Hotărârea nr. 226/2012

Aprobarea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ATLAS SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.226

din 20 12 2012

privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ATLAS SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 250/1812 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2012 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 113 414/20 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 113 416/20 11 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.4, lit.”h”, art.33, alin.2 și art.34 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007, actualizat, emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

Având în vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”p” din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată ;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă acordarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ATLAS SA, pe următoarele rute:

  • 1. - O.P.D.C. (Str. Al. Davilla) - str. M. Bravu - str. Basarabiei - str. Domnească - str. Mavromol - str. Bălcescu - str. Brăilei - str. Oțelarilor -Of. Romtelecom Micro 21 și retur;

- Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

  • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

  • 2. - O.P.D.C. (Str. Al. Davilla) - str. M. Bravu - str. Domnească - str. D. Bolintineanu - str. Traian - Spital Boli Infecțioase - str. G. Coșbuc - str. H. Coandă - str. T. Vuia - str. 1 Dec. 1918 - str. Siderurgiștilor - str. A. Saligny - str. Prel. Brăilei - capăt troleu Țiglina III și retur;

  • - Nr. de vehicule : 1 autobuz ;

  • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

Art.2 - Perioada pentru care se acordă licența de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale este de 1 an, cu posibilitatea de prelungire.

Art.3 - Autoritatea Locală de Transport va stabili prin serviciul de specialitate, stațiile de îmbarcare/debarcare.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei