Hotărârea nr. 229/2012

Aprobarea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC DUMONY SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.229

din 20 12 2012

privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC DUMONY SRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 253/1812 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2012 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 113 386/20 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 113 388/20 11 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.4, lit.”h”, art.33, alin.2 și art.34 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007, actualizat, emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

Având în vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”p” din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată ;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă acordarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC DUMONY SRL, pe următoarele rute:

 • 1. - Grădina Publică - Miorița - Stirex - Tribunal - Francezi - Țiglina

 • I - Casa Roșie - Poarta Est Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

- Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

 • 2. - Micro 19 - Sanitas - Spitalul Județean - Casa Roșie - Depozit Calculatoare - Mag. General - Lic. Metalurgic - Lic. Energetic - Arcelor Mittal și retur;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

 • 3. - Micro 39 - Micro 40 - Două Babe - Mag. General - IREG - Țiglina

 • II (Orange) - Țiglina II - Spitalul Județean - Poșta Micro 19 - Capăt Troleibuz - Service nou - Poarta Sud Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 3 curse;

 • 4. - Țiglina III - Minion - Biserica Sf. Vasile - IREG - Mașnită - Micro 40 - Micro 39 - Micro 13 - Poarta Est Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur.

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 2 curse;

 • 5. - Baia Comunală - N. Bălcescu - Stirex - Orange (Țiglina II) -Țiglina II - Spitalul Județean - Poșta Micro 19 - Hotel Magnus - Service nou - Poarta Sud Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

- Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 2 curse;

 • 6. - Micro 39 - Liceul 3 - Magazin General - IREG - Biserica Sf. Vasile - Neacșu - Service nou - Poarta Sud Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 2 curse;

 • 7. - Țiglina III - Minion - Biserica Sf. Vasile - IREG - Mag. General -Două Babe - Micro 40 - Micro 39 - Barul Cocsarilor - Micro 13 - Poarta Est Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

 • 8. - Baia Comunală - N. Bălcescu - Stirex - Orange (Țiglina II) -Țiglina II - Spitalul Județean - Poșta Micro 19 - Hotel Magnus - Service nou - Centură - Poarta Est Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 2 curse;

 • 9. - Micro 19 - Mc Donald's - Capăt Troleibuz - Neacșu - Poarta Est Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

 • - Nr. de vehicule : 2 autobuze ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 2 curse;

 • 10. - Țiglina I - Francezi - Penny - Orange (Țiglina II) - Poliția Județeană - Poarta Est Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur.

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă

 • 11. - Țiglina III - Complex Continental - Țiglina III (Capăt troleibuz) -Poarta Est Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

- Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

 • 12. - Casa de Modă - Stirex - Agenția CFR - Poliția Județeană - Poarta Est Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

 • 13. - ICEPRONAV - Hotel Galați - Modern - Farmacia Ținc - Piața Centrală (Hotel Dunasi) - Str. Basarabiei - Poarta Est Arcelor Mittal -Arcelor Mittal și retur;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

 • 14. - Restaurant Aeroport - Liceul Energetic - Grup școlar Metalurgic - Mașniță - Mag. General - Poarta Est Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

 • 15. - Limita Municipiului Galați - Micro 13 - Micro 39 - Micro 40 -Mașniță - IREG - Țiglina III (Minion) - Țiglina III;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse : 4 curse pe lună;

 • 16. - Arcelor Mittal - Poarta Sud Arcelor Mittal - Service nou - Poștă Micro 19 - Spitalul Județean - Țiglina I - Trei Star - Stirex - str. Traian -Baia Comunală;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

 • - Nr. de curse : 4 curse pe lună

Art.2 - Perioada pentru care se acordă licența de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale este de 1 an, cu posibilitatea de prelungire.

Art.3 - Autoritatea Locală de Transport va stabili prin serviciul de specialitate, stațiile de îmbarcare/debarcare.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei