Hotărârea nr. 213/2012

Modificarea si completarea art.2 al HCL nr. 306/5.07.2007 referitoare la aprobarea taxelor si tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de calatori de catre SC TRANSURB SA Galati, cu alin.2

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 213

din 20 12 2012

privind modificarea și completarea art.2 al HCL nr. 306/5 07 2007 referitoare la aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de călători de către SC TRANSURB SA Galați, cu alin.2

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 234/17 12 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 122 222/10 12 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.122 224/10 12 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.43, alin.8 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art. 2 al HCL nr.306/2007, cu alin.2, care va avea următorul cuprins:

Art.2 - (2) Spațiile de pe mijloacele de transport se pun la dispoziție gratuit pentru afișarea unor imagini reprezentative din municipiul Galați, precum și pentru promovarea unor acțiuni/evenimente sociale, culturale, turistice sau sportive organizate cu sprijinul Consiliului Local Galați”.

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei