Hotărârea nr. 233/2012

Aprobarea incetarii contractului de management al d-lui Vlad Vasiliu - manager la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.233 din 20 12 2012

privind: aprobarea încetării contractului de management al d-lui Vlad Vasiliu - manager la Teatrul Dramatic “ Fani Tardini “ Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 240/1812 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 127 108/18 12 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 127 110/18 12 2012, al Biroului Management Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.32, alin.1, lit.”b” din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă încetarea contractului de management al d-lui Vlad Vasiliu -manager la Teatrul Dramatic “ Fani Tardini “ Galați

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei