ aprobat

Aprobat

Realizat

încasat

încasat/ aprobat

1

I. Venituri totale, din care:

4.171.362

4.125.746

4.123.374

98,8

4.400.060

4.636.543

4.517.182

102,6

2

1. Venituri din exploatare

4.021.362

3.843.792

3.841.420

95,5

4.210.060

4.336.901.

4.217.540

100,2

3

- venituri din redevente

3.021.362

2.693.016

2.693.016

89,13

3.320.060

3.401.764

3.360.000

101,2

4

- venituri din chirii

250.000

224.171

221.799

88,72

230.000

239.762

210.000

91,3

5

- venituri din licente si permise

300.000

281.966

281.966

93,99

290.000

290.761

280.000

96,6

6

- venituri din prestari servicii

250.000

160.469

160.469

64,2

90.000

106.144

106.144

118

7

- venituri din alte activitati

60.000

303.234

303.234

505,4

30.000

30.774

30.744

102,4

8

- venituri din amortizarea inv.

200.000

180.936

180.936

90,5

250.000

230.652

230.652

92,3

9

2. Venituri financiare

150.000

281.954

281.954

188

190.000

299.642

299.642

157,7

Nota

  • 1. Realizarile si incasarile pentru 2011 au fost preliminate, termenul scadent de plata, in cazul unor facturi, fiind dupa 31 decembrie 2011, functie de clauzele contractuale negociate.

  • 2. Gradul de încasare a veniturilor din exploatare, pentru anul 2010, fara transferurile din subvenții este de 95,7% (rd 2-rd 8 incasat/rd 2-rd 8 aprobat), iar pentru anul 2011, gradul de incasare preliminat, este de 100,6%

(rd 2-rd 8 incasat/rd 2-rd 8 aprobat).

Presedinte de sedinta Manoliu Mihai

-Terasamente; Drumuri

800.000

800.OOO

900.000

Cabine Punct Control

100.000

-

-

2

Investiții noi, din care

-

-

-

-

3

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

4

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care

interne

externe

ANEXA NR. 3

Programul de investiții si dotări

INDICATORI

Valoan

2012

2013

2014

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care :

1

Surse proprii, din care:

amortizare

profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care :

interne

externe

4

Alte surse, din care :

-

-

-

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții in curs

Amenajare Zona Libera Galați et. 1 pr. 8128/1995,din care :

2.100.000

2.000.000

2.000.000

P.V Rezistenta Peroane

900.000

900.000

600.000

Arhitectura Peroane

300.000

300.000

500.000

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

ANEXA

la HCL 5/31 01 2012


STR. PORTULUI+BASARABIEI

COD FISCAL: RO 5796752

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 SI ESTIMARI 2013, 2014

lei

Rand

INDICATOR

BVC 2011 aprobat

BVC 2012 aprobat

%

col.3/col.2

BVC 2013

estimat

BVC 2014

estimat

0

1

2

3

4

5

6

1

I. VENITURI TOTALE ( rd.2 + rd.7 + rd.8) ),

4.400.060

4.650.000

105,7

4.761.000

4.852.000

din care:

2

1. Venituri din exploatare, din care:

4.210.060

4.450.000

105,7

4.561.000

4.652.000

3

a) venituri din activitatea de baza

3.930.060

4.080.000

103,8

4

b) venituri din alte activitati

30.000

30.000

100

5

c) venituri din surse bugetare

250.000

250.000

100

6

d) venituri din provizion

0

90.000

7

2. Venituri financiare

190.000

200.000

105,2

200.000

200.000

8

3. Venituri extraordinare

9

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.10 + rd. 34 + rd. 35),

3,519,272

3.717.312

105,6

3.765.000

3.850.000

din care:

10

1. Cheltuieli de exploatare, din care:

3.166.272

3.352.312

105,8

3.365.000

3.450.000

11

a) cheltuieli materiale

87.000

96.000

110,3

97.000

98.000

12

b) cheltuieli cu personalul, din care:

1.599.023

1.646.995

103

1.678.000

1.720.000

13

b1) fond salarii ( personal CIM, DG, membrii CA)

1.155.840

1.190.515

103

1.211.500

1.243.000

14

b2) cheltuielile cu asigurarile si protectia

sociala, din care:

321.768

325.640

101,2

335.600

344.000

15

-contributia la asigurari sociale(20,8%)

244.708

247.650

101,2

16

-contributia la asigurari pentru somaj (0,5%)

5.883

5.960

101,3

17

-contributia la asigurari sociale de sanatate(5,2%)

61.177

61.910

101,2

18

-concedii si indemnizatii ptr asig de sanatate(0,85%)

10.000

.10.120

101,2

19

b3) fond. speciale aferente fondului de salarii

din care:

74.741

83.840

112,1

83.900

86.000

20

- fond de accidente de munca si boli profesionale

4.799

4.860

101,2

21

- fond de garantare creante salariale(0,25%)

2.942

2.980

101,2

0

1

2

3

4

5

6

22

- tichete de masa

,54.000

58.000

107

23

- cheltuieli sociale prevazute la art.21 lit.c) din Legea

571/2003 privind Codul Fiscal

13.000

18.000

138

24

b4) alte cheltuieli cu personalul

46.674

47.000

100,6

47.000

47.000

25

c) contributii la fond. de pensii facultative

.30.000

30.000

100

30.000

30.000

26

d) alte cheltuieli de exploatare, din care:

1.500.249

1.579.317

104,8

1.580.000

1.602.000

27

d1) cheltuieli cu prestari servicii

executate de terti

618.249

571.317

83,7

28

d2) chelt. expl. privind proviz. amortiz. ajustari

305.000

420.000

137,7

29

d3) cheltuieli cu impozite taxe varsaminte

400.000

450.000

112,5

30

d3) cheltuieli de protocol

12.000

14.000

116,6

31

d4) cheltuieli sponsorizare

2.000

10.000

500

10.000

10.000

32

d5) alte cheltuieli

114.000

114.000

100

33

2. Cheltuieli financiare

353.000

365.000

103,4

400.000

400.000

34

3. Cheltuieli extraordinare

35

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

880.788

932.688

105,8

996.000

1.002.000

36

IV. IMPOZIT PROFIT

140.926

149.230

105,8

159.000

160.320

37

V. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

739.862

783.458

105,8

837.000

841.680

38

1. Rezerve legale

39

2. Acoperirea pierderii din anii precedenti

40

3. Alte repartizari prevazute de lege

41

4. Participarea salariatilor la profit

in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult

de nivelul unui salariu de baza mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic in

exercitiul financiar de referinta

42

5. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividentein cazul societatilor/companiilor nationale si societatilorcu capital integral sau majoritar de stat.

43

6. Profitul nerepartizat pe destinatiile preva-

zute la pct.1-5 se repartizeaza la "Alte rezerve"

si constituie sursa proprie de finantare.

0

1

2

3

4

5

6

44

VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

1. Surse proprii

46

2. Alocatii de la bugetul local

700.000

*

*

*

47

3. Credite bancare

48

- intern

49

- extern

50

4. Alte surse

51

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

52

1. Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv

cele aferente investitiilor in curs

53

2. Ramb. rate aferente creditelor ptr investitii

54

VIII. REZERVE, din care

55

1. Rezerve legale

56

2. Alte rezerve

73.987**

57

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

58

1.Venituri totale

4.400.060

4.650.000

4.761.000

4.852.000

59

2.Cheltuieli aferente veniturilor totale

3.519.272

3.717.312

3.765.000

3.850.000

60

3. Numar de salariati

27

27

27

27

61

4. Fond de salarii

1.155.840

1.190.515

103

1.211.500

1.243.000

(consiliul de administratie, director general,

salariatii cu CIM)

62

5. Castigul mediu lunar pe salariat cu CIM

3.311

3.425

103,4

3.474

3.512

63

6. Productivitatea muncii In unitati monetare (venituri lei /nr. pers. med.)

169.233

178.846

105,7

183.115

186.615

64

7. Cheltuieli totale la 1000 venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)

799

798

99

792

785

0

1

2

3

4

5

6

65

8. Arierate restante

20.000

19.000

95

18.000

17.000

- preturi curente

- preturi comparabile

66

9. Creante restante

54.000

53.400

98,8

53.000

52.500

- preturi curente

- preturi comparabile

* se completeaza dupa aprobarea bugetului local ** 10% din profitul net

PRESEDINTE DE SEDINTA

Manoliu Mihai