Hotărârea nr. 205/2012

Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Dunarea de Jos, a terenului in suprafata de 1000 mp, situat in Galati, cartier Barbosi Tarlaua 222, Parcela 1479. in vederea construirii bisericii cu hramul "Sf. Nectarie"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.205 din 20 12 2012

privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Dunarea de Jos, a terenului in suprafata de 1000 mp, situat in Galati, cartier Barbosi Tarlaua 222, Parcela 1479. in vederea construirii bisericii cu hramul “Sf. Nectarie”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 239/1812 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 126 474/18 12 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126 476/18 12 2012, al Direcției Sisteme Informatice și Comunicații;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.5002/10 10 2012, a Arhiepiscopiei Dunării de Jos;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și alin. 2, lit. “c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Dunărea de Jos, a terenului în suprafață de 1000 mp, situat în Galați, cartier Barboși, Tarlaua 222, Parcela 1479, în vederea construirii bisericii cu hramul “Sf. Nectarie”, pe durata existenței construcției.

Terenul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


MULT STIMATE DOMNULE PRIMAR,


Cu aleasă considerație, vă rugăm să binevoiți a analiza și a aproba atribuirea prin încredințare directă, cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren de 1000 mp în cartierul Bărboși pentru construirea unui lăcaș de cult, a unui așezământ social și o cancelarie parohială, care va deservi un număr de 280 de familii creștin-ortodoxe. Terenul este liber de construcții și pentru zona respectivă se va întocmi de către S.C. PROIECT S.A. Galați un P.U.D. în vederea amplasării bisericii.

Această solicitare legitimă a credincioșilor din această zonă care se deplasează greu spre alte sfinte locașuri din oraș se întemeiază și pe suportul legal după cum urmează: în baza Legii Administrației Publice, a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în M.O. nr. 231/2002 și M.O. nr. 749/2003, privind autorizarea construcțiilor și a Decretului-Lege nr. 126 din 12 aprilie 1990 unde, la art. 4, se precizează: „în localitățile în care numărul locașurilor de cult este insuficient în raport cu numărul credincioșilor, Statul va sprijini construirea de noi lăcașuri de cult, în care scop va pune la dispoziția cultelor respective terenul aferent, iar în cazul în care nu dispun de acest teren, va contribui cu fonduri bănești la constituirea resurselor financiare necesare”.

Biserica ce se va construi va fi o clădire de plan trilobat, cu trei abside, un naos și un pronaos, având, totodată, o turlă pe naos. Arhitectura adoptată este în linia tradiției bizantine, cu elemente volumetrice și decorative specifice arhitecturii moldovenești.

In contextul celor expuse vă rugăm a se dispune înaintarea documentației către Consiliul Local pentru aprobarea amplasamentului, conform documentației anexate și atribuirea suprafeței de teren, prin încredințare directă, cu titlu gratuit, Arhiepiscopiei Dunării de Jos în vederea construirii bisericii cu hramul „Sf. Nectarie" în cartierul Bărboși.

Mulțumind pentru înțelegere, primiți, Domnule Primar asigurările deosebitei noastre

prețuiri,Domniei Sale, Domnului Marius Stan,Primarul Municipiului Galați.

MEKA

lAEWLCAbPWffiCTCentrul de EVALuare și CADastrul proprietățiilor imobiliare -Măsurători: GPS și statie totală laser-

Cod Unic d« înregistrare :5»«756:n. Nr. înreg. Reu Com : .117/013/17.05.7006


E C^DAuTM' WCITATE/rt^^jf coordona te


NordfXI

'4'38f5'2p5 438137^690

[196 ------.135

43813/1000.

5 = 180% mp


In8- ANÎCABO^k^cj

SFMwXr,,... 4 eiBIOț


EstlY) 734190.581 734225577 734 263 762 734254 599 734179.000


Total teren Propr. Mun. Galați cu suprafața totala St=1805mp pentru care se solicita Ordinul Prefectului


O o cs


O

LH «Sl

Limitele au fost indicate de proprietar si măsurate in prezenta lui *"


>/


Adresa Imobil Jud. Calați, Mun Galați T22t P147C