Hotărârea nr. 223/2012

Aprobarea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.223

din 20 12 2012

privind aprobarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 247/1812 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2012 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 113 378/20 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 113 380/20 11 2012, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.4, lit.”h”, art.33, alin.2 și art.34 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007, actualizat, emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

Având în vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”p” din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată ;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă acordarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport ACJ GLOBE TOUR SRL, pe următoarea rută:

  • - Centru - Atelier Reparații Ecosal - Atlantic - Cimitir Sf. Lazăr -Poarta Sud Arcelor Mittal - Arcelor Mittal și retur;

  • - Nr. de vehicule : 1 microbuz ;

- Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

Art.2 - Perioada pentru care se acordă licența de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale este de 1 an, cu posibilitatea de prelungire.

Art.3 - Autoritatea Locală de Transport va stabili prin serviciul de specialitate, stațiile de îmbarcare/debarcare.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei