Hotărârea nr. 42/2012

Aprobarea instituirii dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana cu titlu gratuit pe toata durata de viata a capacitatilor energetice in favoarea S.C.FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SDEE GALATI

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.42 din 23 02 2012

privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere subterana și supraterana cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SDEE GALAȚI, a terenurilor proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 23,04 mp necesară amplasării unui post de transformare în anvelopa de beton și suprafața de 385 mp necesară amplasării liniilor electrice subterane de 20 KV și 0,4 KV

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 50/21 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 17 722/21 02 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 17 724/21 02 2012, al Direcției Sisteme Informatice și Comunicații;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 3, alin. 4 și art. 19, alin. 3 din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2,       din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterana și supraterana cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice în favoarea S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SDEE GALAȚI, a terenurilor proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 23,04 mp necesară amplasării unui post de transformare în anvelopa de beton și suprafața de 385 mp necesară amplasării liniilor electrice subterane de 20 KV și 0,4 KV.

Terenurile sunt individualizate în planurile de situație care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore