Hotărârea nr. 44/2012

Realizarea studiului de fezabilitate pentru a constata oportunitatea implementarii unui sistem de management al transportului public in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 44 din 23 02 2012

privind: realizarea studiului de fezabilitate pentru a constata oportunitatea implementării unui sistem de management al transportului public în municipiul Galați

Inițiatori: Mihai Alin - consilier local; Mircea Cristea - consilier local; Găvan Eugen -consilier local; Constantin Aurelian - consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:55/23 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18 462/22 02 2012, a inițiatorilor: Mihai Alin - consilier local; Mircea Cristea - consilier local; Găvan Eugen - consilier local; Constantin Aurelian - consilier local;

Având în vedere raportul de specialitate nr.18 464/22 02 2012 a Direcției Sisteme Informatice și Comunicații, Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, Serviciului Juridic, Instituției Arhitect Șef, Șerviciului Evidența Patrimoniului și Serviciului Concesionări, Închirieri și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea studiului de fezabilitate pentru a constata oportunitatea implementării unui sistem de management al transportului public în municipiul Galați, în vederea diminuării acestei subvenții în anii următori.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore