Hotărârea nr. 218/2012

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA GALATI si Municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.218

din 20 12 2012

privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNĂREA GALATI si Municipiul Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 235/1712 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2012 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 122 676/11 12 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 122 678/11 12 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.12, alin.2 coroborat cu art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNĂREA GALATI si Municipiul Galati, aprobat prin HCL nr.135/5 04 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.218/20 12 2012

ACT ADITIONAL NR. _____/_______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ____________

Intre:

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, Marius Stan și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA GALATI, cu sediul în municipiul Galați, str. Bd. George Cosbuc nr. 253 A, cod fiscal 3346921, cont nr RO14TREZ3065009XXX000278, deschis la Banca Trezoreria Galati, reprezentata prin Director - Brandabur Mihai.

In temeiul H.C.L. nr. _______/______ a intervenit prezentul act aditional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr. _______, sustinerea financiara acordata pentru anul 2012 se

suplimenteaza cu suma de 120.000 lei .

Art. 2 Suma prevazuta la art. 1 din prezentul act aditional va fi utilizata pentru desfasurarea activitatii sportive.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI

GALATI


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA

PRIMAR

PRESEDINTE

BRANDABUR MIHAI


Presedinte de sedinta

Popa Florin


Marius Stan

Director Direcția Economică Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract Voicu Costica