Hotărârea nr. 36/2012

Modificarea si completarea anexei 1 la HCL 266/28.07.2011 referitoare la transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public "Ecosal" Galati a bunurilor

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.36 din 23 02 2012

privind: modificarea și completarea anexei 1 la HCL 266/28 07 2011 referitoare la transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galați a bunurilor : “Stație de sortare, Stație de compostare, amplasate în Galați, pe malul stâng al rîului Siret-zona Barboși, T225, P1493/1, Lot 1, Punct verde de colectare Micro 13B, Punct verde de colectare situat pe strada Etna nr.29”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 42/21 02 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 23 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 9090/30 01 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.9092/30 01 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, lit.”i” și art.4, alin.1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art.15, alin.1 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit “c”, alin.5, lit.”a” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei 1 la HCL 266/28 07 2011, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bunurile sunt individualizate în anexele 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa nr. 1 la HCL nr.36/23 02 2012

NR.           DENUMIRE, AMPLASAMENT SI

CRT.                 CARACTERISTICI

VALOARE DE INVENTAR (EURO)

VALOARE DE INVENTAR CU TVA(RON)

STAȚIA DE COMPOSTARE ȘI STAȚIA DE

9                                                         ’               J

SORTARE

Amplasament - malul stang al râului Siret-zona Bărboși, T225, P1493/1, Lot 1

Caracteristici - Sconstr. birou = 163 mp; Sconstr. stație de sortare = 1452 mp; Sconstr. stație de compostare = 4400 mp; Sconstr. pod bascule = 41,25 mp; Sconstr. gospodarie apă = 75 mp.; Sconstr. total = 7853,15 mp;

Sutil. total = 6775 mp.

Steren = 20000 mp.

STAȚIA DE COMPOSTARE - s = 4400 mp

1.

Tocător deseuri pentru compost tip HFG IV - HUSSMAN

186.120,00

920.921,76

2.

Utilaj de intors compostul tip 17,50 BACKHUS

331.575,75

1.640.636,81

3.

Tambur de irigare BACKHUS tip HD 63

4.

Incarcator frontal model BLD 1,8 4x4 marca STARDAST

69.300,00

342.896,40

5.

Sită rotativă-ciur compost TSM 2500

109.543,50

542.021,24

6.

Bazinul levigat și echipamentele - S = 18 mp.

5.178,68

25.624,11

7.

Gospodăria de apă și echipamentele - S = 75 mp.

14.650,00

72.488,20

Infrastructura

1.290.876,05

6.387.254,70

(1) TOTAL STAȚIE COMPOSTARE

2.007.243,98

9.931.843,22

STAȚIA DE SORTARE - s = 1452 mp.

1.

Banda transportoare orizontala cu racleți 3800x1200

41.901,75

207.329,86

2.

Banda înclinată pentru sortare cu instalație de filtrare 9800x1200                          ’

14.454,00

71.518,39

3.

Banda de sortare selectare 13200x1200

16.335,00

80.825,58

4.

Cabina de sortare

22.770,00

112.665,96

5.

Banda orizontală materiale sortate pentru presa 9400x1200

14.850,00

73.477,80

6.

Presa pentru baloți model TEHNIX APB 100

107.811,00

533.448,83

7.

Banda înclinată materiale sortare pentru presa 8700x1200

14.850,00

73.477,80

8.

Banda înclinată materiale sortare pentru presa 8700x1200

9.

Banda orizontală pentru presă 3800x1200

5.643,00

27.921,56

10.

Tocator pentru cutii de aluminiu tip TEHNIX TKT 750

44.550,00

220.433,40

11.

Banda alimentare tocator 4000x1200

12.

Unitate centrala de aspirație

14.800,00

73.230,40

13.

Container 32 mc. (4 buc.)

21.384,00

105.808,03

14.

Container 20 mc. (5 buc.)

22.275,00

110.216,70

15.

Containere pe paleți 1 mc. tip SBS (6 buc.)

14.850,00

73.477,80

16

Stivuitor semi-electric de manipulat containere (3 buc.)

9.504,00

47.025,79

17.

Banda orizontală sortare sticla 6000x1200

9.454,50

46.780,87

18.

Buncar cu bandă protecție metalică și cauciuc

3.762,00

18.614,38

19.

Banda înclinată pentru sortare sticla 5300x1200

7.796,25

38.575,85

20.

Banda înclinată pentru ieșire sticla 6300x1200

11.781,00

58.292,39

21.

Platforma hidraulică

19.800,00

97.970,40

22.

Utilaj multifuncțional cu braț telescopic model 7520 marca STARDAST ’         ’

69.300,00

342.896,40

23.

Camion industrial de uz general pentru manevrarea containerelor

116.911,80

578.479,59

24.

Sistem de cântărire auto tip DFW-IT

27.830,96

137.707,59

25.

Portal monitorizare

11.255,70

55.693,20

26.

Sistem supraveghere și monitorizare

52.735,79

262.447,14

Infrastructură

428.494,50

2.120.190,79

STAȚIE ALIMENTARE COMBUSTIBIL

S = 4 mp.

5.232,30

25.889,42

POD BASCULĂ — s = 41,25 mp.

54.794,00

271.120,71

DRUM ȘI ÎMPREJMUIRE

111.090,00

549.673,32

CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ - s = 163 mp.

127.636,50

631.545,40

UTILITĂȚI EXTERIOARE

202.810,00

1.003.503,88

STAȚIA DE EPURARE (BIOROTOR) ’            S = 12 mp.

10.790,00

53.388,92

(2) TOTAL STATIE SORTARE

1.637.453,05

8.103.628,14

PUNCT DE COLECTARE MICRO 13B

Stot teren = 2.596,28 mp.

1.

Containere 18 mc. - 3 buc.

14.553,00

72.008,24

2.

Containere 32 mc. - 5 buc.

32.175,00

159.201,90

3.

Containere presă de 18 mc. - 2 buc.

29.700,00

146.955,60

Utilități și infrastructură

214.763,44

1.062.649,50

(3) TOTAL PUNCT COLECTARE MICRO 13B

291.191,44

1.440.815,25

PUNCT DE COLECTARE

STRADA ETNA NR. 29

Stot. teren = 2.000 mp.

1.

Containere 18 mc. - 8 buc.

38.808,00

192.021,98

2.

Containere presă de 18 mc. - 2 buc.

31.482,00

155.772,94

Utilitați și infrastructură

192.801,56

953.982,12

(4) TOTAL PUNCT COLECTARE ETNA

263.091,56

1.301.777,04

TOTAL VALOARE (1)+(2)+(3)+(4)

4.198.980,03

20.778.063,64

Președinte de ședință

Manoliu Mihai