Hotărârea nr. 3/2012

Aprobarea studiilor de fezabilitate a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.3

din 31 01 2012

privind: aprobarea studiilor de fezabilitate a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 88/17 03 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.6572/23 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6574/23 01 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere devizele generale privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenții propuse;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă studiile de fezabilitate pentru anul 2012, pentru lucrările de intervenții propuse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr.3/31 01 2012

Lucrari de interventii propuse pentru anul 2012

 • 1. AMENAJARE EXTINDERE TALCIOC

In municipiul Galati , in cartierul Aeroport, Micro 39C, functioneaza Talciocul pe o suprafata de 1,50ha pentru realizarea activitatilor de comert (valorificarea autoturismelor si a altor vehicule, valorificarea pieselor de schimb, a utilajelor de mici dimensiuni, valorificarea produselor marunte); in incinta se afla grupul sanitar, cladirea administratiei si casele de bilete.

Datorita cerintelor crescinde ale locuitorilor municipiului Galati , spatiile existente au devenit insuficiente fiind necesara extinderea talciocului in partea de sud..

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

-amenajarea de alei si platforme dalate, care sa asigure desfasurarea de expunere a autovehiculelor , vehiculelor si altor utilaje si obiecte

-construire a unui grup sanitar si retea apa si canalizare aferenta

-realizarea unui gard pentru incinta -achizitionarea si montarea unor cabine demontabile pentru administratie si vinzari bilete

-retea de apa si canalizare pentru grup sanitar -retele de iluminat

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 2.445.255 lei

 • ■  din care C+M:         2.068.098 lei

Capacitati: -imprejmuire din plasa sirma tip Metro L=315 ml

-imprejmuire din prefabricate de beton armat L=270ml

-grup sanitar Adc=68,04 mp

-centrala electrica

-retea apa L=130ml, Dn100mm, Fd; camine 2 buc

-retea canalizare Dn 250mm, PVC, L=130ml; camine 6 buc -instalatii electrice L=750ml

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

 • 2. LOCUINTA SOCIALA STR. RAZBOIENI NR. 64

Imobilul situat in Galati, str. Razboieni nr. 64 se afla in proprietatea

municipiului Galati , prezinta o stare accentuata de degradare si in conformitate cu raportul de expertiza intocmit in anul 2011 de catre expertul tehnic atestat s-a stabilit ca solutia de interventie este demolarea.

Constructia prezinta degradari vizibile ale structurii de rezistenta(fisuri, crapaturi) , acoperisul este degradat, ale jgheaburilor si burlanelor pentru preluarea apelor meteorice.

Ca urmare pentru asigurarea spatiului de locuit este necesara construirea unui nou imobil in aceeasi curte, pe terenul proprietate a municipiului Galati .

Prin proiect se prevad realizarea lucrarilor:

-demolarea constructiei existente

-realizarea unei case de locuit sociala compuse din 2 camere , baie, bucatarie, cu regim de inaltime parter cu structura de rezistenta din beton si zidarie BCA

-acoperis tip sarpanta

-racorduri utilitati: apa-acanal, racord electric

-realizarea unei magazii de lemne cu regim de inaltime parter .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției: 257.639 lei

din care C+M:         209.817 lei

Capacitati: -Suprafata teren 320,35 mp

-arie construita locuinta noua A=81 mp

-arie cladire dezafectata A=94,80 mp

-regim de inaltime-parter

-branșament apa PEID, ^32mm, L=50ml -racord canalizare PVC (l)ioo/2oomm. L=50ml -sistematizare verticala S=200mp

-instalatii electrice exterioare L=60ml

 • 3. PUNCTE DE COLECTARE GUNOI IN MUNICIPIUL GALATI

- ETAPA II

In cadrul proiectului de management integrat al deseurilor din municipiului Galati, care se realizeaza in cadrul Masurii ISPA 2003 RO16PPE027, este prevazuta si actiunea de colectare selectiva a deseurilor .

Pentru realizarea proiectului sunt prevazute masuri de amplasare a unui nr. de 4.614 containere repartizate pe teritoriul municipiului Galati in imediata apropiere a punctelor de colectare existente ; containerele vor fi amplasate pe platforme din beton cu capacitate diferita. Totodata se vor identifica noi zone de amplasare in conditii optime fara a crea disconfort locatarilor.

Proiectul prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

-amenajarea amplasamentului pentru platforme destinate amplasarii unui container si platforme pentru 2 containere ; platformele au fost proiectate in doua variante : I dimensiune 2,50x2,50x0,15 ( pentru un singur container) si II varianta cu dimensiuni de 2,50x5,00x0,15 pentru amplasarea a 2 containere)

-executarea platformei din beton armat prefabricat de 15 cm grosime ;

-imprejmuire din plasa de sarma tip Metro, prevazuta cu poarta de acces

Fata de numarul total al containerelor se vor organiza platforme pentru 1 container (cca 70%) si platforme pentru 2 containere (cca 30%).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 8.618.158 lei

 • ■  din care C+M:         7.699.933 lei

 • •  Capacitati: -modul 1 container 3230 buc, S=21.400mp

-modul 2 container 692 buc, S=9169 mp.

Durata de realizare a investitiei : 12 luni Sursa de finantare: buget local Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

 • 4.Post de transformare sediu str. Pr. Brailei nr. 7A, Galati

Punctul de consum situat in Galati , str. Prelungirea Brailei, nr. 7A, este alimentat pe 0,4 KV din PT Coca Cola , fiind insa necesara construirea unui post de transformare propriu de 20/0,4KV alimentat din reteaua de distributie de 20Kv din zona.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-montarea unui post de transformare 20/0,4KV, 250KVA echipat cu celule RMU de 20KV, in incinta consumatorului;

-alimentarea postului trafo proiectat se va face in sistem radial prin intermediul unui Modul cu celule RMU 20KV pentru racord si masura, din LES 20KV PT drum de centura 2-PT Coca Cola;

-realizarea unor lucrari de reorganizare pe partea de 0,4 KV in vederea deconectarii din PT Coca Cola; aceste lucrari constau in mutarea tabloului general de pe peretele PT Coca Cola in incinta consumatorului si realizarea alimentarii celor 2 tablouri de distributie existente aferente corpurilor de cladire C1 si C2;

-refacere pavaje afectate de lucrari.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investitiei: 476.634 lei

 • ■  din care C+M:          88.410 lei

 • •  Capacitati: -construire post transformare S=30mp

-refacere pavaje

-cablu A2XS2Y 1x150mmp-L=45ml

-cablu ACYABY 3x150+70mmp-150ml

Durata de realizare a investitiei : 6 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

 • 5.Reabilitare , modernizare fintni arteziene-etapa I

Fintinile arteziene din municipiul Galati se afla in proprietatea municipiului Galati, au fost construire in perioada 1960-1989, iar pe parcursul timpului au suferit o serie de deteriorari , care partial au fost remediate, dar in cele mai multe cazuri nu s-au facut interventii corespunzatoare.

Pentru aducerea acestora la un nivel necesar perioadei actuale, se impun unele lucrari de reabilitare-modernizare la fintinile:

-str. Domneasca-Centru-Fata pe valuri

-str. Domneasca-Gradina Publica

-str. Avintului intre Biserica Greaca si Muzeul de Istorie-Lapidarium

-str. Domneasca-centru-CEC

-str. Brailei-casa de cultura-Papadie

-str. Brailei-Mazepa I-bl. B8-Fintina cu valuri

-str. Domneasca-Directia de Fiscalitate (7 buc)

-str. Domneasca-bl. M-Nuferi (4 buc)

-alee pietonala-zona blocurilor V-Piata Centrala

-bd. Siderurgistilor-PS2 (2 buc)

-str. Domneasca-parc CFR

In prima etapa se propune reabilitarea fintinii din Gradina Publica corelat cu lucrarile de modernizare a Gradinii Publice care se va realiza prin fonduri structurale.

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

-desfacerea mozaicului venetian

-desfacerea tencuielilor exterioare

-desfacere/curatare vopsitorii de etansare (bazin mic si suport)

-refacerea vopsitoriilor speciale, hidrorezistente, inclusiv reparatii fisuri/microfisuri in stratul suport (interior si bazin suport bazin mic)

-refacere placare cu marmura alba

-refacere tencuieli exterioare mozaicate

-reabilitare mozaic

-reabilitare bazin mic-placare cu straifuri de marmura alba

-refacere instalatii de apa-canalizare

-refacere instalatii electrice de joasa tensiune

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 969.070 lei

 • Din care C+M          229.281 lei

Capacitati: -placare-S=656 mp

-reabilitare moaic S=120mp

-dalaj decorativ S=2.460mp -pompe submersibile -3 buc

-iluminat -tablou electric-1 buc

-racorduri apa

-racorduri canalizare 0 îiomm ,L=20ml

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai