Hotărârea nr. 23/2012

Modificarea si completarea Contractului de asociere incheiat intre Municipiul Galati si S.C.LIDL ROMANIA, prevazut in anexa 2 la HCL nr.346/28.07.2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.23 din 31 01 2012

privind: modificarea și completarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Galați și S.C.LIDL ROMÂNIA, prevăzut în anexa 2 la HCL nr.346/28 07 2011 referitoare la asocierea pe o perioadă de 10 ani dintre Municipiul Galați și S.C.LIDL ROMÂNIA S.C.S., pentru proiectarea și executarea lucrărilor de infrastructură edilitară - Amenajare intersecție străzi Milcov și Nicolae Mantu cu sens giratoriu și amplasare panou publicitar tip totem cu sigla LIDL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 28/30 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6396/23 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6398/23 01 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit “c”, alin.5, lit.”a” si art. 123(1) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Galați și S.C.LIDL ROMÂNIA, prevăzut în anexa 2 la HCL nr.346/28 07 2011.

Modificarea constă în radierea prevederilor referitoare la amplasarea panoului publicitar tip totem cu sigla LIDL.

Contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă modificarea și completarea titlului HCL nr.346/28 07 2011, care va avea următorul cuprins:

privind: asocierea pe o perioadă de 10 ani dintre Municipiul Galați și S.C.LIDL ROMÂNIA S.C.S., pentru proiectarea și executarea lucrărilor de infrastructură edilitară - Amenajare intersecție străzi Milcov și Nicolae Mantu cu sens giratoriu.”

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ROMÂNIA

ANEXA


la HCL nr.23/31 01 2012


JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr

CAP.1 PĂRȚI CONTRACTANTE

MUNICIPIUL GALAȚI, persoană juridică de drept public, cu sediul în Galați,

strada Domnească nr. 38, reprezentat legal prin Primar - ing. Dumitru Nicolae

Și

S.C.LIDL ROMÂNIA S.C.S., cu sediul în Șoseaua de Centură nr.i3A, clădirea KLC 5, etaj 2, comuna Chiajna, județul Ilfov, C.U.I. 15300120, având contul deschis la .........................................., reprezentată prin Administrator - Sergiu Fala, în calitate de ASOCIAT

CAP.2 DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în conformitate cu prevederile H.C.L. nr......../..../.../2012

CAP.3 OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Obiectul acestui contract constă în proiectarea Și executarea lucrărilor de infrastructură edilitară - Amenajare intersecție străzi Milcov Și Nicolae Mantu cu sens giratoriu

CAP. 3 DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1.Contractul se încheie pentru o perioadă de 10 ani începând cu data semnării, cu posibilitatea prelungirii prin acte adiționale.

Infrastructura edilitară cu terenul aferent, va trece liberă de orice sarcini în patrimoniul municipiului Galați la finalizarea lucrărilor.

3.2. Intenția de prelungire a contractului de către una din părți va trebui adusă la cunoștință celeilalte, în scris cu cel puțin trei luni înaintea expirării contractului.

CAP. 4 APORTUL PĂRȚILOR

Art.4.(1) Contribuția Municipiului Galați constă în punerea la dispoziție S.C. LIDL

ROMÂNIA S.C.S. a unui teren în suprafață de 6.221 mp. situat în Municipiul Galați la intersecția străzilor Milcov și Nicolae Mantu conform anexei 1, parte a prezentului contract.

(2) Contribuția S.C.LIDL ROMÂNIA S.C.S. constă în:

 • - asigurarea mijloacelor financiare necesare proiectării și executării lucrărilor pentru amenajarea intersectiei cu sens giratoriu;

 • - întocmirea studiilor, elaborarea documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de construire, inclusiv pentru organizarea de șantier și a proiectului tehnic cu detalii de execuție;

 • - obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru elaborarea Autorizației de construire;

 • - execuția lucrărilor de construire autorizate pe baza de contract încheiat cu o societate de construcții specializată în baza unei documentații în conformitate cu studiile de fezabilitate aprobate;

 • - asigurarea consultanței tehnice de specialitate;

 • - participarea la recepția lucrărilor de construire.

CAP.5 obligațiile municipiului

Art.5. Să asigure ASOCIATULUI folosința exclusivă a bunului, teren în suprafață de 6.221 mp., identificat prin anexa 1, parte a prezentului contract, în vederea amenajării intersecției străzilor Milcov și Nicolae Mantu, cu sens giratoriu.

Art.6. Să urmărească, să participe la fazele determinate și la recepția lucrărilor și să se abțină de la orice fapt ce ar avea drept consecințe tulburarea folosinței bunului pe durata valabilității prezentului contract.

Art.7. Pune la dispoziția ASOCIATULUI bunul - teren liber de orice sarcini, pe bază de proces-verbal.

CAP.6 OBLiGAțiiLE ASOCiATuLui

Art.8. Să execute lucrările de construire în baza unei documentații PT-DDE, în conformitate cu studiul de fezabilitate.

Art.9. Să asigure consultanța și asistența tehnică de specialitate pe tot parcursul derulării contractului.

Art.10. Să finanțeze integral lucrările de construire.

Art.11. Să întocmească studiile și să elaboreze documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire, inclusiv pentru organizarea de șantier și proiectul tehnic cu detalii de execuție în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții;

Art.12. Să obțină avizele și acordurile necesare pentru emiterea Autorizației de construire ;

Art.13. Să execute lucrările de construire autorizate pe baza de contract încheiat cu o societate de construcții specializată, în baza unei documentații în conformitate cu studiile de fezabilitate aprobate;

Art.14. Să asigurare consultanța tehnică de specialitate;

Art.15. Să respecte termenul de finalizare a lucrărilor de investiții așa cum va fi prevăzut în autorizația de construire si să participe la recepția lucrărilor de construire;

Art.16. Are obligația să folosească terenul numai potrivit destinației sale și a scopului pentru care a fost încheiat contractul de asociere și să nu depășească suprafață de teren ce face obiectul prezentului contract de asociere.

Art.17. La finalizarea lucrărilor de amenajare a intersecției cu sens giratoriu să predea Municipiului Galați, cu titlu gratuit, investiția și terenul aferent, însoțită de documentația de carte tehnică, liberă de sarcini.

cap.7 încetarea și rezilierea contractului

Art.18. Prezentul contract de asociere încetează de plin drept în următoarele cazuri:

 • a. dacă în termen de un an de zile de la data încheierii contractului de asociere nu au fost începute lucrările de construire pe baza autorizației de construire, fără intervenția instanțelor de judecată și fără punerea în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă.

 • b. în baza acordului părților contractante;

 • c. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

 • d. prin rezilierea pentru neexecutare în cazul neîndeplinirii obligațiilor părților;

 • e. prin atingerea scopului contractului înaintea termenului prevăzut în prezentul contract;

 • f. în cazul în care interesul național sau local o impune prin denunțare unilaterală de către Municipiul Galați;

 • g. în cazul intervenției forței majore invocată în condițiile legii sau în cazul imposibilității obiective de exploatare a bunurilor ce reprezintă contribuția Municipiului Galați, prin renunțarea celeilalte părți, fără plata unei despăgubiri;

 • h. nerealizarea obiectului contractului;

 • i. apariția de acte normative care conțin prevederi contrare celor menționate în prezentul contract.

Art.19. Prezentul contract se reziliează de plin drept în următoarele cazuri:

 • a. modificarea unilaterală, în tot sau în parte, a obiectului asocierii de către ASOCIAT;

 • b. falimentul uneia din părți;

 • c. în cazul în care ASOCIATULUI nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract, Municipiul Galați își rezervă dreptul revocării acestuia, fără a mai fi necesară o prealabilă înștiințare și fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

CAP.8 FORȚA MAJORĂ

Art.20. Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Partea care invocă forța majoră va înmâna celeilalte părți certificarea emisă de autoritatea competentă în termen de 48 ore de la obținere. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenței de forță majoră.

Art.21. Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți atât apariția și încetarea evenimentului în termen 5 zile, lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art.22. Dacă durata confirmată a existenței cazului de forță majoră este mai mare de 30 de zile, părțile se vor întâlni în mod obligatoriu pentru a decide condițiile continuării contractului sau rezilierii acestuia.

CAP.9 ALTE CLAUZE

Art.23. Fiecare dintre părți răspunde față de cealaltă pentru neîndeplinirea obligațiilor pe care le are prin plata daunelor -interese în condițiile prevăzute de prezentul contract potrivit regulilor generale prevăzute de Codul Civil.

Art.24. În cazul în care, pe perioada derulării contractului, intră în vigoare alte norme legislative care aduc modificări condițiilor actuale, contractul se modifică în consecință. Acest fapt va determina renegocierea cu bună credință a clauzelor prezentului contract, în vederea derulării în continuare a contractului.

Art.25. Orice completări sau modificări aduse la acest contract vor fi valabile și obligatorii pentru părțile contractante numai dacă vor fi făcute în scris și semnate de către ambele părți.

Art.26. Cesionarea în tot sau în parte a prezentului contract este posibilă numai cu acordul Municipiului Galați, materializat printr-o hotărâre de Consiliul Local.

Art.27. Eventualele neînțelegeri în legătură cu aplicarea și interpretarea prezentului contract, dacă nu se vor soluționa pe cale amiabilă vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente, legile aplicate fiind cele valabile în dreptul român.

Art.28. Prezentul contract se completează de drept cu dispozițiile Legii comerciale și civile.

CAP. 10 DISPOZIȚII FINALE

Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face cu acordul scris al ambelor părți prin acte adiționale.

Prezentul contract conține 4 pagini și s-a încheiat astăzi ..../..../2012 în 4

exemplare cu valoare de original, câte două exemplare pentru fiecare parte contractantă.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai


legenda

I SUPRAFAȚA TEREN LlDL

5184 00 mp

VÂNZARE PARȚIALA PREVĂZUTĂ ;TV)

SUP. VERDE

86b 85 mp

SUP. PAVAJD ASFLAT SI PLATFORME

3191.11 mp

SUP. CLĂDIRE tBRUTA)

1657.99 mp

SUP. VANZARE

1066 00 mp

SUP. AUXILIARA

278 mp

SUP. RAFTURI

381 ml

NUMĂR PARCARI

79

SUP. TEREN caval concesionat

530.95 mp

SUP TOTA1 A TEREN

5714 95 mp ; 6221 CC mp •

SUPRAFAȚA PROPUSA A FI AMENAJATA

r-^______---rrz------.. . .-----------------


Spedtotie

Nume

SMpwcl

Art>r*J PttogiM

PnxecUf

ArtiPaU Poleia