Hotărârea nr. 32/2012

Transmiterea din proprietatea publica a municipiului si administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galati a 528 containere de 5,5 mc fiecare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.32 din 14 02 2012

privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului și administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galați a 528 containere de 5,5 mc fiecare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:38/14 02 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 14 02 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.15 062/13 02 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.15 064/13 02 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările;

Având în vedere Procesul verbal de recepție a containerelor de 5,5 mc nr.674 246/27 09 2011;

Având în vedere HCL nr.644/20 12 2007 privind înființarea Serviciului Public Ecosal Galați;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.1, lit.”i” și art.4, alin.1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art.15, alin.1 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a municipiului și administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galați a 528 containere de 5,5 mc fiecare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr. 645/20 12 2007 privind trecerea unor bunuri din administrarea Consiliului local în administrarea Serviciului Public Ecosal Galați, de la data funcționării serviciului public se modifică și completează cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

La HCL nr.32/14 02 2012

Nr.

Crt

DENUMIRE PRODUS

CANTITATE Buc.

NR.

INVENT

AR

VALOARE DE INVENTAR CU TVA(RON)

1.

Containere de 5,5 mc. fiecare pentru deșeuri verzi și deșeuri voluminoase

352

211213.1

211213.352

2.352.317,28

2.

Containere de 5,5 mc. fiecare pentru deșeuri din demolări

176

211214.1

211213.176

1.176.153,31

TOTAL

528

3.528.470,59

Președinte de ședință

Manoliu Mihai