Hotărârea nr. 27/2012

Aprobarea bilantului termoenergetic anual si a pierderilor reale de energie termica la SC APATERM SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.27 din 31 01 2012

privind aprobarea bilanțului termoenergetic anual și a pierderilor reale de energie termică la SC APATERM SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:34/31 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 105 190/25 10 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4932/16 01 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 40 din Legea nr. 325/2006 a Legii servicului public de alimentare cu energie termică;

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice cu apă și de canalizare;

Având în vedere prevederile OG nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

Având în vedere avizul nr. 1025179/09 06 2011 a ANRSC București;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1- Se aprobă bilanțul termoenergetic anual și pierderile reale de energie termică la SC APATERM SA Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă pierderile de fluide energetice în sistem urban de termoficare după cum urmează:

- pierderi totale de energie termică: 25,73 % din care pierderi în rețelele de distribuție a energiei termice de 20,59%, iar pierderi în punctele termice de 5,14%.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

la HCL nr.27/31 01 2012

Pierderi reale de energie termică pe perioada de bilanț - noiembrie 2006 -octombrie 2007

GJ/an

%

Pierderi de energie termică

675659,80

25,73

Pierderi în punctele termice

Total

135.015,90

5,14

Pierderi pe rețelele de distribuție a energiei termice

Total, din care:

540.643,90

20,59

a) prin transfer de căldură în mediul ambiant

368.192,15

14,02

b) prin pierderi masice

172.451,75

6,57

Eficiența energetică medie în perioada de vară atinge valoarea de 55,94 % ceea ce înseamnă pierderi de 44,06 %, comparativ cu perioada de iarnă (noiembrie - martie), când valoarea medie a eficienței energetice este de 76,73 %, ceea ce înseamnă pierderi de 23,27 07

%..

Președinte de ședință

Manoliu Mihai