Hotărârea nr. 206/2012

Acordarea titlului "Premiul municipiului Galati", domnului Ciprian Lungu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.206 din 20 12 2012

privind: acordarea titlului „Premiul municipiului Galați”, domnului Ciprian Lungu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:2i8/2211 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.114 456/22 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.114 458/22 11 2012, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30 11 1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, domnului Ciprian Lungu.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei