Hotărârea nr. 238/2012

Acordul de principiu in vederea realizarii obiectivului "Traversare Dunare"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.238

din 20 12 2012

privind: acordul de principiu în vederea realizării obiectivului „Traversare Dunăre”

Inițiatori: Malinovici Victor - conslier local

Mihai Alexandru - consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:26o/2012 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 2012 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.128 430/20 12 2012 a inițiatorilor-Malinovici Victor și Mihai Alexandru - consilieri locali;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 432/20 12 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordul de principiu în vederea realizării obiectivului „Traversare Dunăre” și realizarea unui studiu de fezabilitate având ca principale date economice prevăzute în devizul general, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Anexa la

HCL nr. 238/2012 2012

Î1EVIZ GENERAL ESTIMATIV

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

SUBTRAVERSARE A DUNĂRII LA GALAȚI CU TUNELE RUTIERE

(doua tunete rutiere pentru fiecare sens, doua benzi pe sens)

in lei/euro la cursul lei/euro din 03 decembrie 2012

1euro=

4.5191

lei

TVA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor Și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

le

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului (Exproprieri in interes public, Despăgubiri, Concesionări/ln chirieri pe perioada execuției lucrărilor)

29,770,052

6,587,606

7,144,812

36,914,864

8,168,632

1.2

Amenajarea terenului

23,390,755

5,175,976

5,613,781

29,004,536

6,418,211

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

2,479,078

548,578

594,979

3,074,057

680,236

55,639,885

12,312,161

13,353,572

68,993,457

15,267,079

TOTAL CAPITOL

1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

8,505,729

1,882,173

2,041,375

10,547,104

2,333,895

TOTAL CAPITOL

2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru

proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

2,963,400

655,750

711,216

3,674,616

813,130

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

296,340

65,575

71,122

367,462

81,313

3.3

Proiectare și inginerie

29,634,000

6,557,500

7,112,160

36,746,160

8,131,300

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

29,634

■6,558

7,112

36,746

8,131

3.5

Consultanță

14,817,000

3,278,750

3,556,080

18,373,080

4,065,650

3.6

Asistență tehnică

14,817,000

3,278,750

3,556,080

18,373,080

4,065,650

3.7

Monitorizare tehnologică

1,481,700

327,875

355,608

1,837,308

406,565

64,039,074

14,170,758

15,369,378

79,408,452

17,571,740

TOTAL CAPITOLUL 3

^estiția de bază

rxi

Construcții și instalații

643,135,717

142,315,000

154,352,572

797,488,289

176,470,600

Structură

556,301,210

123,100,000

133,512,290

689,813,500

152,644,000

Instalații

86,834,507

19,215,000

20,840,282

107,674,789

23,826,600

4.2

Montaj utilaje tehnologice

15,576,434

3,446,800

3,738,344

19,314,778

4,274,032

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

77,882,169

17,234,000

18,691,721

96,573,890

21,370,160

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

4.5

Dotări

5,563,012

1,231,000

1,335,123

6,898,135

1,526,440

4.6

Active necorporale -brevete, licențe, soituri, etc.

1,112,602

246,200

267,025

1,379,627

305,288

743,269,935 Astăzi il invat per diidi ce si cum

164,473,000

178,384,784

921,654,719

203,946,520

TOTAL

CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

18,175,500

4,021,929

4,362,120

22,537,620

4,987,192

5.1.1

Lucrări de construcții

10,905,000

2,413,091

2,617,200

13,522,200

2,992,233

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7,270,500

1,608,838

1,744,920

9,015,420

1,994,959

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

0

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

84,168,457

18,625,049

20,200,430

104,368,887

23,095,060

102,343,957

22,646,978

24,562,550

126,906,507

28,082,252

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

1,713,408

379,148

411,218

2,124,626

470,144

6.2

Probe tehnologice și teste

1,791,290

396,382

429,910

2,221,199

491,514

3,504,698

775,530

841,127

4,345,825

961,657

TOTAL CAPITOL

6

977,303,278

216,260,600

234,552,787

1,211,856,064

268,163,144

TOTAL GENERAL

703,992,713

155,781,619

168,958,251

872,950,964

193,169,207

Din care C+MPreședinte de ședința


Ut