Hotărârea nr. 40/2012

Concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Tanasescu Ioana Iuliana a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 12,92 mp, si suprafata de 39,78 mp

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.40 din 23 02 2012

privind: concesionarea, fără licitatie publică, doamnei Tănăsescu Ioana Iuliana a cabinetului medical individual cu suprafața exclusivă de 12,92 mp, si suprafața de 39,78 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 22 ani si 7 luni (începând cu data de 01.04.2012) cu specialitatea medicină generală(de familie), amplasat în imobilul Dispensar comasat nr. 17,25, situat în Galati, strada 1 Decembrie 1918, parter bloc S9D, parter.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:41/21 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.17 674/21 02 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 17 676/21 02 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere cererea nr.5282/17 01 2012, a doamnei Tănăsescu Ioana Iuliana;

Având în vedere prevederile art. 385, alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2 - art.7 din HG nr.884/2004, privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, doamnei Tănăsescu Ioana Iuliana a cabinetului medical individual cu suprafața exclusivă de 12,92 mp, si suprafața de 39,78 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 22 ani si 7 luni (începând cu data de 01.04.2012) cu specialitatea medicină generală(de familie), amplasat în imobilul Dispensar comasat nr. 17,25, situat în Galati, strada 1 Decembrie 1918, parter bloc S9D, parter.

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența este de 1 euro mp/an pentru primii 5 ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună, în cabinet funcționând în contratură doi medici titulari cu drept de concesiune, redevența se va achita pentru jumătate din suprafața exclusivă și jumătate din suprafața în folosință comună, de către fiecare medic.

Art.3 - Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor nr. 946/299/2004.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei GrigoreRELEVEU

DISPENSAR COMASAT 17-25 Str. 1 Decembrie 1918, bl. S9D, Galați

TP z7 J Suprafața in exclusivitate -12.92 mp

Suprafața in folosința comuna - 39.78, din care:

- 27.73 mp Dispensar comasat adulti

-12.05 mp Dispensar comasat pediatrie


Verificat, Serviciul Cadastru Mariana Ra/dan întocmit Serviciul Cadastru Mariana Selaru ('ZSf-Sy-

Observație: Subsolul si acoperișul se incadreaza in categoria spatii de folosința comuna