Hotărârea nr. 38/2012

Majorarea patrimoniului public la RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.38 din 23 02 2012

privind: majorarea patrimoniului public la RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE

Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 53/23 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 15 276/14 02 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 15 278/14 02 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.35, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Hotărârea nr.10 a Consiliului de Administrație a RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Galați;

Având în vedere prevederile art.20, lit.”i” din HG nr.190/1994 privind înființarea

Zonei Libere Galați și a Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1— Se aprobă majorarea patrimoniului public al RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Galați, cu suma de 700 mii lei pentru realizarea investiției „Modernizarea RA Zona Liberă” Galați.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore