Hotărârea nr. 212/2012

Modificarea si completarea anexei 2 de la HCL nr. 258/28.06.2011-privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea si schimbarea destinatiei spatiilor si mijloacelor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati, prin introducerea pct.1

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.212

din 20 12 2012

privind modificarea și completarea anexei 2 de la HCL nr. 258/28.06.2011-privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, prin introducerea pct.1

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 228/11 12 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 122 544/11 12 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.122 546/11 12 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.5369/5 12 2012 a Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu” Galați;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei 2 de la HCL nr. 258/28.06.2011, prin introducerea pct.1^1, după cum urmează:

Nr. crt.

Destinația spatiului/terenului

UM

Tarife propuse

I. Spații

1*1.

Sală de curs, fără dotări și fără utilități, pentru activități de învățământ/ educative realizate de unități bugetare sau instituții de învățământ particular acreditate

lei/mp/lună

8

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei