Hotărârea nr. 216/2012

Acordul Consiliului Local pentru schimbarea destinatiei etajului 1 din corpul "Extindere liceu" din incinta Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu situat in Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr.25, aflat in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, din spatiu destinat invatamantului in sediu al Filialei nr.2 "Paul Paltanea" a Bibliotecii Municipale, precum si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Local, dupa obtinerea avizului conform al ministrului Educatiei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.216

din 20 12 2012

privind: acordul Consiliului Local pentru schimbarea destinatiei etajului 1 din corpul” Extindere liceu” din incinta Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu situat in Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr.25, aflat in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, din spatiu destinat invatamantului in sediu al Filialei nr.2 “Paul Paltânea” a Bibliotecii Municipale, precum si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Local, dupa obtinerea avizului conform al ministrului Educatiei

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 233/1712 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 122 642/11 12 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 122 644/11 12 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 și alin. 6 din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și alin. 2, lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă schimbarea destinației etajului 1 din corpul” Extindere liceu” din incinta Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu situat in Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr.25, aflat in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, din spatiu destinat invatamantului in sediu al Filialei nr.2 “Paul Paltânea” a Bibliotecii Municipale.

Art.2 - Se aprobă preluarea imobilului de la art. 1 din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Art.3 - Prevederile art. 1 și 2 intră în vigoare după obținerea avizului conform al Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei