Hotărârea nr. 45/2012

Modificarea si completarea art.1, lit."c" si introducerea art.2 in HCL nr. 587/2011 referitoare la aprobarea facilitatilor pe mijlocele de transport ale SC Transurb SA Galati, pentru anumite categorii de persoane, pentru anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.45

din 23 02 2012

privind modificarea și completarea art.1, lit.”c” și introducerea art.21 în HCL 587/2011 referitoare la aprobarea facilităților pe mijlocele de transport ale SC Transurb SA Galați, pentru anumite categorii de persoane, pentru anul 2012

Inițiatori: Manoliu Mihai, Ciumacenco Nicușor, Roman Apostol Picu, Constantin Aurelian, Mihailov Raul, Apetrăchioie Daniel, Bucatanschi Mihail, Lupu Stelian, Radu Gheorghe - consilieri locali;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:52/23 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.18 524/23 02 2012, a inițiatorilor-Manoliu Mihai, Ciumacenco Nicușor, Roman Apostol Picu, Constantin Aurelian, Mihailov Raul, Apetrăchioie Daniel, Bucatanschi Mihail, Lupu Stelian, Radu Gheorghe - consilieri locali;

Având în vedere raportul de specialitate nr.18 526/23 02 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”o” din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 17 alin (2) din Ordinul ANRSC nr. 272/2007-privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 alin. 2, lit.”d”, alin.6, lit.” a”, pct.2 și 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1, lit.”c” al HCL 587/2011, care va avea următorul cuprins:

„ c) abonament redus cu 50% pe o linie pentru elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, pentru persoanele beneficiare de indemnizație de șomaj, precum și pentru celelalte categorii de pensionari care nu se încadreaza la lit. b).”

Art.II - După art.2, al HCL 587/2011 se introduce art. 21, care va avea următorul cuprins:

Art.21 - (1) Abonamentele cu tarif redus pentru persoanele beneficiare de indemnizație de șomaj se acordă șomerilor indemnizați cu domiciliul stabil în municipiul Galați, pe baza actului de identitate și a carnetului de evidență vizat de AJOFM Galați.

(2) La încetarea plății indemnizației de șomaj, abonamentele de transport aflate în termen de valabilitate se restituie emitentului.”

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore