Hotărârea nr. 20/2012

Aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a imobilului situat in str.Crinului nr.24, de catre Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf Ioan” Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.20 din 31 01 2012

privind: aprobarea închirierii prin licitatie publica, a imobilului situat in str.Crinului

nr.24, de catre Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf Ioan” Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 20/23 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5050/17 01 2012 , a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5052/17 01 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 12 324/12 12 2011 a SPITALULUI DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SFANTUL IOAN” din Galați;

Având în vedere prevederile art.14, art.15, art. 16 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă închirierea prin licitație publica, a imobilului situat in str.Crinului nr.24, de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf Ioan” Galati.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore