Hotărârea nr. 25/2012

Modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr. 59/25.02.2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.25 din 31 01 2012

privind: modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr. 59/25.02.2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune, SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 31/30 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5054/17 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5056/17 01 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 și 3 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. “c” si art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 59/25 02 2010, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

HCL 25.doc

ANEXA

La HCL nr.25/31 01 2012

Nr.ctr.

DENUMIRE PIATA

ADRESA ȘI NR. POSTAL

Suprafata din anexa

HCL.59/2010

SUPRAFATA

Conf.O.P (MP)

SUPRAFAȚA TOTALA (MP)

PLAN ANEXA

1.

PIAȚA CENTRALA-

PIaȚa VECHE

Str.Tecuci nr.53

7539.79

7539.00

7539.00

ANEXA 2

2.

PIAȚA MICRO 19

9

LOT 1

Str.Strungarilor nr.4G

3628.75

2911.00

3724,03

ANEXA 3

LOT 2

Str.Strungarilor nr.1A

403,12

ANEXA 4

LOT 3

Str.Strungarilor nr.4C

97,09

ANEXA 5

LOT 4

Str.Strungarilor nr.4H

276,81

ANEXA 6

LOT 5

Str.Strungarilor nr.1B

36,01

ANEXA 7

3.

PIATA TIGLINA I

HCL. 466 /2010  ; HCL. 467 /2010

Str. Saturn nr.3P

3341.46

-

-

4.

PIAȚA MICRO 39

Str. Nucului nr. 1A

5718.53

5718,53

5718,53

ANEXA 8

5.

PIAȚA MICRO 16 FLORA

LOT 1

Str.Prunari nr.10 A

1363.00

712,43

1269,58

ANEXA 9

LOT 2

Str.Prunari nr.10 B

557,15

ANEXA 10

6.

PIAȚA MICRO 16 ȘIRETUL

Str.Brândușei nr.15A

193.38

193,38

193,38

ANEXA 11

7.

PIAȚA 1 MAI CIRESICA

LOT 1

Str. Tecuci

2640.18

2100.97

2640,18

ANEXA 12

LOT 2

539.21

ANEXA 12

8.

PIAȚA RIZER

Str.Rizer nr.35D

3322.38

3325,35

3325,35

ANEXA 13

9.

PIAȚA MICRO 40

Bld.Milcov nr.38 A

2062.50

2072,35

2072,35

ANEXA 14

10.

PIAȚA MICRO 17 VECHI

LOT 1

Str.Molidului nr.2

672.00

55,86

564,84

ANEXA 15

LOT 2

Str. Molidului nr.4

226,67

ANEXA 16

LOT 3

Str.Gorunului nr.10A

282,31

ANEXA 17

11.

PIAȚA ANCORA

Str.Roșiori nr.29M

121.60

121,59

121,59

ANEXA 18

12.

PIAȚA MORUZZI

Str.Al.Moruzzi nr.5 A

484.78

484,78

484,78

ANEXA 19

13.

PIAȚA T.VLADIMIRESCU

Str.Domnească nr.189

2837.06

2838,00

2838,00

ANEXA 20

14.

PIAȚA MICRO 14- I.C.FRIMU

Str.Tecuci nr.195

1211.85

1211,85

1211,85

ANEXA 21

15.

CHIOȘC BARIERA TRAIAN

Str.Pescarușului nr.1 A

234.00

169,64

169,64

ANEXA 22

16.

PIAȚA MICRO 20

Str.Brăilei nr.197 E

40.00

139,50

139,50

ANEXA 23

17.

CHIOȘC FILEȘTI

Str.V.A.Urechia nr.2C

123.71

123,88

123,88

ANEXA 24

18.

PIAȚA CENTRALĂ piaȚa hilton

Str.Tecuci nr. 63

955.91

955,91

955,91

ANEXA 25

19.

PIAȚA MICRO 17 -NOU

Str.Galatii Noi nr.6

3829.73

5238,14

5238,14

ANEXA 26

20.

PIAȚA ȚIGLINA II TURIST

B.dul G.Coșbuc nr.3 B

104.00

73,48

73,48

ANEXA 27

21.

CHIOSC REG.11 SIRET

Str.Reg.11 Siret nr.50

S2

-

30,01

30,01

ANEXA 28

22.

CHIOSC STR.OTELARILOR NR.30C

Str.Otelarilor nr.30C

-

24,10

24,10

ANEXA 29

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL GALAȚI                          Data

COMISIA NR.l

COMISIA DE BUGET FINANȚE,

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

RAPORT DE AVIZARE

Conform prevederilor art.44 și art.54, alin. 4 și 5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, COMISIA DE SPECIALITATE NR.l, s-a întrunit în plen pentru a aviza:

 • A. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.59/25.02.2010, privind atribuirea directă prin contract de concesiune, SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani.

 • B. EXPUNEREA DE MOTIVE ÎNTOCMITĂ DE Primarul municipiului Galați

 • C. RAPORTUL DE, SPECIALITATE ÎNTOCMIT DE Serviciul Evidenta Patrimoniu

 • D. DIN DEZBATERI AU REZULTAT URMĂTOARELE

 • E. PE CALE DE CONSECINȚĂ COMISIA DE SPECIALITATE NR.i PROPUNE :

 • a) NU AVIZEAZĂ PROIECTUL PREZENTAT^ încercuîește lit.a)

 • b) AVIZEAZĂ PROIECTUL ÎN FORMA PROPUSĂ^ încercuiește lit.b)

 • c) AVIZEAZĂ PROIECTUL CU URMĂTOARELE AMENDAMENTE:______

  Nr. Crt.

  NUMELE Șl PRENUMELE

  DA

  DA

  cu amendamente

  NU

  1

  CONSTANTIN AURELIAN

  2

  GĂVANEUGEN

  ■ u,

  3

  PODLAȚI LUCIAN

  A"

  4

  STANMARIUS

  5

  GHEORGHE TEODOR IULIAN

  6

  GASPAROTTI FLORIN

  Y1,'/

  7

  MIHAIALIN

  /
STR

<2, \

? \ a £\ L

_26^ r|26J^~~~~--ȘeL' 127,41

^26,60

o

u\/

A a y

/—15

7 2A4/    '*■

271?—


SUPR. TEREN = 7539.79mp 1 Y=738501.35 X=442057.88 2Y=738503.67 X=442057.58 3Y=738504.00 X=442051.84 4Y=738507.85 X=442034.10 5Y=738514.80 X=442034.11 6Y=738516.40 X=442045.33 7Y=738524.21 X=442044.18 8Y=738525.70 X=442055.31 9Y=738570 13 X=442049.31 11Y =738566.66


X=442025.93


12Y =738572.58 X=442024.91 13Y =738571.99 X=442018.18 14Y =738578.70 X=442017.47 15Y =738579.94 X=442014.65 16Y =738580.99 X=442010.42 17Y =738577.57 X=441982.90 18Y=738580.32 X=44198265 19Y=738581.03 X=441976.19 20Y=738578.53 X=441976.23 21Y=738578.31 X=44197Z60 23Y=738570.00 X=441970.35 24Y=738563.13 X=441965.97 25Y=738561.48 26Y=738559.32 27Y=738554.67 28Y=738546.11


XM41960.51

X=441959.04

X=44195122

X=441951.73^.silfidelor


44190029Y=738546.43 X=441956.57 30Y=738535.74 X=441957.67 31Y=738535.40 X=441954.85 32Y=738507.06 X=441957.61 33Y=738488.86 X=441937.98 34Y=738493.31 X=441970.56 35Y=738492.74 X=44197273 36Y=738497.49 X=442021.83 37Y=738498.00 X=442021.78 38Y=738500.69 X=442057.40 39Y=738501.32 X=442057.35


AVIZ OCPI: DIRECTOR DR. ING. N. RETI

. <

v"

S..

! *~>


i

s..SISTEM COTE M. NEAGRA COORDONATE STEREO 70

PFA PETICA A. AUT. NR.103       '*‘''^4 Xcara:

Or.        1:1000

DESENAT

PETICA A.

Data:

10-2009

ÎNTOCMIT

PETICA A.

IMOBIL: PIAȚA CENTRALA-HALA VECHE OBȚINEREA ORDINULUI PREFECTULUI

Titlu planșa:     RIDICARE TOPO


BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUN. GALAȚI


parcare auto


/  /c?

Z3 /?/'


SUPR. TEREN T2=282.309mp


1 X=735988 712 Y=440596 078 2X=735998 185 Y=440597.219 3X=736002.578 Y=440567 512 4X=735993.545 Y=440566.058


,440490


-vj UJ CB OJ •X> O


SPECIFICAȚIE

PFA PETICAiX'

— ... ...V—,u.

SEMNĂTURA

(V

c <

r


NUME ci

PROIECTAT |

-------------------------------------------------------------------------------------------------1

OTOC3HT pEH. PETICA^AA,


avi/ t^cr director


_______ 5073

I- I I t Ml IA~& 50.53

440490


-'J

cn co cr» o


Beneficiar :

IMOBIL
-UAT municipiul Galați, str. GORUNULUI NR 10A PIAȚA MICRO 17
Titlu planșa : RIDICARE TOPOGRAFICA            ,
Documentație pentru obținerea ordinului prefectului I osunra terenului

X

<r>

,O


440690


COORDONATE PUNCTE VECHI


Bulon N 40: 736181.010  440568 130  50.670

Bulon N 39 : 736183.977  440656.710440690parcare auto


l Posta

l         50.591 1

©50.50

I           H53.18

\50M6 ț

Restaurant


Antxc\ nr. </ /c> or. 2*5/I SPECIFICAȚIE

| PROIECTAT

?fa petigxA

^-5

Q' ,

----------?          <’V


NUME£ SEMMtORA Scara:

----r-c—lt/| ,!?'•— x f:1000


! ÎNTOCMIT 11 ci


\          y^ata:
:H. PETlGWA.p -

■ } '1


n i.r 12


IMOBIL :

-UAT municipiul Galați, ALEEA MOLIDULUI NR 2

P!ATA MICRO 17________ ______________

f‘tlu planșa : RIDICARE TOPOGRAFICĂ

■■OM ->«4 aiDocumentație pentru obținerea orainului orefectului

<, ,UN. 20101          .        . .                                                  i

> I:suora terenului iparcare auto


50.35


50 67


Grădiniță or 44


COORDONATF PUNCTE VFCHI


4X-735976 796 5X=735977.661 6X=735978.163 7X=735978.824 3X=735948.278


226.668

Y=440626.823

Y=440630.636 Y=440630.671

Y-440630.304

Y=440629.649

Y=440628.761

Y=440623.808

Y=440619 487


Bulon N 40.73G181.010  440568.130   50.G70

Bulon N 39 . 736183 977  440656 710i :pecificație l


Scăra:

J:1050


Seneficiar:I

IMOBIL

-UAT municipiul Galați, ALEEA MOLIDULUI NR 4 j ?IATA MICRO 17


Titlu planșa : RIDICARE TOPOGRAFIC A Dccumnotatie psntru obtinnrna ordinului prefectului > .; 'tiara terenului


COORDONATE STEREO 70SI COTE SISTEM REFERINȚA MAREA NEAGRA

PFA PETICA AURELIA AUT GL103

BENEFICIAR '.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

GALAȚI

SPECIFICARE

NUME

SEMNĂTURA

Scara:

1:500

Imobil :STR. Roșiori NR 29 M, PATA ANCORA

MAZEPA 1

Titlu planșa: RIDICARE TOPO pentru obținerea ordinului prefectului asupra terenului

ȘEF PROIECT

ÎNTOCMIT

PEHCAA

M /

/

DESENAT

PETICA A

•*

12250


4422505.6!

■ 5.60

3

5,62

<  O587

%65

5.52

n<

© 5.68    V

Eș8 ■

cn 562 *

(315

Șâ 5.68

O

%

l

1

5.75 78SISTEM COTE M.NEAGRA COORDONATE STEREO 70 *£


P.F.A. PETICA A: AUTORIZAȚIE NR. 103 /2002,,,

.. ■*,(•.! AU.HtLI-'

<1---' 4 I" _


BENEFICIAR :PRIMARIA GALAȚI

S^'ICITANT: S.C ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

AuRO ALIMENTARE S.R.L.-, PIAȚA MORUZII
SUPR TEREN=263«irp

Y=738347.16 X=444225 33

Y=738371 38 X=444233 78

Y=738372.29 X=444233 45

Y=738406 90 Y=444245 78

Y=738406.90 X=444245 78

Y=738419 47 X=444218 96

Y=738424 81 X=444207 14


Y=73836527 X=444182 33


Scara:

1:2000BENEFICIAR: PRIMĂRIA GALAȚI

SOLICITANT : S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

GROALIMENTARE S A

I . IMOBIL:   STR DOMNEASCA NR189

I Tîtlf i rJ o r«c- c» ■
ANEXA 20
SUPR. TEREN=1211.85 1Y=736474.24 2Y=736500.43 3Y=736473.64 4Y=736468.02 5Y=736473.22 6Y=736460.07 7Y=736469.23 8Y=736476.14 9Y=736478.39


X=442464.87

X=442468.51 X=442394 60

X=442396.99

X=442410.59

X=442415.48

X=442439.19

X=442436.44

X=442442.73

X=442445.48

X=442454.55

X=442457.97

X=442464.87


SISTEM COTE Wl. NEAGRA COORDONATESTEREO 70

PFA PETICA A. AUT. NR.103

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

Scara:

1:500

DESENAT

PETICA A.

Data:

ÎNTOCMIT

PETICA A.

—L

04-2009


BENEFICIAR : PRIMĂRIA GALAȚI SOLICITANT:S.C.ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A.

IMOBIL: PIAȚA MICRO14


Titlu planșa:r——————— ----K---- RIDICARE TOPO


tZeT 6Z

|BEZEGHEANUPFA PETICA A. AUT. NR.103

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

Scara: 1:500

DESENAT

PETICA A.

• > ’.5

-•Data:

05.2010

ÎNTOCMIT

PETICA A.

IMOBIL rCHIOSC TRAI AN NORD STR. PESCĂRUȘULUI NR 1A

BENEFICIAR : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI


I itlu planșa: RIDICARE TOPO pentru obținerea ordinului prefectului4-ncxa /ir- /> /q

VP. W. 2.2./f2M2oyty


SUPR ,TEREN= 139.50 1X=735549.63 Y=439415.48 2X=735561.80 Y=439425.07 3X=735567.40 Y=439418.02 4X=735555.22 Y=439408.43439350

SISTEM COTE M. NEAGRA COORDONATE STEREO 70

PFA PETICA A. AUT. NR.103

Scara:

1:500

BENEFICIAR : PRIMĂRIA GALAȚI

IMOBIL : STR BRĂILEI NR 197t .MICRO PIAȚA , MICRO 20

DESENAT

PETICA A. iV \

Gata:

ÎNTOCMIT

PETICA A. ■

08-2010

7IDICARE TOPO


l

I

-iNR CADASTRAL!7835


nc / q

O.P. W. 29323


ied*»»*,*


P.}^*


--------^*77----------

-'v'        rC»'

PFA PETICA AURELIA AUT <311103   ,

SPECIFICAȚIE

NUMg

SftffiiĂTlJRA

^Bcara:

4i :500

......       .ry. ,

*

r ÎNTOCMIT

PEnCAA

°TOV,.-p.

t—


yJCG:


SUPR TEREN = 12388mp

1X=735120.56 Y=443333.27 =735118.61 Y=443318.62 =735110.15 Y=443320.82 n ^50^4^=735112.02 Y=443334.55


BENEFICIAR : MUNICIPIUt^J GALAȚI

Imobil : STR. V. A. URECHEA nr. 2C, PIAȚA CARTIER FILESTi

Titlu planșa: RIDICARE TOPOpentri’ obținerea ordinului prefectului asupra terenuiiL

442050

SUPR. TERE =955.91mp 1Y=738466.60 X=44W.81 2Y=738476.86 X=442061.40 4Y=738474.99 5Y=738474.02 6Y=738471.85 7Y=738471.20 8Y=738469.94 9Y=738460.16


X=442040.33

X=442029.43

X=442005.46

X=441998.35

X=441976.85

X=441977.87


AVÎZOCPI:

DIRECTOR
ING.DR.N.RETI

SISTEM COTE M. NEAGRA^ COORDONATE,STEREO 70

--------------------------------t., .u.,» -------i.-------—DESENAT

PETICA A.'-

ÎNTOCMIT

PETICA A.


Șcara:

ft:500


r? Data:
10-2009

BENEFICIAR: PRIMĂRIA GALAȚI

IMOBIL- PIAȚA CENTRALA-PIATA HILTON

OBȚINEREA ORDINULUI PREFECTULUI


Titlu planșa:

RIDICARE TOPO

440100


440050


440000spatii comerciale'2.0i I hnp 61 X 44O0XXO2

X l.Ji)iivii 12 hi) ,\ 440091 ?2 'X X 110091 2S 6 1 X 4 loov i t)'

Jh" X 140094 io X5 X 440091|5 2t, X 440004 | 1 n>xxx lo X IlOOXXvo


nr. cadastral

16708


nr. cadastral

16709ii T "15X9'0.22

X

4400X1 u2

IY 71^X9*72

X

44002" 1"

2Y ?IfS07v7

X

14OO2(> 67

1 ’t 715X00 19

X

44O026 dl

IY TlR-’-ASd

X

4 4oo2<> |v

<Y 7.15771 oi.

X

l iool | |X

',Y 7.15X49 2X

X

440059 ! "


FA PETICA AURELIA


Imobil : municipiul Galați, stradauxi mi'-

piața CARTIER Micro 17

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUN. CALAȚI

VIZAT:Director OCPI GALAȚI

Dr.ing.RETI NICOLAE

PUNCTE VECHI.

PR70 439419.639 736193.034

PR69 439399.649 736168.232

PUNCTE PE CONTURUL LOTURILOR

SUPR TEREN <3043 44mp


 • I X=735986 83 'i 2X=735978.80 Y

 • 3 X=735981 79 '

 • 4 X=735976 71 ' 5X=735980 17 Y

 • 6 X=735981 08 '

 • 7 X= 735982 79 ' 8X=735981 62 Y 9X=735982 85 Y 1OX=735982 00

 • II X=735986 44 12 X=735984 87 13X=735996 44 14 X=736000 62 15X=736001 14 16X=736009 18 17 X=736009 56 18X=736O12 73 19X=736012.89 20X=736016 13 21X=736O15 97 22X=736019 19 23X=73601938 24 X=736021.87 25X=736021.67 26X=736027 43 27X=736022 05 28X=736013 53 29X=736021 14 30X=736036 61 31X=736063 00 32X=736040 88 33 X=736035 90 34X=736033 39 35X=736028 33

  - £ VX;INV


  ' = 439406 90 =439418 58

  <=439420 63 <=43942751 =439430 54 <=439432 63 <=439433 92 =439435 38 =43943637 Y=439437.42 Y=439440 99

  Y=439442 99

  Y=439451 19 Y =439454 43 Y=439453 77 Y=43946C 13 Y=439459 65 Y=439462 19 Y=439461 98

  Y=439464 54

  Y=439464 75 Y=439467 23 Y=439466 98

  Y=439468 95

  Y=439469 19

  Y=439473 82 Y=439481 01 Y=439491 42 Y=439497 64 Y=439477 74 Y=439443 32 Y=439426 08 Y=439431 69 Y=439429 71 Y=439435 95


  P.F.A. PETICA AURELIA

  BeneticiarrConsiliul Local Galați

  Proiect nr.

  Solicitant'.Administratia piețelor agroalimentare Galați

  SPECIFICAȚIE

  NUf

  SEMNĂTURA

  Scara:

  1:500

  titlu proiect:Documentatie pt.obținerea Drdinului Prefectului pt. piața MICRO 19 >tr.Strungarilor nr.4G,Galați (LOT 1)

  Faza:

  $EF PROIECT

  PROIECTAT

  teh Petica a

  ll'l

  Data:

  OAin

  Titlu plansa:Ridicare top6

  Planșa nr.

  DFSFNAT

  fph Potira a
439500


PUNCTE VECHI:

PR70 439419.639 736193.034

PR69 439399.649 736168.232

PUNCTE PE CONTURUL LOTURILOR

LOT5 3= 38.01 mp

-ANEXA 7-P.F.A. CHICIUC RODICA

Heneficiar:Consiliul Local Galați Solicitant:Administrația piețelor agroalimentare Galați

Proiect nr.

SPECIFICAȚIE

|-----------------------------------------------

NUME .SEMNĂTURĂ

/

Scara:

1:1000

litiu proiect:L>ocumentatie pt.obtmereâ^

Drdmului Prefectului pt. piața MICRO 19 STR STRUNGARILOR NR.1B Galați

Fiza:

ȘEF PROIECT

’       r-j--

139500


PUNCTE VECHI:

PR70 439419.639 736193.034

PR69 439399.649 736168.232

PUNCTE PE CONTURUL LOTURILOR

EXA


LOÎ3 S» 403 12mp

 • 22   736015 4123 439518 2411

 • 23   736020 1035 439521 9335

,4    7 16062 9352 439465 9957

2j   '36058 4549 439462 8056
■1^
P F A. CHICIUC RODICA

Beneficiar:Consiliui Local Galați Solicitant:Administrația piețelor agroalimentare Galați

Proiect nr.

PECIFICAȚIE

NUM'

SEMNĂTURĂ

/

Scara:

1:1000

litiu proiect:L>ocumentatie pt.obtinerea Ordinului Prefectului pt. piața MICRO 19 5TR.STRUNGARILOR NR.1A Galați

Faza:

,EF PROIECT

A

PROIECTAT

ing.Chiciuc

Data:

1 itlu pTansa:Ridicare topo

Planșa nr.

npcțPMA r

înn Chirilic

x...

7010

439500


<?/J ■/•tz in/fo oQ,. Zo/o


PUNCTE VECHI:

PR70 439419.639 736193.034

PR69 439399.649 736168.232

PUNCTE PE CONTURUL LOTURILOR

LOT 2 S’ £7 09 mp10              735998 7743 439523

 • 19             736003 2492 439526

 • 20             736013 7613 439512

 • 21              736009 4634 439509
ANEXAP.F.A. CHICIUC RODICA

• ’r\ J '

UeneticiacConsiliul Local Galați Solicitant:Administrația piețelor agroalimentare Galați

Proiect nr.

SPECIFICAȚIE

NI

-

SEMNĂTURĂ

Titlu proiect'.Documentatie pt.obtinerea

Scarar

1:500

□rdinului Prefectului pt. piața MICRO 19

Faza:

‘ ȘEF PROIECT

■ț \ ‘

STR.STRUNGARILOR NR.4C,Galați

PROIECTAT

ing.Chiciuc

\ l\\'

Titlu Olanda•Rlriiraro ♦«««          '

ALCQM USITATA NR 206439500


PUNCTE VECHI:

PR70 439419.639 736193.034

PR69 439399.649 736168.232PUNCTE PE CONTURUL LOTURILOR
LOÎ4 S«î 278 81 mp

28   735995 3332 439408 2873

 • 27    735.998 7053 439410 6867

 • 28   735998 2585 439411 35C9

 • 29   738014 9331 439422 5658

 • 30   736020 9694 439413 5240

 • 31   738012 3407 43940 7 6646

 • 32   736013 7454 439405 5862

 • 33   736010 0828 439403 0990

 • 34    736009 4207 439404 ’ 098

 • 35   7 36006 3227 4 39402 0804

 • 36   736005 6013 439403 0802

 • 37   736000 9281 439399 9451


ANEXA


O)

P.F A. CHICIUC ROOICA

BeneticianConsiliul Local Galați Solicitant:Administrația piețelor agroalimentare Galați

Proiect nr.

SPECIFICAȚIE

NU

SEMNĂTURA

Scara:

1:1000

Titlu proiect:Documentatie pt.obtinerea

Faza:

Ordinului Prefectului pt. piața MICRO 19 STR.STRUNGARILOR NR.4H Galați

ȘEF PROIECT

PROIECTAT

inq.Chiciuc

..Kr^

Data:

I itlu plansa:Kidicare topo

ni'ino •» rar


’o


ANEXA 27

441200•»


SUPR. TEREN = 73.48mp

7=737647.33 X=444 213.83

Y=737659.30 X=441213.37

Y=737659.07 X=441207.24  _____

¥=737647.09 X=441207.7Toc.cAfi^
COORDONATE STEREO 70 ;SIST COTE M.NEAGRA


P.F.A. «ETICA A. A

.- Scara:

AUTORIZAȚIE O.C.P.I.NR.103-.     ;

..........................- L- - ........................,-.-...

1:500

j PROIECTAT ‘TBIPETOJt* M.':/ - .

] aphENAT 1'î-EHf^rfGAA.i          .

05-2010


3ENEFICÎAR: PRIMĂRIA GALAȚI

SMOS1U 3-OUL G. COS3UC NR 39

PIAȚA TURIST-TIGLIWA 1

Titlu planșa: RIDICARE TOPG pentru obținerea ordinului prefectului asupra terenului


Anexa 28COORDONATE STEREO 70 ;SIST COTE M .NEAGRA


P.F.A. PETICA A.

/

»L

AUTORIZAȚIE O.C.P.I.NR.lb3

- «

t =■'       :

ț

PROIECTAT

TEHPET1CAA.

'/ÎL/.

Scara: 1:500 ;

Data:


iESENAT
Titlu planșa: RIDICARE TOPO pentru obținerea ordinului prefectului astralAKL4 terenului                       4           ?


Anexa 29


Coordonate puncte vechi

Buton PR_49 439.219,513

Buton PR_48 439.356,157

735.830,399

735 715,968


AV!Z OCR46.85


Ing- S5 LV :a OUMȘTIUJ SEMKATOGA.

O ID CO lD

r—


SISTEM COTE M. NEAGRA COORDONATE STEREO 70


O o cn lO mPFA PETICA AURELIA AUT GL1J03------

"v~— <cera:

«500

SPECIFICAȚIE

NUME >

SEWll^URA

ȘEF PROIECT

JVJ-

ÎNTOCMIT

pskaa\ Ij

/-

DESENAT

PEIKAÂ

* w

fBENEFICIAR :PRIMARIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Imobil: STR. OTELAR1LOR NR .30 C ________

CHIOȘC - MICR019

Titto planșa: RIDICARE TOPOpentni O obținerea ordinului prefectului asupra terenului                       W IcrtRiA


SUPA TEREN- niAJ3mp 1X-73632344 Y-443903.7 2X-736422.3» Y-443915,60 3X-73641I.IJ Y-4439S3J2 4X-73643JM Y-443937.19 JX-736463 24 Y-443M9.W 8X-7M447.« Y-44333IJ7 7X-73644342 Y-443I77.H «X-73642909 Y-443176 4J 9X -736427 M Y-443M7 63 I0X "736324,76 Y-443V619


SPECIFICA pE ȘEF PROIECT ÎNTOCMIT DESENAT


CAD.-200M


3I3TEM COTI! M. NEA ORA COO*>t?ONaTp STEREO 7


o**/* MCRO 39 -obținere» Orrfinuluf

Prefectului asupra terenului

I h»u piansl?    ~— --—____

RIDICARE TOPO43.55 43


16


7 c


PFA PETICA AURELIA AUT GL1$P J


SPECIFICAȚIE

NUME

'• ..-A’4

SEMNĂTURA.

ȘEF PROIECT

)            . V’ .<■.>

J -V'T

ÎNTOCMIT

PETCAA

■>. bV- j-s-v’

DESENAT

PETICA A

W’K

___________-ANEXA 9


40.66b

ct

40.59 <

Z .47 -j


SUPR. TEREN=712.43mp 1X=736357.09 2X=736360.52 3X=736362.18

4X= 736363.75 _Y=441093.92

5X=73636'5.87 6X=736367.82 7X=736369.66 8X=736371.36 9X=736372.72 10X=?36366.28 11X=736357.58 1‘2X=736357.33 13X=736341?63 14X=736342".2O '15X«= 736341.51

16X= 736346.69 17X= 736355.86


Y=441094.25 Y= 441094.10 Y«=441093.54 Y=441092.91 Y=441091.89

Y=441062.04

Y=441064.29

Y=441063.32

Y= 441067.36

■ Y=441069.59

• Y—441069.81

Y=441090.60

Y=441088.32


BENEFICIAR iPRIMARIA MUNICIPIULUI GALAȚI


Imobil :STR PRUN ARI NR 10A, PIAȚA MICRO 16-FLORA

Titlu planșa: RIDICARE TOPOpentru obținerea ordinului prefectului asupra terenului                  - -   ■ ~ -


ANEXA 10

------------------------------------~~


AVIZ OGPI

DIRECTOR


.41.47


41.22


4059
41.61


43.5543


40.61SUPR. TEEN=557.15 1 X= 736365.15 2X=736362.23 3X=736361.86 4X=736358.58 5X=736356.16 6X=736338.93 7X=736346.81


PFA PETICA AURELIA AUT GL103  "

BENEFICIAR :PRIMARIA MUNICIPIULUI GALAȚI


i

SPECIFICAȚIE

MUME

1           Uf.

ISEMHWTURA

. i                             r>:

*EF PROIECT

z I       ' »:SG(K.

.‘TOCMIT

~CAA

ÎSENAT

’EECAAImobil :STR PRUNARI NR 10B, PIAȚA

FLORA

7'.tiu nlansa: RIDICARE TOPOoenrrv junerea orninuiui orafectuiui asupra ?renmui

ANEXA 11


l49.8fl

/

<t>'

li

PIAȚA


441450


4414J 3


erciate


BEA PETICA AURELIA AUT GL103

-Li

BENEFICIAR tPRIMARIA MUNICIPIULUI GALAȚI

SPECIFICAȚIE

NUME,-

—‘ T-.' \

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

,?

r—-r1* /    ■ '

s-* /?s* ’■■■              x

ÎNTOCMIT

PEDCAA '

I DESENAT

PEBTAA

’ ,^U7 :*Imobil: STR. BRÂNDUȘEI NR15 A, PIAȚA MICRO 16-SIRETUL

Titlu planșa: RIDICARE TOPOpentru obținerea ordinului prefectului asupri terenului


54.59

•54.63 / /54.81


SUPR. TEREN? 3325.35mp

IX=737985.88

2X=738044.14

jX=738052.89

‘X=738049.80

5X=738052.28

5X=733055.53

7X=738011.09


Y=443569.79

Y=443595.69

Y=443573.08

Y=443571.72

Y=443565.55

Y=443557.48

Y=443506.40


IAREA NEAGRA


j BENEFICIAR rPRIMARIA MUNICIPIULUI

■ 3ALATI


t----------------------------------------------

* specificat:


; ‘mobil :STR R1ZER NR 350


■:’u o’ansa: RIDICA»?
BLOC H2


STR PLOPILOR


s teren= 2072.35mp 1X=736784 55 2X=736796.14 3X=736795.87 4X=736795.96 5X=736815.62 6X=736815.87 7X=736821.95 8X=736820.66 9X=736831.55


Y=443502 99

Y=443504.44

Y=443507.42

Y=443509.48

Y=443511.44

Y=443509.71

Y=443510.60

Y=443519.43

Y=443520.77


10X=736835.73 Y=443470.81 <        11X=736788.32 Y=443465.16SISTEM COTE M NEAGRA COORDONARE STEREO. 70

PPA PPTir A A

•«. •••’ ■

--

Imobil: b-dulmilcov nr 38 a piața micro 40

. • c>. <•; 1

s 2

BENEFICIAR :PRIMARIA GMUNICIPIULUI GALAȚI

NTOCMIT

eh. PETICA A ----------——!

SCARA ' • î ,.

.1:500

RIDICARE TOPO -PENTRU OBȚINEREA ORDINULUI PREFECTULUI

ASUPRA TERENULUI