Hotărârea nr. 207/2012

Concesionarea fara licitatie publica, doamnei Muntenita Doina, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiv? de 20,22 mp si suprafata de 33,57 mp ...

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.207

din 20 12 2012

privind: concesionarea fără licitație publică, doamnei Munteniță Doina, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusivă de 20,22 mp si suprafata de 33,57 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafața in folosința comuna totala a imobilului, pe durata de 35 ani și 10 luni (incepand cu data de 01.01.2013) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.7,8,24,32,33 situat in Galati, strada Brăilei nr.236, parter, bloc E6

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:227/11 12 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 12 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.121 390/7 12 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 121 392/7 12 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere cererea nr.49 351/6 12 2012, a doamnei Munteniță Doina ;

Având în vedere prevederile art. 385, alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2 - art.7 din HG nr.884/2004, privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă concesionarea fără licitație publică, doamnei Munteniță Doina, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusivă de 20,22 mp si suprafata de 33,57 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 35 ani și 10 luni (incepand cu data de 01.01.2013) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.7,8,24,32,33 situat in Galati, strada Brăilei nr.236, parter, bloc E6

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența este de 1 euro mp/an pentru primii 5 ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună, în cabinet funcționând în contratură doi medici titulari cu drept de concesiune, redevența se va achita pentru jumătate din suprafața exclusivă și jumătate din suprafața în folosință comună, de către fiecare medic.

Art.3 - Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor nr. 946/299/2004.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei

hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei
RELEVEU


Suprafața in exclusivitate S =20.22 mp


Suprafața in folosința comuna S =33.57 mp


Dr. Muntenita Doina


VerificatObservație: Subsolul si acoperișul se incadrea-’a in categoria spatii de folosința comuna.


x adastru p/oxandrina Baurceanu