Hotărârea nr. 29/2012

Aprobarea suplimentarii organigramei si a statului de functii ale Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 29

din 31 01 2012

privind: aprobarea suplimentarii organigramei si a statului de functii ale Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 29/30 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7516/24 01 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7518/24 01 2012, al Biroului Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 76/23 01 2012, a Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati;

Având în vedere prevederile art.4 din HG nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă suplimentarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr. 252/20 07 2010 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati, se modifică și completează corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA nr. 1

la HCL nr. 29/31 01 2012

ORGANIGRAMA CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE

Președinte de ședință Manoliu Mihai

CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SEVICII SOCIALE     Anexa ____

CORP D construit prin proiect ”Dezvoltare si Extindere CMSS Galati” Str. Domneasca nr.160

STAT DE FUNCTII

Nr. Crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

STUDII SOLICITATE

POSTURI NORMATE

POSTURI OCUPATE

1.

Asistent social si teologic

S

1

0

2.

Kinetoterapeut

S

1

0

3.

Ergoterapeut

S

1

0

4.

Asistent medical

PL

3

0

5.

Infirmiera

M

4

0

6.

Ingrijitoare

M

2

0

TOTAL

x

12

0