Hotărârea nr. 26/2012

Modificarea si completarea HCL nr.669/2009 referitoare la aprobarea realizarii proiectului “Infiintarea Centrului Alzheimer si Reabilitare Servicii Conexe”

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 26

din 31 01 2012

privind: modificarea și completarea HCL nr.669/2009 referitoare la aprobarea realizării proiectului “Infiintarea Centrului Alzheimer si Reabilitare Servicii Conexe”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:21/23 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.7508/24 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7510/24 01 2012, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.669/22 12 2009, care va avea următorul cuprins:

Art.2 - Se aprobă contribuția de la bugetul local al municipiului Galați, în sumă de 56 538,34 lei (fără TVA), reprezentând 2% din totalul costurilor eligibile, pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1. “

Art. II - Se aprobă modificarea și completarea art.3 al HCL nr.669/22 12 2009, care va avea următorul cuprins:

Art.3 - Se aprobă cheltuielile neeligibile in valoare de 1000,00 lei, inclusiv costurile conexe proiectului.”

Art. III - Se aprobă modificarea și completarea art.4 al HCL nr.669/22 12 2009, care va avea următorul cuprins:

Art.4 - Se asigura resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului, in conditiile rambursarii, decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale, cat si asigurarea resurselor financiare necesare platii TVA-ului in valoare de 671.873,28 lei”.

Art.IV - Se aprobă modificarea și completarea art.5 al HCL nr.669/22 12 2009, care va avea următorul cuprins

“Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.”

Art.V - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei