Hotărârea nr. 243/2012

Alegerea presedintelui de sedinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.243 din 20 12 2012

privind alegerea președintelui de ședință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 265/20 12 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 127 918/20 12 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.127 920/20 12 2012, al Secretarului municipiului Galati;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.35 și art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se alege președinte de ședință, pentru o perioadă de 3 luni, domnul Bugeag Gheorghe , consilier local.

Art.2- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei