Hotărârea nr. 37/2012

Incheierea contractului de asociere intre Municipiul Galati si Fundatia "Eugene Ionesco"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 37

din 23 02 2012

privind încheierea contractului de asociere între Municipiul Galați și Fundația “Eugene Ionesco”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 45/21 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 10 964/01 02 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10 966/01 02 2012, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 352/2610 2011, a Fundației “Eugene Ionesco”;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e”, alin. 7, lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă contractul de asociere între Municipiul Galați și Fundația „Eugene Ionesco”, în vederea sprijinirii activității Bibliotecii Franceze, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 15 000 lei din capitolul de cheltuială 67 02, pentru acoperirea costurilor cu utilitățile(apă rece, apă caldă, energie termică, gaze) pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Biblioteca Franceză.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

la HCL nr. 37 /23 02 2012

CONTRACT DE ASOCIERE

In vederea sprijinirii activității Bibliotecii Franceze

Intre

Municipiul Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Fundația ”Eugene Ionesco”, cu sediul in Galati, str. Basarabiei nr.14, tel. 0236477317, reprezentata prin Dorina Moisa - Director Fundația ”Eugene Ionesco" s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galati aloca pe durata incheierii contractului suma de 15 000 lei de la bugetul local, cap. 67.02 , Fundației ”Eugene Ionesco”, pentru sprijinirea activității Bibliotecii Franceze.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul este valabil pana la data de 31 12 2012.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Fundației ”Eugene Ionesco”:

Art. 3. Fundația ”Eugene Ionesco”, se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli privind pentru acoperirea costurilor cu utilitățile(apă rece, apă caldă, energie termică, gaze)pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Biblioteca Franceză,

  • b. sa asigure reducerea plății abonamentului de înscriere cu 50 % pentru elevi, studenți, șomeri și pensionari precum și a tarifului de intrare pentru accesul la fondul de carte al bibliotecii.

  • c. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local.

  • d. Sa respecte programul de organizare prezentat ;

  • e. Sa aduca la indeplinire obiectivele propuse .

Sectiunea 2: Obligațiile Municipiul Galati

Art. 4. Municipiul Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia sa finanteze Fundația ”Eugene Ionesco” cu suma de 15 000 lei pentru cheltuieli privind pentru acoperirea costurilor cu utilitățile(apă rece, apă caldă, energie termică, gaze)pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Biblioteca Franceză

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. deschis la ___________________ al Fundația ”Eugene Ionesco”.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care fundatia nu respecta conditiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand fundatiei anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca fundatia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE


Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:            Fundația „Eugene Ionesco ”


PRIMAR


Ing. Dumitru Nicolae


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,


Director


Ec. Stamate Doina


Moisa Dorina


DIRECTIA ADMINISTRATIE


PUBLICA LOCALA


Viorica Palade


CONTROL FINANCIAR PREVENTIV


Presedinte de sedinta


Ec. Campeanu Rodica


Manoliu Mihai


AVIZAT JURIDIC


c.j. Mirela Roman