Hotărârea nr. 217/2012

Aprobarea termenului de completare a dosarelor depuse in vederea obtinerii unei locuinte sociale destinate familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.217

din 20 12 2012

privind aprobarea termenului de completare a dosarelor depuse în vederea obținerii unei locuințe sociale destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Inițiator:Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:236/17 12 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12

2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.122 610/11 12 2012, a inițiatorului Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.122 612/11 12 2012, al Direcției Fond Locativ ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1 și alin.2 din OUG 74 /2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”d” și alin.6, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Termenul limită de completare a dosarelor depuse în vederea obținerii unei locuințe sociale destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari este 31 03 2013.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei