Hotărârea nr. 211/2012

Anularea creantelor pana la limita sumei de 40 lei, inclusiv, aflate in sold la 31.12.2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.211 din 20 12 2012

privind: anularea creanțelor până la limita sumei de 40 lei, inclusiv, aflate în sold la 31

12 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 223/1112 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123 054/11 12 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.123 056/11 12 2012, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.178, alin. 2 și 3 din OG nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală,republicata, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă anularea creanțelor până la limita sumei de 40 lei, inclusiv, aflate în sold la 3112 2012, provenite din impozite, taxe și alte venituri inclusiv accesorii, pe fiecare rol nominal unic, doar pentru rolurile care nu mai au bunuri impozabile înregistrate în evidența fiscală la 31 12 2012.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei