Hotărârea nr. 31/2012

Incetarea contractului de management al domnului Florin Melinte, vacantarea functiei de director la Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galati si desemnarea directorului interimar la Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 31

din 31 01 2012

privind: încetarea contractului de management al domnului Florin Melinte, vacantarea funcției de director la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galați și desemnarea directorului interimar la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 36/31 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de

31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.10 066/31 01 2012 , a inițiatorului-

Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.10 080/31 01 2012, al Serviciului Juridic, Management. Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere demisia domnului Florin Melinte nr.7018/9 11 2011;

Având în vedere prevederile art.6,alin.1 și art.33 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se ia act de încetarea contractului de management al domnului Florin Melinte la data de 31 12 2011 și vacantarea funcției de director la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galați.

Art.2- Se desemnează domnul Niță Teodor în funcția de director interimar, la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galați.

Art.3 - Pe durata interimatului, directorul interimar are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.

Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.

Art.4 - La următoarea ședință a Consiliului Local al municipiului Galați, se vor supune aprobării:

  • •  aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management;

  • •  aprobarea caietului de obiective;

  • •  constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galați;

  • •  constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea managementului la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galați.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore