Hotărârea nr. 215/2012

Avizul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la schimbarea denumirii Gradinita cu program prelungit nr.30 "Pinochio" si Gradinita cu program normal nr.27 "Printul fericit" in Gradinita cu program prelungit nr.30 si Gradinita cu program normal nr. 27

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 215

din 20 12 2012

privind: avizul Consiliului Local al municipiului Galați cu privire la schimbarea denumirii Grădinița cu program prelungit nr.30 “Pinochio” și Grădinița cu program normal nr.27 “Prințul fericit” în Grădinița cu program prelungit nr.30 și Grădinița cu program normal nr. 27

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:232/17 12 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119 622/4 12 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119 624/4 12 2012, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vederea adresa nr. 731/8 11 2012 a Grădiniței cu Program Prelungit nr.30; Având în vedere prevederile art.2, alin.1, lit.”c” din OG nr.63/2002 privind atribuirea de denumiri, actualizată;

Având în vedere prevederile art.2, art.5, lit.”b” din Ordinul 6564/2011, actualizat, privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c” , alin.5, lit.”d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se avizează schimbarea denumirii Grădinița cu program prelungit nr.30 “Pinochio” și Grădinița cu program normal nr.27 “Prințul fericit” în Grădinița cu program prelungit nr.30 și Grădinița cu program normal nr. 27, începând cu anul școlar 2012 -2013, situate în Galați, nivelul de școlarizare - preșcolari, adresa: Galați, str. Gheorghe Asachi nr.1, 0236498468, adresa email: gradi30pinochio@yahoo.com.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei