Hotărârea nr. 33/2012

Transmiterea din proprietatea publica a municipiului si administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galati a investitiei: "Inchiderea depozitului neconform si deschiderea unei noi celule de depozitare in zona Tirighina”

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.33 din 14 02 2012

privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului și administrarea Consiliului

Local Galați în administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galați a investiției: “Închiderea depozitului neconform și deschiderea unei noi celule de depozitare în zona Tirighina”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:37/14 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 14 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.15 066/13 02 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.15 068/13 02 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările;

Având în vedere adresele nr. 674 025/13 02 2012 și nr.674 000/30 01 2012 ale

Serviciului Unitatea de Implementare Proiect ISPA - Managementul Deșeurilor Galați;

Având în vedere HCL nr.644/20 12 2007 privind înființarea Serviciului Public Ecosal Galați;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.1, lit.”i” și art.4, alin.1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art.15, alin.1 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată;

Având în vedere prevederile art.9, lit.”p” din OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată;

Având în vedere prevederile art.17, alin.2 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a municipiului și administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galați a investiției: “Închiderea depozitului neconform și deschiderea unei noi celule de depozitare în zona Tirighina”.

Caracteristicile investiției sunt prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Investiția este individualizată în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se împuternicește Serviciul Public Ecosal cu atingerea obiectivului de diminuare cu 15% a cantităților de deșeuri municipale, condiționat de atribuțiile autorităților publice locale de a atinge până în anul 2020 a unui nivel de pregătire pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor de minim 50% din masa totală a cantităților de deșeuri..

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Project Number:2003 RO 16/ P / PE / 027 - 02, Europe Aid/ 123697/D/WKS/RO

Contract Name:Closure of the old dump and opening of a new landfill cell in Tirighina area

TOTAL INVESTITIE

RON CU TVA

1. Infrastructură

14,728,301.56

2. Vechiul depozit de deșeuri

11,561,386.63

3. Noul depozit de deșeuri

18,482,465.87

4. Clădire administrativă și garaj

2,429,507.81

5. Echipamente și utilaje

7,834,762.43

TOTAL CU TVA (RON)

55,036,424.30

INFRASTRUCTURA

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCTIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRARI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

14,728,301.56

1.3.7.2.

20-30

Drumuri

4,786,312.03

24-36

Platforme

4,786,312.03

24-36

Platforma Spalarea rotilor

268,727.37

2.2.1.1.2.

4-6

Pod- bascula cu cabina

470,496.25

1.6.3.2.

20-30

Gard

466,724.03

1.3.1.

32-48

Parcare si accesul in garaj

109,789.51

1.5.7.

20-30

Bazin pentru apa de suprafata

508,404.50

1.8.12.

32-48

Statie de pompare

508,404.50

1.8.6.

24-36

Conducte apa de suprafata

187,461.04

1.10.

24-36

Fosa septica

84,434.03

1.8.1.

24-36

Puturi de monitorizare a apelor subterane

84,091.95

1.1.10.

25-35

Zona de protectie a deseurilor

49,518.41

1.7.1.2.

32-48

Instalatii electrice

1,321,267.25

1.8.4.

32-48

Alimentare cu apa

95,867.97

1.8.15.

24-36

Rezervor de levigat

1,000,490.71

CLADIRE ADMINISTRATIVA SI GARAJ

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCTIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRARI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

2,429,507.81

1.6.4.

40 - 60

Biroul administrativ

1,273,238.17

1.7.1.3.

12-18

Instalatii electrice birou administrativ

90,322.06

2.1.17.3.

6-10

Sistem de incalzire centrala birou administrativ

54,434.83

2.1.17.3.

6-10

Sistemul de panouri solare si pentru apa calda birou

88,643.61

2.1.17.3.1.

4-6

Sistem aer conditionat si ventilatie birou

18,555.53

1.8.6.

24-36

Alimentarea cu apa birou administrativ

10,805.55

1.8.7.

32-48

Sistem de canalizare birou administrativ

3,914.00

1.3.1.

32-48

Garaj

841,659.37

1.7.1.3.

12-18

Instalatii electrice garaj

40,341.62

2.1.17.3.

6-10

Sistemul de incalzire garaj

4,282.04

1.8.6.

24-36

Alimentarea cu apa garaj

1,089.01

1.8.7.

32-48

Sistemul de canalizare garaj

2,222.01

GROAPA VECHE

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCȚIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRARI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

11,561,386.63

1.10

24-36

Construcție închidere Groapa Veche de deșeuri

10,432,459.96

2.4.2.10.

16-24

Plantarea solului

1,073,154.36

1.8.15.

24-36

Sistem de colectare a levigatului din groapa veche

55,772.31

CELULA NOUA

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCȚIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRARI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

18,482,465.87

1.10.

24-36

Construcție noua celula de depozitare

17,784,559.86

1.8.15.

24-36

Colectare levigat

421,014.84

1.8.15.

24-36

Camin colectare levigat

276,891.16

ECHIPAMENTE

Cod Clasificare

DURATA NORMALA DE FUNCȚIONARE (ANI)

CATEGORIE LUCRARI

TOTAL RON CU TVA

TOTAL

7,834,762.43

1.9.4.

16-24

Sistemul de colectare a gazului pentru groapa existenta

1,213,351.67

1.8.15.

24-36

Statia de tratare levigat

3,882,620.40

2.1.20.6.1.

3-5

Compactor

1,321,618.67

2.3.6.6.I.

4-8

Incarcator frontal

264,323.73

2.3.6.8.

8-12

Vehicul multifunctional

274,896.68

2.1.20.5.

12-18

Instalatie de spalat cu apa sub presiune inalta

15,859.42

2.1.17.3.

6-10

Ventilator portabil

7,929.71

2.2.10

8-12

Statie meteo

37,005.32

2.1.24.7.

12-18

Container pentru zona de protectie

105,729.49

2.1.2.3

8-12

Instalatie de extractie a gazului

410,098.27

3.1.1

9-15

Mobilier Sala de sedinte

13,216.19

3.1.1.

9-15

Mobilier Sala de mese

7,929.71

2.2.6.2.

8-12

Echipament Laborator

105,729.49

2.2.10.

8-12

Echipamentul constructiei podului-bascula

50,221.51

2.1.6.3.4.

9-15

Instalarea rezervorului de combustibil Diesel garaj

18,502.66

3.3.6.

12-18

Avertizoare, panouri de informare si semne de circulatie

-

3.3.5.

8-12

Sistem supraveghere video

105,729.49

Președinte de ședință

Manoliu Mihai


“ r. -x

GMT