Hotărârea nr. 39/2012

Majorarea capitalului social la S.C. "ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE" SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 39

din 23 02 2012

privind: majorarea capitalului social la S.C. „ADMINISTRATIA PIETELOR

AGROALIMENTARE” SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 54/23 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 15 280/14 02 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 15 282/14 02 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.35, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.210, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1— Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. „ADMINISTRAȚIA PIETELOR AGROALIMENTARE” SA Galați , ca aport în numerar, cu suma de 1000 mii lei pentru continuarea investiției „Modernizarea Pieței Agroalimentare Micro 39” Galați.

Art. 2 - Art.3 al HCL nr.70/11 06 1998 privind înființarea SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați, prin reorganizarea RA Administrația Piețelor Comerciale Galați, cu modificările și completările ulterioare se modifică și completează cu prevederile art.1.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore