Hotărârea nr. 198/2012

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.198 din 1112 2012

)

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 220/1112 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 1112 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.122 026/10 12 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 122 028/10 12 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art. 39, alin. 2 și 4 și excepția prevăzută de art. 44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 și art.49, alin.4, 5 și 7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele pubEce locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.i,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, CLl modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1, alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se utilizează suma de 424,00 mii lei din fondul de rezervă pentru asigurarea unor cheltuieli neprevăzute de funcționare și investiții.

Arl:.2-(i) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli de funcționare , pe anul 2012, prevăzut în anexele I, II, III care fac parte integrantă din )        prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli de dezvoltare, pe anul 2012, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.$ - (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții, pe anul 2012, secțiunea funcționare, conform anexelor I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții, pe anul 2012, secțiunea dezvoltare, conform anexelor I, II, III, IV și V care fac parte f         integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă rectificarea bugetului din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2012, conform anexelor I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.$ - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 ~ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

11Secretarul municipiului Galați.


ROMANIA


MUNICIPIUL GALAȚI


BUGET'”", LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

ANEXA 1


Secțiunea FUNCȚIONARE

H.C.L. NrJ?8 din 1^.12.2012

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2012

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

351,342.00

4,940.00

356,282.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

264,082.00

8,068.00

272,150.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

347,519.00

5,005.00

352,524.00

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

325,494.00

6,046.00

331,540.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

123,221.00

5,143.00

128,364.00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

2,182.00

0.00

2,182.00

7

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

2,182.00

0.00

2,182.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

2,182.00

0.00

2,182.00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO

00.06

121,039.00

5,143.00

126,182.00

10

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3,375.00

140.00

3,515.00

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

3,375.00

140.00

3,515.00

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

117,664.00

5,003.00

122,667.00

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

117,474.00

4,974.00

122,448.00

15

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

190.00

29.00

219.00

22

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

55,379.00

840.00

56,219.00

23

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

55,379.00

840.00

56,219.00

24

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

45,095.00

680.00

45,775.00

25

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.o:

11,700.00

130.00

11,830.00

26

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.o:

33,395.00

550.00

33,945.00

27

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7,039.00

160.00

7,199.00

28

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0:

1,761.00

95.00

1,856.00

29

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0:

4,070.00

40.00

4,110.00

30

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0:

1,208.00

25.00

1,233.00

31

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

3,245.00

0.00

3,245.00

33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

146,894.00

63.00

146,957.00

34

Sume defalcate din TVAțcod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

127,582.00

13.00

127,595.00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

122,532.00

0.00

122,532.00

40

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

5,050.00

13.00

5,063.00

42

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

390.00

0.00

390.00

43

Taxe hoteliere

12.02.07

390.00

0.00

390.00

H.C.L. Nr. 8 din 13.12.2012

Nr.

crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2012

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

44

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

17.00

0.00

17.00

45

Impozit pe spectacole

15.02.01

17.00

0.00

17.00

47

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

18,905.00

50.00

18,955.00

48

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

14,290.00

50.00

14,340.00

49

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.0:

8,005.00

50.00

8,055.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.0:

6,285.00

0.00

6,285.00

51

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functio

16.02.03

4,300.00

0.00

4,300.00

52

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s

16.02.50

315.00

0.00

315.00

56

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

22,025.00

-1,041.00

20,984.00

57

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

18,064.00

2,000.00

20,064.00

58

Venituri din proprietate(cod 30.02,01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

18,064.00

2,000.00

20,064.00

59

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si corn

30.02.01

731.00

0.00

731.00

61

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

16,650.00

2,000.00

18,650.00

62

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

683.00

0.00

683.00

63

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.0:

683.00

0.00

683.00

67

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

3,961.00

-3,041.00

920.00

68

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

1,150.00

35.00

1,185.00

69

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

295.00

10.00

305.00

70

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea

33.02.10

155.00

0.00

155.00

71

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

700.00

25.00

725.00

76

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

1,620.00

0.00

1,620.00

77

Taxe extraj udiciare de timbru

34.02.02

1,620.00

0.00

1,620.00

79

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02

35.02

6,000.00

0.00

6,000.00

80

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

6,000.00

0.00

6,000.00

84

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

39,220.00

0.00

39,220.00

85

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50.00

0.00

50.00

86

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publ

36.02.05

18.00

0.00

18.00

87

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

15,738.00

0.00

15,738.00

91

Alte venituri

36.02.50

23,414.00

0.00

23,414.00

92

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-44,029.00

-3,076.00

-47,105.00

H.C.L. Nr. 8 din 13.12.2012

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2012

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

94

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii d

37.02.03

-116,246.00

-3,076.00

-119,322.00

97

Alte transferuri voluntare

37.02.50

72,217.00

0.00

72,217.00

105

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40.02)

00.16

116.00

0.00

116.00

106

Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate(cod 40.02.06+40.02.0

40.02

116.00

0.00

116.00

107

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor insti

40.02.06

116.00

0.00

116.00

114

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

3,707.00

-65.00

3,642.00

115

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

3,707.00

-65.00

3,642.00

116

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

3,707.00

-65.00

3,642.00

144

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

3,707.00

-65.00

3,642.00

150

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34

285.00

-65.00

220.00

151

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

172.00

0.00

172.00

155

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

3,250.00

0.00

3,250.00

ANEXA I

Rectificarea 16 din

Rectficari     Cheltuieli buget

local

2012

Capitole

Titluri

Secțiunea

FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

INFLUENTE

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

APROBAT

+ /-

MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17,419.00

-54.00

17,365.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,430.00

-50.00

17,380.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,480.00

0.00

11,480.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,540.00

0.00

5, 540.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

200.00

0.00

200.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

210.00

-50.00

160.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-11.00

-4.00

-15.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLA. ) EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-11.00

-4.00

-15.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Alte servicii publice generale

54.02

2,559.00

-424.00

2,135.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,559.00

-424.00

2,135.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,650.00

0.00

1,650.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

485.00

0.00

485.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

424.00

-424.00

Dobânzi

55.02

6,648.00

0.00

6,648.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,648.00

0.00

6,648.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

250.00

0.00

250.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

6,398.00

0.00

6,398.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

10,072.00

0.00

10,072.00

)

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,072.00

0.00

10,072.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

230.00

0.00

230.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

269.00

0.00

269.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

9,573.00

0.00

9,573.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Invatamant

65.02

126,742.00

1,205.00

127,947.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

126,742.00

1,205.00

127,947.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

99,812.00

0.00

99,812.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

25,347.00

1,228.00

26,575.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

370.00

35.00

405.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,213.00

-58.00

1,155.00

Sanatate

66.02

8,816.00

56.00

8,872.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,816.00

56.00

8,872.00

ANEXA I

Rectificarea 16 din

Rectficari     Cheltuieli buget

local

2012

Capitole

Titluri

Secțiunea :

FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

INFLUENTE

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

APROBAT

+ /-

MODIFICAT

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,374.00

0.00

3,374.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

-245.00

0.00

245.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

5,197.00

56.00

5,253.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Cultura, recreere si religie

67.02

26,370.00

300.00

26,670.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,390.00

300.00

26,690.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7,349.00

-200.00

7,149.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

.51

11,322.00

500.00

11,822.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TIT_ 1 VII. ALTE TRANSFERURI

55

63.00

0.00

63.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

7,656.00

0.00

7,656.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI

84

-20.00

0.00

-20.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI

85

-20.00

0.00

-20.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Asigurări si asistenta sociala

68.02

26,847.00

-849.00

25,998.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,850.00

-847.00

26,003.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,280.00

-525.00

8,755.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,674.00

-107.00

5,567.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

3,578.00

0.00

3,578.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

6,590.00

-215.00

6,375.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,728.00

0.00

1,728.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI

84

-3.00

-2.00

-5.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLA )EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI

85

-3.00

-2.00

-5.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

15,104.00

-209.00

14,895.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,126.00

-207.00

14,919.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

87.00

0.00

87.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

14,239.00

-207.00

14,032.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

800.00

0.00

800.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI

84

-22.00

-2.00

-24.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI

85

-22.00

-2.00

-24.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Protecția mediului

74.02

26,537.00

0.00

26,537.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,694.00

0.00

23,694.00

ANEXA I

Rectificarea 16 din

Rectficari


Cheltuieli buget local


2012


Capitole Titluri

Secțiunea


DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

79. ACȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

Combustibili si energie

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV. SUBVENȚII

79. ACȚIUNI FINANCIARE

TITJ-y XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

Transporturi

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL IV. SUBVENȚII

79. ACȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

22,694.00

0.00

22,694.00

1,000.00

0.00

1,000.00

2,843.00

0.00

2,843.00

2,843.00

0.00

2,843.00

34,659.00

65.00

34,724.00

33,900.00

0.00

33,900.00

33,900.00

0.00

33,900.00

759.00

65.00

824.00

759.00

65.00

824.00

49,569.00

4,850.00

54,419.00

43,159.00

4,850.00

48,009.00

10,059.00

0.00

10,059.00

33,100.00

4,850.00

37,950.00

6,410.00

0.00

6, 410.00

6,410.00

0.00

6,410.00

351,342.00

356,282.00


Total :

')


Page 1 of 3

ANEXA II

Nr. Ijgdin 14-12.2012

Secțiunea FUNCȚIONARE

UNITATEA

COD

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

1.

2.

3.

4 .

5.

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17,419.00

-54.00

17,365.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

17,419.00

-54.00

17,365.00

Alte servicii publice generale

54.02

2,559.00

-424.00

2,135.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

2,559.00

-424.00

2,135.00

Dobânzi

55.02

6,648.00

0.00

6,648.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

6,648.00

0.00

6,648.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

10,072.00

0.00

10,072.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

499.00

0.00

499.00

2 POLITIA LOCALA GALAȚI

9,573.00

0.00

9,573.00

Invr ‘-'amant

65.02

126,742.00

1,205.00

127,947.00

„ MUNICIPIUL GALAȚI

1,991.00

20.00

2,011.00

2 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18

3,071.00

64.00

3,135.00

3 GRĂDINIȚĂ PP "TEDI"

589.00

0.00

589.00

4 GRĂDINIȚĂ PP NR. 30

1,337.00

0.00

1,337.00

5 GRĂDINIȚĂ PP "CODRUTA"

1,317.00

-4.00

1,313.00

6 GRĂDINIȚĂ PP NR. 1

1,100.00

15.00

1,115.00

7 GRĂDINIȚĂ PN NR. 4 "LIZUCA"

555.00

0.00

555.00

8 GRĂDINIȚĂ PP "ELENA DOAMNA"

770.00

-4.00

766.00

9 GRĂDINIȚĂ PP NR. 7

1,798.00

13.00

1,811.00

10 GRĂDINIȚĂ PN "IOAN NENITESCU"

528.00

0.00

528.00

11 GRĂDINIȚĂ PN NR. 34

631.00

-9.00

622.00

12 GRĂDINIȚĂ PP NR. 36

898.00

48.00

946.00

13 GRĂDINIȚĂ PP "LICURICI"

893.00

14.00

907.00

14 GRĂDINIȚĂ PP NR. 39

901.00

0.00

901.00

15 GRĂDINIȚĂ PP "STEP BY STEP"

839.00

5.00

844.00

16 GRĂDINIȚĂ PP "MOTANUL INCALTAT"

2,198.00

30.00

2,228.00

17 GRĂDINIȚĂ PP "CAMIL RESSU"

946.00

20.00

966.00

1 jSRADINITA PP "CROITORASUL CEL

716.00

-19.00

697.00

VITEAZ"

19 GRĂDINIȚĂ PP "ARLECHINO"

642.00

-10.00

632.00

20 GRĂDINIȚĂ PP "PRICHINDEL"

881.00

19.00

900.00

21 GRĂDINIȚĂ PP NR. 64

614.00

-12.00

602.00

22 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3

1,615.00

11.00

1,626.00

23 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5

1,279.00

34.00

1,313.00

24 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7

1,106.00

0.00

1,106.00

25 ȘCOALA GIMNAZIALA "PETRE TUTEA"

1,328.00

0.00

1,328.00

26 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL

1,885.00

40.00

1,925.00

SADOVEANU"

27 ȘCOALA GIMNAZIALA "ȘTEFAN CEL

2,021.00

-15.00

2,006.00

MARE"

28 ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA"

740.00

-5.00

735.00

29 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16

1,002.00

-3.00

999.00

30 ȘCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"

801.00

-16.00

785.00

31 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

839.00

10.00

849.00

32 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22

1,631.00

34.00

1,665.00

Nr. 16 din 13.12.2012

UNITATEA

COD

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+ /-

MODIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

33 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24

1,339.00

“11.00

1,328.00

34 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 25

1,561.00

-18.00

1,543.00

35 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 26

985.00

0.00

985.00

36 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28

1,853.00

-22.00

1,831.00

37 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29

3,474.00

34.00

3, 508.00

38 ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE

1,788.00

-6.00

1,782.00

MOISIL"

39 ȘCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU"

1,701.00

0.00

1,701.00

40 ȘCOALA GIMNAZIALA "SF. GRIGORIE

1,402.00

-2.00

1,400.00

TEOLOGUL"

4 Școala gimnaziala "sfinții

1,252.00

15.00

1,267.00

IMPARATI"

42 ȘCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN"

2,167.00

43.00

2,210.00

43 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

4,479.00

90.00

4,569.00

44 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33

1,892.00

-13.00

1,879.00

45 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI

1,112.00

-2.00

1,110.00

VITEAZUL"

46 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"

2,188.00

-36.00

2,152.00

47 ȘCOALA GIMNAZIALA "C-TIN GH.

2,223.00

29.00

2,252.00

MARINESCU"

48 LICEUL TEORETIC "DUNAREA"

2,017.00

2.00

2,019.00

49 GRĂDINIȚĂ PN "ION CREANGA"

931.00

-21.00

910.00

50 GRĂDINIȚĂ PP NR. 9

1,264.00

10.00

1,274.00

51 COLEGIUL NATIONAL "M.

1,903.00

-18.00

1,885.00

KOGALNICEANU"

52 COLEGIUL NATIONAL "VASILE

3,412.00

27.00

3,439.00

ALECSANDRI"

53 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL

3,725.00

63.00

3,788.00

MAE' ^RU"

54 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

2,658.00

-1.00

2,657.00

55 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

4,192.00

100.00

4,292.00

56 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"

2,896.00

14.00

2,910.00

57 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL

2,076.00

90.00

2,166.00

SALIGNY"

58 COLEGIUL DE ALIM. SI TURISM "D.

3,124.00

40.00

3,164.00

MOTOC"

59 COLEGIUL DE IND. ALIMENTARA "E.

3,815.00

46.00

3,861.00

DOAMNA"

60 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

2,913.00

54.00

2,967.00

61 LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA"

2,374.00

-3.00

2,371.00

62 LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA

2,425.00

57.00

2,482.00

63 COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"

2,700.00

100.00

2,800.00

64 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. CAI

2,257.00

15.00

2,272.00

FERATE

65 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

2,420.00

85.00

2,505.00

66 LICEUL DE ARTE "DUMITRU CUCLIN"

3,387.00

-42.00

3,345.00

Nr. 16 din 13.12.2012

UNITATEA

COD

BUGET

APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

67 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE

3,297.00

66.00

3,363.00

NEGRI"

68 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.17

1,701.00

100.00

1,801.00

69 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

1,212.00

44.00

1,256.00

ANDREI"

70 COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA"

3,165.00

-4.00

3,161.00

Sanatate

66.02

8,816.00

56.00

8,872.00

1 SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

3,619.00

0.00

3,619.00

2 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

1,897.00

0.00

1,897.00

3..SPITALUL DE PEDIATRIE

1,633.00

0.00

1,633.00

Spitalul elisabeta doamna

1,495.00

56.00

1,551.00

5 Unitatea medico-sociala Pechea

172.00

0.00

172.00

Cultura t recreere si religie

67.02

26,370.00

300.00

26,670.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

15,048.00

-200.00

14,848.00

2 TEATRUL MUZICAL

8,007.00

500.00

8,507.00

3 TEATRUL DRAMATIC

3,315.00

0.00

3,315.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

26,847.00

-849.00

25,998.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

15,994.00

-849.00

15,145.00

2 CF-CRESE

886.00

0.00

886.00

3 Centrul multifuncțional de

2,755.00

0.00

2,755.00

servicii sociale Galați

4 CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE SF

1,577.00

0.00

1,577.00

SPIRIDON

5 Cantina de ajutor social

3,097.00

0.00

3,097.00

6 CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE

1,174.00

0.00

1,174.00

ȘTEFAN CEL MARE

7 CENTRUL DE LOCUINȚE SI SPRIJIN

537.00

0.00

537.00

PENTRU TINERET

^Jnitatea medico-sociala Pechea

827.00

0.00

827.00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

15,104.00

-209.00

14,895.00

publica

1 MUNICIPIUL GALAȚI

15,104.00

-209.00

14,895.00

Protecția mediului

74.02

26,537.00

0.00

26,537.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

26,537.00

0.00

26,537.00

Combustibili si energie

81.02

34,659.00

65.00

34,724.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

34,659.00

65.00

34,724.00

Transporturi

84.02

49,569.00

4,850.00

54,419.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI     ....

49,569.00

4,850.00

54,419.00

TOTAL GENERAL

351,342.00

4,940.00

356,282.00

ANEXA III

Rectificarea 16 din

HQ-L-W/

Rectficari


2012

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+ /-

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17,419.00

-54.00

17,365.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,430.00

-50.00

17,380.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,480.00

0.00

11,480.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

9,140.00

0.00

9,140.00

Contribuții

10.03

2,340.00

0.00

2,340.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,540.00

0.00

5,540.00

Bunuri si servicii

20.01

3,329.00

-280.00

3,049.00

Reparații curente

20.02

20.00

0.00

20.00

Bun’ ''I de natura obiectelor de

20.05

50.00

0.00

50.00

invt./car

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

165.00

0.00

165.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

8.00

0.00

8.00

documentare

Pregătire profesionala

20.13

65.00

0.00

65.00

Protecția muncii

20.14

25.00

0.00

25.00

Alte Cheltuieli

20.30

1,878.00

280.00

2,158.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

200.00

0.00

200.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Transferuri curente

51.01

200.00

0.00

200.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

210.00

-50.00

160.00

A. Transferuri interne

55.01

210.00

-50.00

160.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-11.00

-4.00

-15.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-11.00

-4.00

-15.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si

85.01

-11.00

-4.00

-15.00

recvnerate in anul curent

)

,z

Alte servicii publice generale

54.02

2,559.00

-424.00

2,135.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,559.00

-424.00

2,135.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,650.00

0.00

1,650.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

1,434.00

0.00

1,434.00

Contribuții

10.03

216.00

0.00

216.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

485.00

0.00

485.00

Bunuri si servicii

20.01

389.00

1.00

390.00

Hrana

20.03

35.00

0.00

35.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

10.00

0.00

10.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

11.00

-1.00

10.00

Alte Cheltuieli

20.30

40.00

0.00

40.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

424.00

-424.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

50.04

424.00

-424.00

autoritatilor locale

Rectficari

Secțiunea

DENUMIREA INDICATORILOR

Dobânzi

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

TITLUL III. DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice

interne

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

)

Ordine publica si siguranța naționala 61.02

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Contribuții

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Bunuri de natura obiectelor de

inventar

Alte Cheltuieli

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI 51

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Transferuri curente

Invatamant

01. JiELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Contribuții

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Reparații curente

Hrana

Medicamente si materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

Cârti, publicații si materiale

documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte Cheltuieli

2012


FUNCȚIONARE

BUGET

APROBAT

6,648.00

INFLUENTE

+ /-

0.00

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

6,648.00

6,648.00

0.00

6,648.00

250.00

0.00

250.00

250.00

0.00

250.00

6,398.00

0.00

6,398.00

2,538.00

0.00

2,538.00

3,860.00

0.00

3,860.00

10,072.00

0.00

10,072.00

10,072.00

0.00

10,072.00

230.00

0.00

230.00

187.00

0.00

187.00

43.00

0.00

43.00

269.00

0.00

269.00

265.00

0.00

265.00

1.00

0.00

1.00

3.00

0.00

3.00

9,573.00

0.00

9,573.00

9,573.00

0.00

9,573.00

126,742.00

1,205.00

127,947.00

126,742.00

1,205.00

127,947.00

99,812.00

0.00

99,812.00

77,821.26

89.75

77,911.01

21,990.74

-89.75

21,900.99

25,347.00

1,228.00

26,575.00

19,212.90

1,085.25

20,298.15

3,426.00

17.00

3,443.00

34.00

10.00

44.00

17.00

-4.00

13.00

1,234.90

262.96

1,497.86

10.50

-2.50

8.00

47.80

-19.14

28.66

2.00

0.00

2.00

7 6.60

-23.10

53.50

75.50

-28.17

47.33

1,209.80

-70.30

1,139.50


Capitole Titluri/Articole

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/“

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

370.00

35.00

405.00,

Ajutoare sociale

57.02

370.00

35.00

405.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,213.00

-58.00

1,155.00

Burse

59.01

1,213.00

-58.00

1,155.00

Sanatate

66.02

8,816.00

56.00

8,872.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,816.00

56.00

8,872.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,374.00

0.00

3,374.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2,635.00

0.00

2,635.00

Contribuții

10.03

739.00

0.00

739.00

TIT^ 1 II. BUNURI SI SERVICII

20

245.00

0.00

245.00

Bunuri si servicii

20.01

96.00

-3.00

93.00

Reparații curente

20.02

21.00

0.00

21.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

74.00

0.00

74.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

16.00

3.00

19.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

4.00

0.00

4.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

2.00

0.00

2.00

documentare

Pregătire profesionala

20.13

7.00

0.00

7.00

Protecția muncii

20.14

7.00

0.00

7.00

Alte Cheltuieli

20.30

18.00

0.00

18.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

5,197.00

56.00

5,253.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Transferuri curente

51.01

5,197.00

56.00

5,253.00

Cultura, recreere si religie

67.02

26,370.00

300.00

26,670.00

)

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,390.00

300.00

26,690.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7,349.00

-200.00

7,149.00

Bunuri si servicii

20.01

6,780.00

-20.00

6,760.00

Reparații curente

20.02

33.00

0.00

33.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

220.00

-180.00

40.00

inventar

Alte Cheltuieli

20.30

316.00

0.00

316.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

11,322.00

500.00

11,822.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Transferuri curente

51.01

11,322.00

500.00

11,822.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

63.00

0.00

63.00

A. Transferuri interne

55.01

63.00

0.00

63.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

7,656.00

0.00

7,656.00

Asociații si fundații

59.11

6,356.00

0.00

6,356.00

Susținerea cultelor

59.12

1,300.00

0.00

1,300.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-20.00

0.00

-20.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Rectificarea 16 din


Rectficari

2012


Secțiunea

FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+ /-

MODIFICAT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-20.00

0.00

-20.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si

85.01

-20.00

0.00

-20.00

recuperate in anul curent

Asigurări si asistenta sociala

68.02

26,847.00

-849.00

25,998.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,850.00

-847.00

26,003.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,280.00

-525.00

8,755.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7,000.00

-525.00

6, 475.00

Contribuții

/   X

10.03

2,280.00

0.00

2,280.00

TIT.. ,1 II. BUNURI SI SERVICII

20

5,674.00

-107.00

5,567.00

Bunuri si servicii

20.01

2,120.50

1.00

2,121.50

Reparații curente

20.02

36.00

28.00

64.00

Hrana

20.03

3,135.00

-45.00

3,090.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

47.00

6.50

53.50

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

175.50

-93.00

82.50

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

11.00

-1.00

10.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

5.00

2.00

7.00

documentare

Pregătire profesionala

20.13

6.00

-3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.50

3.50

Alte Cheltuieli

20.30

135.00

-3.00

132.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

3,578.00

0.00

3,578.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Transferuri curente

51.01

3,578.00

0.00

3,578.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

6,590.00

-215.00

6,375.00

Aj uf^are sociale

57.02

6,590.00

-215.00

6,375.00

TIT_ 1 IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,728.00

0.00

1,728.00

Asociații si fundații

59.11

1,728.00

0.00

1,728.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-3.00

-2.00

-5.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-3.00

-2.00

-5.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si

85.01

-3.00

-2.00

-5.00

recuperate in anul curent

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

15,104.00

-209.00

14,895.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,126.00

-207.00

14,919.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

87.00

0.00

87.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

68.00

0.00

68.00

Contribuții

10.03

19.00

0.00

19.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

14,239.00

-207.00

14,032.00

Bunuri si servicii

20.01

11,807.00

-460.00

11,347.00

Capitole Titluri/Articole

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

Reparații curente

20.02

1,045.00

0.00

1,045.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

230.00

-100.00

130.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

10.00

-7.00

3.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

2.00

0.00

2.00

documentare

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Alte Cheltuieli

20.30

1,143.00

360.00

1,503.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

800.00

0.00

800.00

A. Transferuri interne

55.01

800.00

0.00

800.00

PLAT-T. EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-22.00

-2.00

-24.00

rec' JURATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-22.00

-2.00

-24.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si

85.01

-22.00

-2.00

-24.00

recuperate in anul curent

Protecția mediului

74.02

26,537.00

0.00

26,537.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,694.00

0.00

23,694.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,694.00

0.00

22,694.00

Bunuri si servicii

20.01

19,551.00

-2.00

19,549.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

3,123.00

2.00

3,125.00

inventar

Alte Cheltuieli

20.30

20.00

0.00

20.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,000.00

0.00

1,000.00

A. Transferuri interne

55.01

1,000.00

0.00

1,000.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

2,843.00

0.00

2,843.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

2,843.00

0.00

2,843.00

Ram Jbsari de credite externe

81.01

2,843.00

0.00

2,843.00

Combustibili si energie

81.02

34,659.00

65.00

34,724.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

33,900.00

0.00

33,900.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

33,900.00

0.00

33,900.00

Subvenții pentru acoperirea

40.03

30,997.00

0.00

30,997.00

diferentelor de preț si tarif

Subvenții pentru compensarea

40.20

2,903.00

0.00

2,903.00

creșterilor neprevizionate ale

preturilor la combustibiliilor

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

759.00

65.00

824.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

759.00

65.00

824.00

Rambursări de credite interne

81.02

759.00

65.00

824.00

Transporturi

84.02

49,569.00

4,850.00

54,419.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

43,159.00

4,850.00

48,009.00

Rectificarea 16 din


Rectficari

2012


Secțiunea FUNCȚIONARE


DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Reparații curente

TITLUL IV. SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif 79. ACȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite interne

BUGET INFLUENTE

cod

APROBAT

+ /-

20

10,059.00

0.00

20.01

1,110.00

0.00

20.02

8,949.00

0.00

40

33,100.00

4,850.00

40.03

33,100.00

4,850.00

79

6,410.00

0.00

81

6,410.00

0.00

81.02

6,410.00

0.00

351,342.00

4,940.00


— mii lei

BUGET

MODIFICAT

10,059.00

1,110.00

8,949.00

37,950.00

37,950.00

6,410.00

6,410.00

6,410.00

356,282.00ROMANIA


MUNICIPIUL GALAȚI


BUC ^UL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

Secțiunea DEZVOLTARE

H.C.L. NrJ?8 din 1^.12.2012

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2012

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

155,159.00

596.00

155,755.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

2,810.00

0.00

2,810.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

117,646.00

3,076.00

120,722.00

56

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

117,646.00

3,076.00

120,722.00

67

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

117,646.00

3,076.00

120,722.00

84

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

1,400.00

0.00

1,400.00

88

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

1,400.00

0.00

1,400.00

92

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

116,246.00

3,076.00

119,322.00

96

Vărsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

116,246.00

3,076.00

119,322.00

98

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

1,410.00

0.00

1,410.00

99

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

1,410.00

0.00

1,410.00

100

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

83.00

0.00

83.00

101

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

505.00

0.00

505.00

103

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

522.00

0.00

522.00

104

Rate loc.Ord.19

39.02.10

300.00

0.00

300.00

114

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

10,737.00

-1,000.00

9,737.00

115

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

10,737.00

-1,000.00

9,737.00

116

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

10,737.00

-1,000.00

9,737.00

117

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

10,737.00

-1,000.00

9,737.00

118

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

3,400.00

0.00

3,400.00

12 9

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

65.00

0.00

65.00

143

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțin

42.02.20

7,272.00

-1,000.00

6,272.00

165

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02

45.02

25,366.00

-1,480.00

23,886.00

166

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+4

45.02.01

23,612.00

-1,480.00

22,132.00

167

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.0

17,706.00

-1,480.00

16,226.00

168

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.0.

1,860.00

0.00

1,860.00

169

Fond european dezv -sume prefinantare

45.02.01.0,

4,046.00

0.00

4,046.00

170

Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

1,754.00

0.00

1,754.00

171

Fondul Social European-sume an curent

45.02.02.0

787.00

0.00

787.00

172

Fondul Social European-sume prim in contul plăților ef .an anterior

45.02.02.0.

861.00

0.00

861.00

H.C.L. Nr. 8 din 13.12.2012

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2012

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

173

Fondul Social European-sume prefinantare

45.02.02.0:

106.00

0.00

106.00

ANEXA I

Rectificarea 16 din

Rectficari     Cheltuieli buget local                            2012

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE

+ /-

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17,910.00

0.00

17,910.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17,910.00

0.00

17,910.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,910.00

0.00

17,910.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

767.00

0.00

767.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

767.00

0.00

767.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

767.00

0.00

767.00

înv 'amant

65.02

5,856.00

0.00

5,856.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,002.00

0.00

2,002.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

2,002.00

0.00

2,002.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,854.00

0.00

3,854.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,854.00

0.00

3,854.00

Sanatate

66.02

1,516.00

-56.00

1,460.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,504.00

-56.00

1,448.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

1,504.00

-56.00

1,448.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.00

0.00

12.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

12.00

0.00

12.00

Cultura, recreere si religie

67.02

16,133.00

91.00

16,224.00

01. JiELTUIELI CURENTE

01

11,228.00

0.00

11,228.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

288.00

0.00

288.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

10,940.00

0.00

10,940.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,922.00

91.00

5,013.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,922.00

91.00

5,013.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-17.00

0.00

-17.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-17.00

0.00

-17.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6,782.00

10.00

6,792.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5, 439.00

0.00

5,439.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

226.00

0.00

226.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

5,213.00

0.00

5,213.00

ANEXA I

Rectificarea 16 din

Rectficari     Cheltuieli buget local                            2012

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE

+ /”

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,369.00

10.00

1,379.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,369.00

10.00

1,379.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-26.00

0.00

-26.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-26.00

0.00

-26.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Locuințe f servicii si dezvoltare

70.02

22,120.00

0.00

22,120.00

publica

01. .CHELTUIELI CURENTE

z <

01

443.00

0.00

443.00

TIT. 1 VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

443.00

0.00

443.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

21,677.00

0.00

21,677.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

20,627.00

0.00

20,627.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

1,050.00

0.00

1,050.00

Protecția mediului

74.02

79,699.00

534.00

80,233.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

500.00

534.00

1,034.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

500.00

0.00

500.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0.00

534.00

534.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

79,199.00

0.00

79,199.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

79,199.00

0.00

79,199.00

Combustibili si energie

81.02

6,844.00

0.00

6,844.00

CHETrnUIELI DE CAPITAL

70

6,844.00

0.00

6,844.00

TII^ JL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,844.00

0.00

5,844.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

1,000.00

0.00

1,000.00

Transporturi

84.02

32,783.00

17.00

32,800.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,900.00

0.00

24,900.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

24,900.00

0.00

24,900.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,883.00

17.00

7,900.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,883.00

17.00

7,900.00

Alte acțiuni economice

87.02

700.00

0.00

700.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

700.00

0.00

700.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

700.00

0.00

700.00

Total :

191,110.00

596.00

191,706.00

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA I

Rectificarea 16 din


Rectificări

Cheltuieli buget

local

2012

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE + /-

BUGET MODIFICAT

Page 1 of 2

ANEXA II

BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2012 PE ORDONATORI DE CREDITE

Nr. l^din li.12.2012

Secțiunea DEZVOLTARE

UNITATEA

COD

BUGET

APROBAT

INFLUENTE + /“

BUGET

MODIFICAT

1. ■

2.

3.

4.

5.

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17,910.00

0.00

17,910.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

17,910.00

0.00

17,910.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

767.00

0.00

767.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

767.00

0.00

767.00

Invatamant

65.02

5,856.00

0.00

5,856.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

1,915.00

0.00

1,915.00

2 GRĂDINIȚĂ PP NR. 30

5.00

0.00

5.00

4 GRĂDINIȚĂ PP "ELENA DOAMNA"

0.00

0.00

0.00

5 GRĂDINIȚĂ PN "IOAN NENITESCU"

0.00

0.00

0.00

7 GRĂDINIȚĂ PP "ARLECHINO"

3.00

0.00

3.00

8 GRĂDINIȚĂ PP "PRICHINDEL"

375.00

0.00

375.00

JCOALA GIMNAZIALA NR. 7

1,212.00

0.00

1,212.00

10 ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA"

23.00

0.00

23.00

11 ȘCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"

1.00

0.00

1.00

12 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 25

30.00

0.00

30.00

13 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 26

3.00

0.00

3.00

14 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28

0.00

0.00

0.00

15 ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE

6.00

0.00

6.00

MOISIL"

16 ȘCOALA GIMNAZIALA "SF. GRIGORIE

27.00

0.00

27.00

TEOLOGUL"

17 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

10.00

0.00

10.00

18 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33

16.00

0.00

16.00

19 COLEGIUL NATIONAL "VASILE

2.00

0.00

2.00

ALECSANDRI"

20 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

20.00

0.00

20.00

21 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"

2.00

0.00

2.00

22 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL

1,149.00

0.00

1,149.00

SALIGNY"

2 SjOLEGIUL DE IND. ALIMENTARA "E.

0.00

0.00

0.00

DOAMNA"

24 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

5.00

0.00

5.00

25 LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA"

0.00

0.00

0.00

27 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. CAI

827.00

0.00

827.00

FERATE

28 LICEUL DE ARTE "DUMITRU CUCLIN"

0.00

0.00

0.00

29 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE

35.00

0.00

35.00

NEGRI"

30 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

190.00

0.00

190.00

ANDREI"

Sanatate

66.02

1,516.00

-56.00

1,460.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI'

0.00

0.00

0.00

2 SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

12.00

0.00

12.00

3 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

150.00

0.00

150.00

4 SPITALUL DE PEDIATRIE

1,204.00

0.00

1,204.00

5 SPITALUL ELISABETA DOAMNA

150.00

-56.00

94.00

BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2012 PE ORDONATORI DE CREDITE

Nr. 16 din 13.12.2012

UNITATEA

COD

BUGET

APROBAT

INFLUENTE + /"

BUGET

MODIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

Cultura, recreere si religie

67.02

16,133.00

91.00

16,224.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

15,845.00

91.00

15,936.00

2 TEATRUL MUZICAL

118.00

0.00

118.00

3 TEATRUL DRAMATIC

170.00

0.00

170.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6,782.00

10.00

6,792.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

5,386.00

10.00

5,396.00

2 CF-CRESE

6.00

0.00

6.00

3 Centrul multifuncțional de

1,117.00

0.00

1,117.00

servicii sociale Galați

4 CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE SF

58.00

0.00

58.00

SPIRIDON

■' Cantina de ajutor social

45.00

0.00

45.00

6 CENTRUL DE LOCUINȚE SI SPRIJIN

2.00

0.00

2.00

PENTRU TINERET

7 Unitatea medico-sociala Pechea

168.00

0.00

168.00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

22,120.00

0.00

22,120.00

publica

1 MUNICIPIUL GALAȚI

22,120.00

0.00

22,120.00

Protecția mediului

74.02

79,699.00

534.00

80,233.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

79,699.00

534.00

80,233.00

Combustibili si energie

81.02

6,844.00

0.00

6,844.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

6,844.00

0.00

6,844.00

Transporturi

84.02

32,783.00

17.00

32,800.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

32,783.00

17.00

32,800.00

Alte acțiuni economice

87.02

700.00

0.00

700.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

700.00

0.00

700.00

TOTAL GENERAL                ,

191,110.00

596.00

191,706.00

ANEXA III

Rectificarea 16 din

p.CX. /9<f7/A/2.âo/2-

Rectficari     Cheltuieli buget

local

2012

Capitole

Titluri/Articole

Secțiunea DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+ /-

MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17,910.00

0.00

17,910.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17,910.00

0.00

17,910.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,910.00

0.00

17,910.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

17,910.00

0.00

17,910.00

capitale)

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

767.00

0.00

767.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

767.00

0.00

767.00

TITJ-UL X. ACTIVE NEFINANCIARE

\

71

767.00

0.00

767.00

Acs /e fixe(inclusiv reparații

71.01

767.00

0.00

767.00

capitale)

Invatamant

65.02

5,856.00

0.00

5,856.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,002.00

0.00

2,002.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

DIN

56

2,002.00

0.00

2,002.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Program din fondul social european

56.02

2,002.00

0.00

2,002.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,854.00

0.00

3, 854.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,854.00

0.00

3, 854.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

3,629.00

0.00

3,629.00

capitale)

Reparații capitale aferente activelor

71.03

225.00

0.00

225.00

fixe

Sanatate

66.02

1,516.00

-56.00

1,460.00

oi. Cheltuieli curente

01

1,504.00

-56.00

1,448.00

titlul vi. transferuri intre unitati

51

1,504.00

-56.00

1,448.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Transferuri de capital

51.02

1,504.00

-56.00

1,448.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.00

0.00

12.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

12.00

0.00

12.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

12.00

0.00

12.00

capitale)

Cultura, recreare si religie

67.02

16,133.00

91.00

16,224.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

11,228.00

0.00

11,228.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

288.00

0.00

288.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Transferuri de capital

51.02

288.00

0.00

288.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

DIN

56

10,940.00

0.00

10,940.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

ANEXA III

Rectificarea 16 din

Rectficari

Cheltuieli buget local

2012

DENUMIREA INDICATORILOR

Capitole Titluri/Articole

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE + /-

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET

APROBAT

Programe din fonduri europene de dezvoltare regionala

56.01

10,940.00

0.00

10,940.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,922.00

91.00

5,013.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,922.00

91.00

5,013.00

Active fixe(inclusiv reparații capitale)

71.01

4,922.00

91.00

5,013.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-17.00

0.00

-17.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-17.00

0.00

-17.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent investiții

85.02

-17.00

0.00

-17.00

)

Asiyurari si asistenta sociala

68.02

6,782.00

10.00

6,792.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,439.00

0.00

5,439.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

226.00

0.00

226.00

Transferuri de capital

51.02

226.00

0.00

226.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN 56 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5,213.00

0.00

5, 213.00

Programe din fonduri europene de dezvoltare regionala

56.01

5,090.00

0.00

5,090.00

Program din fondul de vecinătate si parteneriat

56.08

123.00

0.00

123.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,369.00

10.00

1,379.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,369.00

10.00

1,379.00

Active fixe(inclusiv reparații capitale)

71.01

1,369.00

10.00

1,379.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-26.00

0.00

-26.00

PLA Z EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-26.00

0.00

-26.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent investiții

85.02

-26.00

0.00

-26.00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

22,120.00

0.00

22,120.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

443.00

0.00

443.00

443.00

0.00

443.00

443.00

0.00

443.00

21,677.00

0.00

21,677.00

20,627.00

0.00

20,627.00

20,500.00

0.00

20,500.00


TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN 56 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Programe din fonduri europene de

dezvoltare regionala

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71.01


Active fixe(inclusiv reparații

capitale)

ANEXA III

Rectificarea 16 din

Rectficari


Cheltuieli buget local


2012


Capitole Titluri/Articole

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

Reparații capitale aferente activelor

71.03

127.00

0.00

127.00

fixe

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

1,050.00

0.00

1,050.00

Active financiare

72.01

1,050.00

0.00

1,050.00

Protecția mediului

74.02

79,699.00

534.00

80,233.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

500.00

534.00

1,034.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

500.00

0.00

500.00

A. Transferuri interne

55.01

500.00

0.00

500.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0.00

534.00

534.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Prc jam din fondul de coeziune

56.03

0.00

534.00

534.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

79,199.00

0.00

79,199.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

79,199.00

0.00

79,199.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

79,199.00

0.00

79,199.00

capitale)

Combustibili si energie

81.02

6,844.00

0.00

6,844.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,844.00

0.00

6,844.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,844.00

0.00

5,844.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

5,844.00

0.00

5,844.00

capitale)

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

1,000.00

0.00

1,000.00

Active financiare

72.01

1,000.00

0.00

1,000.00

Transporturi

84.02

32,783.00

17.00

32,800.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,900.00

0.00

24,900.00

TIT. ?L VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

DIN 56

24,900.00

0.00

24,900.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Programe din fonduri europene de

56.01

24,900.00

0.00

24,900.00

dezvoltare regionala

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,883.00

17.00

7,900.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,883.00

17.00

7,900.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

7,883.00

17.00

7,900.00

capitale)

Alte acțiuni economice

87.02

700.00

0.00

700.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

700.00

0.00

700.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

700.00

0.00

700.00

Active financiare

72.01

700.00

0.00

700.00

Total :

191,110.00

596.00

191,706.00

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA III

Rectificarea 16 din


Rectficari


Cheltuieli buget local


2012


DENUMIREA INDICATORILOR


Capitole Titluri/Articole


Secțiunea DEZVOLTARE


cod


BUGET   INFLUENTE

APROBAT      +/“


- mii lei

BUGET

MODIFICATPreisedînțe de ședința

Anexa IV H H.C.L.nr.198/11.12.2012

PqpadFlofm

...

PROGRAMUL

1 /   'ZZZX /             OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2012

\     -Z,.

\ i-'ZrZ'Zta-V1''

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL

1.421.655,16

583.760,20

837.894,96

801,00

140.989,00

3.465,00

145.137,00

145.255,00

118.00

692.639.96

CAP.51.-Autoritati publice executive

19.059,00

1.149,00

17.910.00

0,00

17.910,00

0.00

17.910.00

17.910,00

0,00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.489,00

1.149,00

340,00

0,00

340,00

0,00

340.00

340.00

0.00

0,00

1

Amenajare birouri arhiva str.Traian nr.254 H.C.L.nr.21/2008

1.489,00

1.149,00

340,00

340,00

340,00

340,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

17.570,00

0,00

17.570,00

0,00

17.570,00

0,00

17.570,00

17.570,00

CAP.61.02.05

767,00

0,00

767,00

0,00

767,00

0,00

767,00

767,00

0,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

767,00

767,00

767,00

767,00

767,00

CAP.65.- INVATAMANT

35.610,00

10.029,00

25.581,00

0,00

3.854,00

0,00

3.854,00

3.854,00

0,00

21.727,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

34.943,00

10.029,00

24.914,00

0,00

3.187,00

0,00

3.187,00

3.187,00

0,00

21.727,00

1

Grădiniță cu program normal nr. 62 „Prichindel"

2.545,00

1.965,00

580,00

0,00

375,00

0,00

375,00

375,00

0,00

205,00

Grădiniță 8 săli grupa Micro 20-Gradinita nr.58

H.C.L.nr.127/2007

2.545,00

1.965,00

580,00

375,00

375,00

375,00

205,00

2

MUNICIPIUL GALAȚI

2.545,00

1.965,00

580,00

0,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

380,00

Grădiniță 8 săli grupa Micro 20-Gradinita nr.58

H.C.L.nr.127/2007

2.545,00

1.965,00

580,00

200,00

200,00

200,00

380,00

3

Colegiul de Industrie Alimentara „Elena Doamna"

250,00

220,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Centrala termica corp B-Grup Școlar „Elena Doamna"

250,00

220,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

H.C.L.nr.171/2009

4

MUNICIPIUL GALAȚI

250,00

220,00

30,00

0,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

10,00

Centrala termica corp B-Grup Școlar „Eiena Doamna"

250,00

220,00

30,00

20,00

20,00

20,00

10,00

H.C.L.nr.171/2009

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA ' ‘ALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LoCAL

garanții

de realizat

5

Grădiniță cu program prelungit nr. 5,,Elena Doamna"

659,00

652,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

Extindere Grădiniță nr.5 H.C.L.nr.49/2008

659,00

652,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

6

MUNICIPIUL GALAȚI

659,00

652,00

7,00

0,00

7,00

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

Extindere Grădiniță nr.5 H.C.L.nr.49/2008

659,00

652,00

7,00

7,00

7,00

7,00

0,00

7

Grădiniță cu program normal nr. 15 „loan Nenîtescu "

60,00

21,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Modernizare Grădiniță nr. 15 HCL 49/2008

60,00

21,00

39,00

0,00

0,00

0,00

39,00

8

MUNICIPIUL GALAȚI

60,00

21,00

39,00

0,00

39,00

0,00

39,00

39,00

0,00

0,00

Modernizare Grădiniță nr. 15 HCL 49/2008

60,00

21,00

39,00

39,00

39,00

39,00

0,00

9

Liceul de arta D.Cuclin

360,00

51,00

309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309,00

Reabilitare mansarda Liceul de Arta D.Cuclin

360,00

51,00

309,00

0,00

0,00

0,00

309,00

H.C.L.nr.684/2006

10

MUNICIPIUL GALAȚI

360,00

51,00

309,00

0,00

309,00

0,00

309,00

309,00

0,00

0,00

Reabilitare mansarda Liceul de Arta D.Cuclin

360,00

51,00

309,00

309,00

309,00

309,00

0,00

H.C.L.nr.684/2006

11

Colegiul Al.l.Cuza

16.230,00

832,00

15.398,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.398,00

Campus Școlar Colegiul National Al.l.Cuza

H.C.L.nr.404/2007

16.230,00

832,00

15.398,00

15.398,00

12

Școala Gimnaziala nr.7 „Constantin Brancoveanu"

2.143,00

291,00

1.852,00

0,00

1.212,00

0,00

1.212,00

1.212,00

0,00

640,00

Campus Școlar Colegiul National AI.I.Cuza(Corp clădire Școala nr.7) H.C.L.nr.404/2007

2.143,00

291,00

1.852,00

1.212,00

1.212,00

1.212,00

640,00

13

MUNICIPIUL GALAȚI

2.143,00

291,00

1.852,00

0,00

640,00

0,00

640,00

640,00

0,00

1.212,00

Campus Școlar Colegiul National Al.I.CuzațCorp clădire Școala nr.7) H.C.L.nr.404/2007

2.143,00

291,00

1.852,00

640,00

640,00

640,00

1.212,00

14

Grup Școlar Gh.Asachi

445,00

420,00

25,00

0,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

20,00

Modernizare punct termic Grup Școlar Gh. Asachi si alimentare cu agent primar HCL.17/03.02.2009

445,00

420,00

25,00

5,00

5,00

5,00

20,00

15

MUNICIPIUL GALAȚI

445,00

420,00

25,00

0,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

5,00

Modernizare punct termic Grup Școlar Gh. Asachi si alimentare cu agent primar HCL.17/03.02.2009

445,00

420,00

25,00

20,00

20,00

20,00

5,00

16

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf.Apostol Andrei

630,00

350,00

280,00

0,00

190,00

0,00

190,00

190,00

0,00

90,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT'

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

T* ^LA

ACTL._..,ZATA la

31.12.2011

LA 31.12.2011

2012

BUGET L^ .AL

garanții

de realizat

L.T.E. (utilitati) Seminarul Teologic Sf.Apostol Andrei H.C.L.nr.33/2011

630,00

350,00

280,00

190,00

190,00

190,00

90,00

17

MUNICIPIUL GALAȚI

630,00

350,00

280,00

0,00

90,00

0,00

90,00

90,00

0,00

190,00

L.T.E.(utilitati) Seminarul Teologic Sf.Apostol Andrei H.C.L.nr.33/2011

630,00

350,00

280,00

90,00

90,00

90,00

190,00

18

Grădiniță cu program prelungit nr. 60 „Arlechino ”

23,00

0,00

23,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

22,00

Scara exterioara Grădiniță cu 8 Săli grupa Micro 39(Gradinita nr. 60) H.C.L.nr.28/2010

23,00

23,00

1,00

1,00

1,00

22,00

19

MUNICIPIUL GALAȚI

37,00

0,00

37,00

0,00

37,00

0,00

37,00

37,00

0,00

0,00

Scara exterioara Grădiniță cu 8 Săli grupa Micro 39(Gradinita nr. 60) H.C.L.nr.28/2010

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

0,00

20

MUNICIPIUL GALAȚI

3.280,00

70,00

3.210,00

0,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

3.170,00

Modernizarea si reabilitarea Scolii nr.9 „Calistrat Hogaș" H.C.L.nr.435/2009

3.280,00

70,00

3.210,00

40,00

40,00

40,00

3.170,00

21

MUNICIPIUL GALAȚI

1.189,00

1.187,00

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

Grădiniță nr. 24( 5 Săli grupa) H.C.L.nr.221/2007

1.189,00

1.187,00

2,00

2,00

2,00

2,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

667,00

667,00

667,00

667,00

667,00

CAP.66.-SANATATE

12,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CAP.67.02.03-CULTURA.RECREERE, RELIGIE

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

c

DOTĂRI Si PLĂTI PROIECTE

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

CAP. 67.02.05.-CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

44.642,90

11.934,00

32.708,90

0,00

4.973,00

0,00

4.882,00

4.973,00

91,0

27.735,90

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

42.577,90

11.934,00

30.643,90

0,00

3.427,00

0,00

3.427,00

3.427,00

0,0

27.216,90

1

Modernizare Stadion Dunarea etapa I H.C.L.nr.14/2007

5.841,00

2.194,00

3.647,00

0,00

0,00

0,00

3.647,00

2

Modernizare Baia Comunala -bazin inot

H.C.L.nr.14/2007

10.706,00

8.916,00

1.790,00

1.790,00

1.790,00

1.790,00

0,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

ALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

LA 31.12.2011

2012

buget Local

garanții

de realizat

3

Loc de joaca Micro 21 bl,D7-D8, H.C.L.nr.14/2008

399,00

369,00

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

4

Modernizare Gradina Publica

H.C.L.nr.405/2009

9.921,00

77,00

9.844,00

10,00

10,00

10,00

9.834,00

5

Modernizare Stadion Gloria

H.C.L.nr.494/2009

1.493,00

30,00

1.463,00

202,00

202,00

202,00

1.261,00

6

Modernizare Stadion Dunarea etapa li

H.C.L.nr.33/2011

875,00

25,00

850,00

850,00

850,00

850,00

0,00

7

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați

H.C. L. nr. 118/2010,H.C.L.nr. 149/2011

13.342,90

323,00

13.019,90

545,00

545,00

545,00

12.474,90

B

OBIECTIVE NOI

969,00

0,00

969,00

0,00

450,00

0,00

450,00

450,00

0,00

519,00

1

Reabilitare, modernizare fântâni arteziene

969,00

969,00

450,00

450,00

450,00

519,00

etapa I, H.C.L.nr.3/31.01.2012

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.096,00

1.096,00

1.096,00

1.005,00

1.096,00

91,00

CAP.68. - Asistenta Sociala

2.161,00

50,00

2.111,00

0,00

1.379,00

0,00

1.369,00

1.379,00

10,00

732,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.900,00

50,00

1.850,00

0,00

1.118,00

0,00

1.118,00

1.118,00

0,00

732,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații de risc H.C.Lnr.494/2009

1.900,00

50,00

1.850,00

1.118,00

1.118,00

1.118,00

732,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

261,00

261,00

261,00

251,00

261,00

10,00

CAP. 70.02.03.-Locuinte

7.948,00

5.187.00

2.761.00

1,00

2.669,00

65,00

2.735.00

2.735,00

0,00

26.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

5.455,00

5.187,00

268,00

1,00

176,00

65,00

242,00

242,00

0,00

26,00

1

Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter, str.Traian.HCL nr.437/2005

4.878,00

4.768,00

110,00

110,00

110,00

110,00

0,00

2

Amenajare rampa acces bi.L1,sc.2,Micro13B

30,00

3,00

27,00

27,00

27,00

27,00

0,00

H.C.L.nr.286/2010

3

Amenajare locuințe bl.C6,str.Nae Leonard

83,00

82,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

H.C.L.nr.286/2010

4

Creșterea performantei energetice

464,00

334,00

130,00

39,00

65,00

104,00

104,00

26,00

a blocurilor de locuințe bl.D7,str.Siderurgistilor

Tiglina II ,H.C.L.nr.406/2009

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA T ALA ACTIVIZAT A ia 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET L^AL

garanții

de realizat

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

2.493,00

2.493,00

2.493,00

2.493,00

2.493,00

CAP. 70.02.05.-AIimentare cu apa .

20.649,00

19.672,00

977,00

3,00

214,00

0,00

217,00

217,00

0,00

760,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

20.535,00

19.672,00

863,00

3,00

100,00

0,00

103,00

103,00

0,00

760,00

1

înlocuire conducta apa str.M.Kogalniceanu HCL 46/2000

322,00

320,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

2

înlocuire conducte apa str.Crizantemelor HCL nr.627/2003

926,00

925,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

3

L.T.E.-cartier Siret-Gospodarie apa si rețele distribuție HCL nr. 199/2003

9.393,00

9.343,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

4

L.T.E.-cartier Siret-conducte aductîune tr.Barbosi,

Micro 19-Dig HCL nr.199/2003

9.894,00

9.084,00

810,00

50,00

50,00

50,00

760,00

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

114,00

114,00

114,00

114,00

114,00

0,00

CAP.70.02.06-

43.640,00

35.101,00

8.539,00

0,00

7.834,00

0,00

7.834,00

7.834,00

0,00

705,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

43.620,00

35.101,00

8.519,00

0,00

7.814,00

0,00

7.814,00

7.814,00

0,00

705,00

1

Extindere iluminat public HCL nr.7/2006

42.827,00

35.063,00

7.764,00

7.764,00

7.764,00

7.764,00

0,00

2

Iluminat cartier Traian Nord intre Aleea Meteo-

Metro H.C.L.nr.493/2009

793,00

38,00

755,00

50,00

50,00

50,00

705,00

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

CAP.70.02.50 TOTAL-Alte servicii comunale

40.011,00

26.057,00

13.954,00

48,00

10.843.00

0,00

10.891.00

10.891.00

0.00

3.063,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

37.307,00

26.057,00

11.250,00

48,00

8.139,00

0,00

8.187,00

8.187,00

0,00

3.063,00

1

Reabilitarea lucrărilor de desecare si irigații cartier

Șiret, H.C.L. nr.627/2003

12.737,00

11.797,00

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940,00

2

Parc industrial Zona Libera H.C.L.185/2003

20.856,00

14.146,00

6.710,00

5.987,00

5.987,00

5.987,00

723,00

3

L.T.E.Parc Industrial H.C.L.359/2007

2.764,00

98,00

2.666,00

48,00

1.952,00

2.000,00

2.000,00

666,00

4

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului H.C.L.nr. 17/2009

950,00

16,00

934,00

200,00

200,00

200,00

734,00

C

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

2.704,00

2.704,00

2.704,00

2.704,00

2.704,00

CAP.74.02.05.-SALUBRIZARE

63.390,00

59.932,00

3.458,00

0,00

3.373,00

0,00

3.373,00

3.373,00

0,00

85,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

60.926,00

59.932,00

994,00

0,00

909,00

0,00

909,00

909,00

85,00

1

Managementul integrat al deșeurilor

60.561,00

59.932,00

629,00

629,00

629,00

629,00

0,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

T XLA ACTUALIZATA la 31.12.2011

LA 31.12.2011

2012

BUGET LC^AL

garanții

de realizat

urbane solide in municipiul Galați

H.C.L.nr.395/2005

2

Puncte de colectare gunoi in municipiul Galați etapa I H.C.L. nr.369/2011

365,00

365,00

280,00

280,00

280,00

85,00

C

DOTĂRI Si PLĂTI PROIECTE

2.464,00

2.464,00

2.464,00

2.464,00

2.464,00

CAP.74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor reziduale

375.134,00

291.857,00

83.277,00

5,00

75.821,00

0,00

75.826,00

75.826,00

0,00

7.451,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

375.114,00

291.857,00

83.257,00

5,00

75.801,00

0,00

75.806,00

75.806,00

0,00

7.451,00

1

L.T.E.cartier Siret-retele canaliz.ape pluviale HCL nr. 199/2003

12.952,00

12.800,00

152,00

85,00

85,00

85,00

67,00

2

L.T.E.-cartier Șiret -rețele canalizare ape menajere HCLnr. 199/2003

32.760,00

24.160,00

8.600,00

3.145,00

3.145,00

3.145,00

5.455,00

3

L.T.E.-cartier Șiret -statie epurareHCLI 99/2003

3.509,00

2.801,00

708,00

5,00

5,00

5,00

703,00

4

Deviere colector de canaliz. str.Prel.Brailei -str.Brăilei HCL nr.7/2006

2.342,00

2.307,00

35,00

4,00

1,00

5,00

5,00

30,00

5

Racorduri canalizare si apa aferente imobile

275,00

274,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

H.C.L.nr.494/2009

6

Reabilitare drenuri Valea Tiglinei, zona bl.PS-uri, Piața

Sîderurgistilor H.C.L.nr.33/2011

.1.576,00

97,00

1.479,00

298,00

298,00

298,00

1.181,00

7

Racord apa-canal str.l.Creanga nr.9

H.C.L.nr.333/2011

90,00

25,00

65,00

50,00

50,00

50,00

15,00

8

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si de canalizare , statie de epurare in municipiul Galați H.C.L.nr.211/2006

321.610,00

249.393,00

72.217,00

72.217,00

72.217,00

72.217,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

CAP.81.-Enerqie termica

526.558,00

93.530,00

433.028,00

674.00

2.770,00

3.400.00

6.844,00

6.844,00

0,00

426.184,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

525.433,00

93.530,00

431.903,00

674,00

1.645,00

3.400,00

5.719,00

5.719,00

0,00

426.184,00

1

Reabilitare, modernizare rețele termice (încălzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

405.327,00

53.822,00

351.505,00

267,00

400,00

667,00

667,00

350.838,00

2

Reabilitare si modernizare puncte termice H.C.L. nr.29/2004 ,H.C.L.nr.312/2008

118.473,00

39.523,00

78.950,00

670,00

1.330,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

73.950,00

3

Laborator metrologie si reparații,H.C.L.nr. 14/2007

1.411,00

19,00

1.392,00

0,00

0,00

0,00

1.392,00

4

Centrala termica,bloc Ireg H.C.L.nr.33/2011

222,00

166,00

56,00

4,00

48,00

52,00

52,00

4,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VAI OAREA ALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.125,00

1.125,00

1.125,00

1.125,00

1.125,00

CAP.84.-Strazi

241.333,26

29.262,20

212.071,06

70.00

7.830,00

0x00

7.883,00

7.900,00

17,00

204.171,06

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

240.223,26

29.262,20

210.961,06

70,00

6.720,00

0,00

6.773,00

6.790,00

17,00

204.171,06

1

Modernizare str.Aleea Trandafirilor

H.C.L.nr.46/2000

367,00

289,00

78,00

78,00

78,00

78,00

0,00

2

Modernizare str.Unirii H.C.L.nr.118/2001 H.C.L.nr.443/2009

11.216,00

185,00

11.031,00

3,00

3,00

3,00

11.028,00

3

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L nr.421/2002

14.675,00

9.437,00

5.238,00

13,00

241,00

254,00

254,00

4.984,00

4

L.T.E.-cartier Șiret zona 1, etapa 1,1 drumuri si sistematizare verticala H.C.L.nr.198/2003

9.541,00

8.505,00

1.036,00

20,00

5,00

20,00

15,00

1.016,00

5

Modernizare străzi Micro 17 HCL nr.627/2003

6.366,00

6.349,00

17,00

4,00

4,00

4,00

13,00

6

Drum acces statie sortare

H.C.L.nr.112/2009

426,00

95,00

331,00

1,00

1,00

1,00

330,00

7

Modernizare (linii tramvai) str.Stadionului.Otelarilor G h .Asachi -str. Frunzei, H. C. L. nr.331 /2008, H.C.L.nr.405/2009

50.646,00

487,00

50.159,00

5,00

5,00

5,00

50.154,00

8

Modernizare străzi cartier Traian Nord etapa II

H.C.L.nr.443/2009

6.344,00

1.644,00

4.700,00

10,00

10,00

10,00

4.690,00

9

Modenizare str.Democrației H.C.L.nr.53/2008

3.077,00

24,00

3.053,00

3.053,00

10

Modernizare str.Plugului H.C.L.nr.118/2001

726,00

321,00

405,00

405,00

405,00

405,00

0,00

11

Modernizare str.Ana Ipatescu H.C.L.nr.359/2007

12.093,26

56,00

12.037,26

10,00

10,00

10,00

12.027,26

12

Parcare Drum de Centura

H.C.L.nr.494/2009

6.940,00

51,00

6.889,00

1,00

1,00

1,00

6.888,00

13

Parcari supraetajate ,H.C.L. nr.333/2011

25.283,20

0,20

25.283,00

43,00

13,00

56,00

56,00

25.227,00

14

Modernizare strada Basarabiei (str.Traian-str.M.Bravu)

H.C.L.nr.369/2011

6.481,40

25,00

6.456,40

6.456,40

15

Modernizare aleea Arcașilor nr.13

H.C.L.nr.560/2010

614,00

170,00

444,00

9,00

435,00

444,00

444,00

0,00

16

Modernizare str. Tineretului nr. 2,3

H.C.L.nr. 118/2001

1.046,00

181,00

865,00

865,00

865,00

865,00

0,00

17

Modernizare străzi in municipiul Galați asfaltare

H.C.L.nr.560/2010

24.075,00

1.055,00

23.020,00

4.601,00

4.601,00

4.601,00

18.419,00

18

Modernizare str.Traian intre str. Brăilei si Metro H.C.L.nr.33/2011

56.053,00

2,00

56.051,00

3,00

1,00

3,00

2,00

56.048,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VA' OAREA ALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

19

Modernizare str.Rizer

H.C.L. nr.46/2000

3.139,40

26,00

3.113,40

0,00

0,00

0,00

3.113,40

20

Modernizare străzi cartier Traian Nord intersecție str. P rivi g hetori i-str. Zim brulu i H. C. L. n r.53/2008

1.114,00

360,00

754,00

30,00

30,00

30,00

0,00

724,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

1.110,00

1.110,00

1,110,00

1.110,00

1.110,00

CAP.87.02-AEte acțiuni economice

700,00

0,00

700,00

0,00

700,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

c

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

Președinte de ședința                                   Anexa V la H.C.L.nr.198/11.12.2012

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2012"

mii lei

:dSlominay2î|rea achizițiilor de bunuri și a alt^r cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget inițial

Buget rectificat

Influenta

Vii

Mr Z    1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

31.062,00

31.163,00

101,00

CAP.51

17.570,00

17.570,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

ACHIZIȚII IMOBILE

16.590,00

16.590,00

0,00

1

Sediu Primăria municipiului Galați

16.590,00

16.590,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

400,00

400,00

0,00

1

Gigacalorimetre, sediu Primăria municipiului Galați, str.Fraternitatii nr,1

buc.

2

45,00

45,00

Infrastructura de stocare

buc.

1

26,00

26,00

Infrastructura de rețea

buc.

1

54,00

54,00

4

Servere

buc.

2

81,00

81,00

5

Calculatoare

buc.

35

162,00

162,00

6

Imprimante

buc.

2

32,00

32,00

7

Echipamente si accesorii pentru

buc.

40

0,00

0,00

modernizarea calculatoarelor

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

225,00

225,00

0,00

1

Documentație avizare P.S.I. Sediu Primăria municipiului Galați strada Fraternîtatii

15,00

15,00

2

Studiu de fezabilitate-Sistem informatic teritorial

20,00

20,00

3

Studiu strategie de dezvoltare a municipiului Galați (actualizare)

80,00

80,00

4

)

Sistem de management al documentelor, arhiva electronica si managementul relației cu cetățenii (S.F.)

110,00

110,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

355,00

355,00

0,00

1

Licențe software

buc.

250

165,00

165,00

2

Aplicații informatice

buc.

2

80,00

80,00

0,00

3

Licențe baze de date

buc.

4

110,00

110,00

CAP.61.02.05

767,00

767,00

0,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

765,20

765,20

1

Sirena electronica necesara pentru alarmarea publica a populației municipiului Galați

buc.

1

33,00

33,00

2

Calculator

buc.

1

4,20

4,20

3

mprimanta multifuncționala necesara pentru scanarea,printarea si copierea documentelor specifice situațiilor de urgenta

buc.

2

6,00

6,00

4

Dispecerat voce pentru situații de urgenta

buc.

1

306,00

306,00

5

Terminal fix de comunicație radio in sistem TETRA pentru situații de urgenta

buc.

1

15,00

15,00

6

Terminal portabil de comunicație radio in sistem TETRA pentru situații de urgenta

buc:

40

382,00

382,00

7

Accesorii terminale radio Tetra portabile pentru situatiî de urgenta

lot

1

19,00

19,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1,80

1,80

0,00

Licența Windows 7 si licența Office pentru calculator birou

buc.

1

1,80

1,80

CAP.65-INVATAMANT

667,00

667,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

212,00

212,00

0,00

1

Grădiniță cu program prelungit nr. 30 „Pinochio"

3,00

3,00

....)

Calculator

buc.

1

3,00

3,00

2

Școala Gimnaziala nr.26

3,00

3,00

„Ion Creanga"

Calculator

buc.

1

3,00

3,00

3

Școala Gimnaziala nr.41 „Sf. Grigore Teologul "

3,00

3,00

Calculator

buc.

1

3,00

3,00

4

Școala Gimnaziala nr. 38 „Grigore Moisil"

6,00

6,00

Calculator

buc.

2

6,00

6,00

5

Grădiniță cu program normal nr. 62 „Prichindel"

0,00

0,00

0,00

Soba de gătit pentru Grădiniță cu 8 Săli grupa Micro 20-Gradinita nr. 58

buc.

1

0,00

0,00

6

MUNICIPIUL GALAȚI

45,00

45,00

0,00

.)

Soba de gătit inclusiv hota pentru Grădiniță cu 8 Săli grupa Micro 20-Grădiniță nr. 58

buc.

1

45,00

45,00

7

MUNICIPIUL GALAȚI

110,00

110,00

0,00

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf.Apostol Andrei

Marmita de 100 I pentru pregătirea iranei

buc.

1

30,00

30,00

Tigaie basculanta

buc.

1

20,00

20,00

Hota cu motor si variator

buc.

1

25,00

25,00

Ascensor pentru transportul alimentelor

buc.

1

35,00

35,00

8

MUNICIPIUL GALAȚI

42,00

42,00

0,00

Colegiul tehnic Paul Dimo

Soba de gătit

buc.

1

42,00

42,00

III

CONSOLIDĂRI

96,00

96,00

0,00

1

Colegiul National „Costache Negri"

35,00

35,00

0,00

Consolidare Sala Festivități

35,00

35,00

Colegiul National „Costache Negri"

MUNICIPIUL GALAȚI

50,00

50,00

0,00

Consolidare Sala Festivități

50,00

50,00

Colegiul National „Costache Negri"

DEMOLĂRI

11,00

11,00

0,00

1

Școala Gimnaziala nr.19„Ludovic Cosma "

1,0

1,0

Demolare corp B Școala nr.19

1,00

1,00

2

Școala Gimnaziala nr.12„Miron Costin "

0,00

0,00

0,00

Demolare magazie Școala nr. 12 „Miron Costin"

0,00

0,00

3

MUNICIPIUL GALAȚI

10,00

10,00

0,00

Demolare magazie Școala nr. 12 „Miron Costin"

10,00

10,00

CHELTUIELI DE PROIECTARE

200,00

200,00

0,00

1

Școala Gimnaziala nr.15 Elena Cuza

23,00

23,00

0,00

R.K.Scoala Gimnaziala nr. 15

0,00

0,00

corp B

Consolidare Școala Gimnaziala nr.15-corp B

23,00

23,00

2

MUNICIPIUL GALAȚI

7,00

7,00

0,00

Consolidare Școala Gimnaziala nr.15-corp B

7,00

7,00

3

Școala Gimnaziala nr.41 Grigore Teologul

24,00

24,00

0,00

R.K. Școala Gimnaziala nr.41 Grigore Teologul

24,00

24,00

4

MUNICIPIUL GALAȚI

6,00

6,00

0,00

)

R.K. Școala Gimnaziala nr.41 Grigore Teologul

6,00

6,00

5

Școala Gimnaziala nr.25 „Petru Rares"

30,00

30,00

Extindere Școala nr.25 „Petru Rares"

30,00

30,00

6

MUNICIPIUL GALAȚI

10,00

10,00

0,00

R.K. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu-camin internat B

10,00

10,00

7

Școala Gimnaziala nr.12„Miron Costin"

2,00

2,00

Demolare magazii strada

Tecuci nr. 60

2,00

2,00

8

Grădiniță cu program prelungit nr.41 „Codruta"

0,00

0,00

0,00

Scara exterioara

Grădiniță nr.41 „Codruta"

0,00

0,00

9

MUNICIPIUL GALAȚI

10,00

10,00

0,00

Scara exterioara

Grădiniță nr.41„Codruta"

10,00

10,00

10

Grădiniță cu program prelungit nr.38 „Licurici"

0,00

0,00

0,00

Scara exterioara

Grădiniță nr.38 „Licurici"

0,00

0,00

11

MUNICIPIUL GALAȚI

10,00

10,00

0,00

Scara exterioara

Grădiniță nr.38 „Licurici"

10,00

10,00

12

Colegiul National „Costache Negri" Galați

0,00

0,00

0,00

R.K. Punct termic Colegiul National Costache Negri

0,00

0,00

13

MUNICIPIUL GALAȚI

30,00

30,00

0,00

R.K. Punct termic Colegiul National Costache Negri

30,00

30,00

14

Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu

0,00

0,00

0,00

Contorizare cămine Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu

0,00

0,00

15

MUNICIPIUL GALAȚI

20,00

20,00

0,00

Contorizare cămine Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu

20,00

20,00

16

MUNICIPIUL GALAȚI

15,00

15,00

0,00

Reabilitare rețele termice exterioare aferente Colegiului Tehnic Traian Vuia-S.F.

15,00

15,00

17

MUNICIPIUL GALAȚI

13,00

13,00

0,00

Expertiza tehnica Grădiniță nr.41 „Codruta"

13,00

13,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

159,00

159,00

0,00

1

Colegiul National V.AIecsandri

2,00

2,00

0,00

— ' 1

R.K.Colegiul National V.AIecsandri

2,00

2,00

>

2

MUNICIPIUL GALAȚI

59,00

59,00

0,00

R.K.Colegiul National V.AIecsandri

59,00

59,00

3

Școala Gimnaziala nr.28„Mihai Eminescu"

0,00

0,00

0,00

R.K. Școala nr.28„Mihai Eminescu"

0,00

0,00

4

MUNICIPIUL GALAȚI

60,00

60,00

0,00

R.K. Școala nr.28„Mihai Eminescu"

60,00

60,00

5

Colegiul Tehnic Paul Dimo

4,00

4,00

0,00

R.K. Punct termic Colegiul Tehnic Paul Dimo

4,00

4,00

6

MUNICIPIUL GALAȚI

0,00

0,00

0,00

R.K. Punct termic Colegiul Tehnic Paul Dimo

0,00

0,00

0,00

7

Școala Gimnaziala nr.33 „Sf. Dumitru"

16,00

16,00

0,00

R.K.Scoala Gimnaziala nr.33 Sf. Dumitru

16,00

16,00

8

MUNICIPIUL GALAȚI

4,00

4,00

0,00

R.K.Scoala Gimnaziala nr.33 Sf. Dumitru

4,00

4,00

9

Grup Școlar „Sf.Maria"

0,00

0,00

0,00

R.K. instalație electrica Grup Școlar Sf.Maria

,0

,0

10

MUNICIPIUL GALAȚI

10,0

10,0

.0

R.K. instalație electrica Grup Școlar Sf.Maria

10,0

10,0

11

Grădiniță cu program prelungit nr. 60 „Arlechino"

2,00

2,00

Aplicații informatice

buc.

1

2,00

2,00

12

Grădiniță cu program prelungit nr. 30 „Pinochio"

2,00

2,00

Aplicații informatice

buc.

1

2,00

2,00

CAP.66-SANATATE

12,00

12,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

12,00

12,00

SERVICIUL DE ASISTENTA

12,00

12,00

A MUNICIPIULUI GALAȚI

Unit dentar

buc.

1

12,00

12,00

III

CONSOLIDĂRI

0,00

0,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

0,00

0,00

0,00

Consolidare Dispensar T.B.C.nr.1, str.Regiment 11 Șiret

0,00

0,00

CAP.67.02.03-

40,00

40,00

CULTURA,RECREERE,RELIGIE

III

CONSOLIDĂRI

20,00

20,00

Consolidare Monumentul Eroilor strada Domneasca

20,00

20,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20,00

20,00

1

.)

Studii monumente istorice-proprietatea publica a municipiului Galați

10,00

10,00

2

Consolidare Monumentul Eroilor strada Domneasca

10,00

10,00

CAP.67.02.05-

1.005,00

1.096,00

91,00

CULTURA,RECREERE,RELIGIE

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

292,00

383,00

91,00

MUNICIPIUL GALAȚI

292,00

383,00

91,00

1

Automacara 18 tone

buc

1

50,00

50,00

2

Motocoasa

buc.

4

12,00

12,00

3

Sistem supraveghere video Parc

buc.

1

5,00

5,00

Dotări Gradina Publica

80,00

80,00

0,00

Aparate fitness

buc.

18

80,00

80,00

Dotări Baia Comunala-bazin de inot

145,00

151,00

6,00

1

Turnichet cu braț pliabil evacuare

buc.

1

10,00

10,00

2

Usa evacuare

buc.

1

10,00

10,00

3

Bar info point

buc.

1

13,00

13,00

z

Sistem video T.V. hol intrare

buc.

4

13,00

13,00

5

Signalistica

buc.

1

4,00

4,00

6

Rampa acces persoane cu dizabilitati

buc.

1

13,00

13,00

7

Lift persoane cu dizabilitati

buc.

1

31,00

31,00

8

Bicicleta fitness

buc.

3

6,00

6,00

9

Aparat mutlifunctional fitness

buc.

2

6,00

6,00

10

Cabina sauna

buc.

2

39,00

39,00

11

Suport greutati+set gantere

buc.

2

0,00

6,00

6,00

Dotări Parc Rizer

85,00

85,00

1

Sistem supraveghere video Parc

buc.

47

85,00

85,00

UI

CONSOLIDĂRI

640,00

640,00

0,00

1

Consolidare Sala Sporturilor utilitati

640,00

640,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

55,00

55,00

0,00

1

Rețea energie electrica,Lac Vanatori

15,00

15,00

. >2

Modernizare Parc Orășelul Copiilor Tiglina I

40,00

40,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

18,00

18,00

Program implementare ISO

18,00

18,00

CAP.68-Asistenta sociala

251,00

261,00

10,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

155,00

155,00

0,00

1

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL

52,00

52,00

0,00

DE SERVICII SOCIALE GALAȚI

Autoturism*

buc

1

52,00

52,00

2

CANTINA AJUTOR SOCIAL

45,00

45,00

1

Autoutilitara

buc.

1

45,00

45,00

3

MUNICIPIUL GALAȚI

58,00

58,00

0,00

Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații de risc

58,00

58,00

0,00

f

Mobilier complet

buc.

12

28,00

28,00

2

Mobilier cu șifonier

buc.

12

30,00

30,00

III

CONSOLIDĂRI

6,00

6,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

6,00

6,00

0,00

Consolidare Centru de Urgente str.Traian

6,00

6,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

82,00

92,00

10,00

1

Centrul multifuncțional Help-Modernizare Cantina de ajutor social Galați

62,00

62,00

2

Centrul pentru abilitați de viata independenta Galați

20,00

20,00

3

Reabilitare si extindere imobil cu destinația centru social str.Stiintei nr.26

10,00

10,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

8,00

8,00

1

C.F. CRESE

6,00

6,00

Licențe

buc

5

6,00

6,00

2

CENTRUL DE SPRIJIN SI LOCUINȚE

2,00

2,00

PENTRU TINERI

Licențe

buc.

2

2,00

2,00

CAP.70.02.03-Locuinte

2.493,00

2.493,00

0,00

II

Consolidări

1.567,00

1.567,00

0,00

Consolidări imobile -locuințe

1.436,00

1.436,00

0,00

1

Consolid. imobil str.Dr.Carnabel nr.21

241,00

241,00

2

Consolidare imobil str. lancu Fotea nr. 27

73,00

73,00

3

Consolidare imobil str.Romana nr.45-49

429,00

429,00

4

Consolidare imobil str.AI.I.Cuza nr.30

586,00

586,00

5

Consolidare imobil str.Păcii nr.52

104,00

104,00

6

Consolidare imobil str.C.Columb nr.26

3,00

3,00

DEMOLĂRI IMOBILE

131,00

131,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

799,00

799,00

0,00

\ h

Consolidări imobile (S.F.)

89,00

89,00

2

Demolări imobile

48,00

48,00

3

Expertize imobile

80,00

80,00

4

Construire locuințe sociale

30,00

30,00

5

Izolații hidrotehnice subsoluri blocuri A.N.L.

10,00

10,00

6

Grupuri sanitare locuințe

10,00

10,00

7

Imbunatatirea eficientei energetice

65,00

65,00

clădiri

8

Expertizare, D.A.L.I., proiectare creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe:

405,00

405,00

0,00

bl. G11, Micro 18

15,00

15,00

bl.GIO,Micro 18

15,00

15,00

bl.G9,Micro 18

15,00

15,00

L

bl.G8, Micro 18

15,00

15,00

bl.G7,Micro 18

15,00

15,00

bl.G6A, Micro 18

15,00

15,00

bl.G6B,Micro 18

15,00

15,00

bl.G5,Micro 18

15,00

15,00

bl.G4,Micro 18

15,00

15,00

bl.G3,Micro 18

15,00

15,00

bl.G2,Micro 18

15,00

15,00

bl.G1,Micro 18

15,00

15,00

bl.A5,Micro 21

135,00

135,00

bl.X4,Micro 20

15,00

15,00

bl.X5,Micro 20

15,00

15,00

bl.X6,Micro 20

15,00

15,00

bl.Y5,Micro 21

15,00

15,00

bl.Y6,Micro 21

15,00

15,00

bl.Y7,Micro 21

15,00

15,00

9

Reabilitări locuințe sociale bl.G4,Micro

19

31,00

31,00

10

Reabilitare si extindere imobil str.Dogariei nr.88

31,00

31,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

127,00

127,00

0,00

R.K.,ap.3O, bl.A8, str.Traian nr.97

83,00

83,00

R.K.imobil str. A.lpatescu nr.3

44,00

44,00

CAP.70.02.05

114,00

114,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

54,00

54,00

0,00

1

Motopompa

buc.

2

25,00

25,00

2

Generator de sudura 10kw

buc.

1

29,00

29,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

60,00

60,00

0,00

Statie de captare apa

60,00

60,00

CAP.70.02.06

20,00

20,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

20,00

20,00

1

Tablou electric (firide)

buc

2

20,00

20,00

,..r

CAP.70.02.50 Gospod.Comunala

2.704,00

2.704,00

0,00

ii

DOTĂRI INDEPENDENTE

85,00

85,00

MUNICIPIUL GALAȚI

Sistem GPS &GLONASS (GNSS)RTK dubla frecventa cu precizie centimetrica

buc.

1

45,00

45,00

Statie totala cu precizie de 2"-5"

buc.

1

40,00

40,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.569,00

1.569,00

0,00

STUDII DE FEZABILITATE

985,00

985,00

0,00

1

Documentații cadastrale

360,00

360,00

2

Registrul spatiilor verzi

294,00

294,00

3

Scoaterea din circuitul agricol a

170,00

170,00

suprafeței de 6,5 Ha (teren pe care sunt construite 14 blocuri A.N.L. situate in cartier Dimitrie Cantemir)

A

Scoaterea din fond forestier a suprafeței de 8,5 Ha (teren pe care este amplasata stafia de epurare ape uzate -Program ISPA)

111,00

111,00

5

Consolidare versant str.Florilor nr.44

50,00

50,00

Studii

81,00

81,00

0,00

1

Harți zgomot

81,00

81,00

Planuri Urbanistice:

503,00

503,00

0,00

1

Plan urbanistic general

192,00

192,00

2

PU.Z., zone construite protejate

138,00

138,00

3

P.U.Z., Faleza Dunării

170,00

170,00

4

P.U.Z., cartier Traian Nord

0,00

0,00

5

P.U.Z, cartier Bărboși

0,00

0,00

6

P.U.Z, zone propuse pentru restructurare urbana

3,00

3,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.050,00

1.050,00

0,00

Participarea la capitalul social

1.050,00

1.050,00

al societăților comerciale

CAP .74.02.05-SALUBRITATE

2.464,00

2.464,00

0,00

1

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.752,00

1.752,00

0,00

Lăzi frigorifice ecarisaj (Camere frigorifice ecarisaj)

buc

2

135,00

135,00

2

Masa chirurgicala M-Vet

buc.

2

6,00

6,00

3

Mașina de spalat recipienti

buc.

1

260,00

260,00

t

Autogunoiera de 7,5 to

buc.

2

500,00

500,00

5

Sararita

buc.

2

220,00

220,00

6

Concasor

buc

1

440,00

440,00

7

Cisterna

buc.

1

105,00

105,00

8

Mini incarcator frontal

buc.

1

86,00

86,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

710,00

710,00

0,00

Alimentare cu apa si energie electrica statie sortare

15,00

15,00

Studiu de fezabilitate-managementul deșeurilor solide in municipiul Galați, prin construcția unei statii de biogaz

695,00

695,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

2,00

2,00

Aplicații informatice

buc.

1

2,00

2,00

CAP .74.02.06-CANALIZARI

20,00

20,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20,00

20,00

Introducere canalizare strada Romana intre strada Brăilei si strada Armata Poporului

20,00

20,00

CAP.81.02

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

125,00

125,00

1

■ )

Strategie de producere a energiei termice in cogenerare din surse regenerabile

40,00

40,00

2

Auditul tehnic si economic al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Galați

85,00

85,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.000,00

1.000,00

Participarea la capitalul social al

societăților comerciale

1.000,00

1.000,00

CAP.84 Străzi

1.110,00

1.110,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

761,00

761,00

0,00

1

Cilindru vibrocompactor

buc.

1

136,00

136,00

2

Cap tractor (autosasiu cisterna)

buc.

1

108,00

108,00

3

Mașina termocontainer pentru asfalt-ATC

buc.

1

110,00

110,00

4

Cisterna

buc.

1

0,00

0,00

5

Motostivuitor

buc.

1

163,00

163,00

6

Tractor

buc.

1

109,00

109,00

7

Buldoexcavator

buc.

1

108,00

108,00

8

Motopompa

buc.

2

0,00

0,00

9

Mini încărcător multifuncțional

buc.

1

0,00

0,00

10

Generator de sudura 10kw

buc.

1

0,00

0,00

11

Reciclator asfalt

buc.

1

27,00

27,00

III

CONSOLIDĂRI

75,00

75,00

0,00

Accidente teren :

75,00

75,00

0,00

Accident teren b-dul Marii Uniri -Elice

75,00

75,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

274,00

274,00

0,00

1

Reabilitare Viaduct Sidex

44,00

44,00

2

Modernizare alimentare rețea contact troleibuze si tramvaie

20,00

20,00

3

Accident teren b-dul Marii Uniri -Elice

5,00

5,00

4

Studiu de circulație străzi

70,00

70,00

5

Modernizare str.Cetatuiei

5,00

5,00

6

Expertiza tehnica bd.Marii Uniri

30,00

30,00

•O

7

Modernizare strada Anghel Saligny intre strada Basarabiei si strada Gheorghe Asachi

50,00

50,00

8

Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea creșterii fluentei si siguranța circulației (actualizare)

50,00

50,00

CAP.87.02-Alte acțiuni economice

700,00

700,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

700,00

700,00

Participarea la capitalul social al

700,00

700,00

societăților comerciale

* achiziția se face in baza O.U.G.nr.34/2009 modificata prin Legea nr.283 din 14 dec.2011 art.20,lit 1

ROMANȚA


VENITURI ' N FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

ANEXA 1


MUNICIPIUL GALAȚI

Nr.^â din .12.2012

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2012

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)

00.01

688.00

15.00

703.00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

85.00

1.00

86.00

3

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

85.00

1.00

86.00

4

Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)

00.13

3.00

0.00

3.00

5

Venituri din dobânzi (cod 31.08.03)

31.08

3.00

0.00

3.00

6

Alte venituri din dobânzi

31.08.03

3.00

0.00

3.00

7

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)

00.14

82.00

1.00

83.00

8

Diverse venituri (cod 36.08.50)

36.08

82.00

1.00

83.00

9

Alte venituri

36.08.50

82.00

1.00

83.00

13

IV. SUBVENȚII   (cod 44.08)

00.17

603.00

14.00

617.00

14

Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

603.00

14.00

617.00

15

Donații din străinătate

44.08.01

603.00

14.00

617.00

Curente

44.08.01.0

603.00

14.00

617.00


ANEXA I

Rectificarea 5 din

/AC.Z.

Rectficari


Cheltuieli din fonduri externe nerambusabile


2012


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE

+ /"

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

Invatamant

65.08

688.00

15.00

703.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

685.00

15.00

700.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

685.00

15.00

700.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.00

0.00

3.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.00

0.00

3.00

Total :

688.00

15.00

703.00Page 1 of 1

ANEXA II

Nr. f^fdin 1^.12.2012

UNITATEA

COD

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+ /-

BUGET

MODIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

Invatamant                                65.08


  • 1 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

  • 2 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

  • 3 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

  • 4 ȘCOALA GIMNAZIALA "C-TIN GH.

MARINESCU"

  • 5 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

  • 6 COLEGIUL DE ALIM. SI TURISM "D. MOTOC"

  • 7 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" r"'LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA

> Colegiul tehnic "aurel vlaicu"

TOTAL GENERAL


688.00

15.00

703.00

14.00

0.00

14.00

9.00

0.00

9.00

10.00

14.00

24.00

32.00

0.00

32.00

14.00

0.00

14.00

130.00

0.00

130.00

0.00

1.00

1.00

464.00

0.00

464.00

15.00

0.00

15.00

688.00

15.00

703.00


Președinte de ședința ,


ANEXA III

Rectificarea 5 din tf.CX. W//A /2. 2t>/2.

Rectficari     Cheltuieli din fonduri externe nerambusabile     2012

Capitole Titluri/Articole

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE + /-

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

Invatamant

65.08

688.00

15.00

703.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

685.00

15.00

700.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

685.00

15.00

700.00

Bunuri si servicii

20.01

22.50

0.00

22.50

Hrana

20.03

3.40

0.00

3.40

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

5.80

14.00

19.80

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

560.50

0.00

560.50

Cârti, publicații si materiale

20.11

3.30

0.00

3.30

doc-'” pntare

Alte Cheltuieli

20.30

89.50

1.00

90.50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.00

0.00

3.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.00

0.00

3.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

3.00

0.00

3.00

capitale)

Total :

688.00

15.00

703.00

ROMANIA


MUNICIPIUL GALAȚI


VF’^TURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITALE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

Secțiunea FUNCȚIONARE


ANEXA 1


H.C.L. Nr./9#din 14-12.2012

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2012

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

110,934.00

311.00

111,245.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

81,264.00

-245.00

81,019.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

81,264.00

-245.00

81,019.00

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

1,828.00

-17.00

1,811.00

10

Venituri din proprietate țcod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,828.00

-17.00

1,811.00

11

Venituri din concesiuni si Închirieri

30.10.05

1,828.00

-17.00

1,811.00

14

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

79,436.00

-228.00

79,208.00

15

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

81,509.20

-289.00

81,220.20

16

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

6,314.00

-276.00

6, 038.00

18

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

29,581.00

5.00

29,586.00

19

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,003.00

0.00

'1,003.00

20

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si canti

33.10.14

2,523.20

-17.00

2,506.20

21

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

100.00

0.00

100.00

22

Venituri din cercetare

33.10.20

1.00

0.00

1.00

23

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

35.00

0.00

35.00

25

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

37,145.00

-1.00

37,144.00

26

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

3,702.00

-41.00

3,661.00

27

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

550.00

41.00

591.00

29

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

555.00

0.00

555.00

32

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

23.00

0.00

23.00

33

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

23.00

0.00

23.00

34

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

363.00

0.00

363.00

35

Alte venituri

36.10.50

363.00

0.00

363.00

36

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-2,459.20

61.00

-2,398.20

37

Donații si sponsorizări

37.10.01

66.80

8.00

74.80

38

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-2,526.00

53.00

-2,473.00

45

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

29,670.00

556.00

30,226.00

46

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

29,670.00

556.00

30,226.00

51

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

29,670.00

556.00

30,226.00

52

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

24,645.00

500.00

25,145.00

H.C.L. Nr. 9 din 13.12.2012

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2012

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

53

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

5,025.00

56.00

5,081.00

ANEXA I

Rectificarea 14 din

Rectficari     Cheltuieli venituri proprii si subvenții         2012

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

INFLUENTE + /-

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET

APROBAT

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

12,054.00

0.00

12,054.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,054.00

0.00

12,054.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,903.00

0.00

2,903.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,151.00

0.00

9,151.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

9,891.00

0.00

9,891.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,891.00

0.00

9,891.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,425.00

0.00

7,425.00

TIT' ’jjL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,466.00

0.00

2,466.00

INVATAMANT

65.10

10,763.00

-245.00

10,518.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,763.00

-245.00

10,518.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

202.00

0.00

202.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,559.00

-244.00

10,315.00

.TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

2.00

-1.00

1.00

Sanatate

66.10

50,822.00

56.00

50,878.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50,822.00

56.00

50,878.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

29,197.00

0.00

29,197.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,625.00

56.00

21,681.00

Culturaf recreere si religie

67.10

12,450.00

500.00

12,950.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,450.00

500.00

12,950.00

TI1 )l. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,278.00

0.00

4,278.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,907.00

356.00

5,263.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

3,265.00

144.00

3,409.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

4,586.00

0.00

4,586.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,586.00

0.00

4,586.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,293.00

0.00

2,293.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,293.00

0.00

2,293.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

570.00

0.00

570.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

570.00

0.00

570.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

46.00

0.00

46.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

524.00

0.00

. 524.00

ANEXA I

Rectificarea 14 din

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2012


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Protecția mediului

Secțiunea FUNCȚIONARE

INFLUENTE +/-

0.00

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

9,796.00

cod

74.10

BUGET

APROBAT

9,796.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9, 796,00

0.00

9,796.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,393.00

0.00

2,393.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7,403.00

0.00

7,403.00

Transporturi

84.10

3,917.00

0.00

3,917.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,917.00

0.00

3,917.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

304.00

0.00

304.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,613.00

0.00

3,613.00

.. )

Alte acțiuni economice

87.10

813.00

0.00

813.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

770.00

0.00

770.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

518.00

0.00

518.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

252.00

0.00

252.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

43.00

0.00

43.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

43.00

0.00

43.00

Total :

115,662.00

311.00

115,973.00

$

Președinte

iâe 'sedmta ,

?FLPR^

'

fcțXMW

MOL/ >

* /w

r* j *• .d a

Page 1 of 3

ANEXA II


Nr. din 14-12.2012

Secțiunea FUNCȚIONARE

UNITATEA

COD

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

1.

2.

3.

‘ 4.

5.

ALTE

SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

12,054.00

0.00

12,054.00

1

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

12,054.00

0.00

12,054.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

9,891.00

0.00

9,891.00

1

POLITIA LOCALA GALAȚI

9,891.00

0.00

9, 891.00

INVATAMANT

65.10

10,763.00

-245.00

10,518.00

1

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18

5.00

1.00

6.00

2

GRĂDINIȚĂ PP "TEDI"

200.00

0.00

200.00

3

GRĂDINIȚĂ PP NR. 30

374.00

0.00

374.00

4

GRĂDINIȚĂ PP "CODRUTA"

490.00

0.00

490.00

5

GRĂDINIȚĂ PP NR. 1

260.00

0.00

260.00

JRADINITA PP "ELENA DOAMNA"

106.00

0.00

106.00

'/

GRĂDINIȚĂ PP NR. 7

401.00

30.00

431.00

8

GRĂDINIȚĂ PN "IOAN NENITESCU"

90.00

0.00

90.00

9

GRĂDINIȚĂ PN NR. 34

80.00

0.00

80.00

10

GRĂDINIȚĂ PP NR. 36

302.00

0.00

302.00

11

GRĂDINIȚĂ PP "LICURICI"

222.00

0.00

222.00

12

GRĂDINIȚĂ PP NR. 39

358.00

0.00

358.00

13

GRĂDINIȚĂ PP "STEP BY STEP"

350.00

-120.00

230.00

14

GRĂDINIȚĂ PP "MOTANUL INCALTAT"

682.00

-200.00

482.00

15

GRĂDINIȚĂ PP "CAMIL RESSU"

200.00

0.00

200.00

16

GRĂDINIȚĂ PP "CROITORASUL CEL

147.00

0.00

147.00

VITEAZ"

17 GRĂDINIȚĂ PP "ARLECHINO"

190.00

0.00

190.00

18

GRĂDINIȚĂ PP "PRICHINDEL"

48.00

10.00

58.00

19

GRĂDINIȚĂ PP NR. 64

156.00

0.00

156.00

20

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

3

44.00

0.00

44.00

21

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

5

10.00

0.00

10.00

22

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

Școala gimnaziala "pef

7

5.00

0.00

5.00

z.

rRE TUTEA"

16.00

0.00

16.00

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL

2.00

4.00

6.00

SADOVEANU"

25 ȘCOALA GIMNAZIALA "ȘTEFAN CEL

5.00

0.00

5.00

MARE"

26 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16

8.00

0.00

8.00

27 ȘCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"

2.00

0.00

2.00

28 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

2.00

1.00

3.00

29 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22

10.00

0.00

10.00

30 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 25

9.00

0.00

9.00

31 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28

2.00

0.00

2.00

32 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29

3.00

0.00

3.00

33 ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE

3.00

0.00

3.00

MOISIL"

34 ȘCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU"

1.00

0.00

1.00

35 ȘCOALA GIMNAZIALA "SF. GRIGORIE

8.00

0.00

8.00

TEOLOGUL"

Nr. 14 din 13.12.2012

UNITATEA

COD

BUGET

APROBAT

INFLUENTE + /“

BUGET

MODIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

36 ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII

5.00

0.00

5.00

IMPARATI"

37 ȘCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN"

3.00

0.00

3.00

38 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

450.00

0.00

450.00

39 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33

10.00

0.00

10.00

40 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI

50.00

-24.00

26.00

VITEAZUL"

41 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"

56.00

0.00

56.00

42 ȘCOALA GIMNAZIALA "C-TIN GH.

101.00

0.00

101.00

MARINESCU"

43.,LICEUL TEORETIC "DUNAREA"

4. JSRADINITA PP NR. 9

85.00

0.00

85.00

323.00

0.00

323.00

45 COLEGIUL NATIONAL "M.

35.00

0.00

35.00

KOGALNICEANU"

46 COLEGIUL NATIONAL "VASILE

218.00

0.00

218.00

ALECSANDRI"

47 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL

6.00

0.00

6.00

MADGEARU"

48 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

397.00

0.00

397.00

49 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

412.00

18.00

430.00

50 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"

15.00

0.00

15.00

51 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL

38.00

0.00

38.00

SALIGNY"

52 COLEGIUL DE ALIM. SI TURISM "D.

70.00

0.00

70.00

MOTOC"

53 COLEGIUL DE IND. ALIMENTARA "E.

570.00

0.00

570.00

DOAMNA"

54 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

295.00

35.00

330.00

55 LICEUL TEORETIC "SEANȚA MARIA"

31.00

0.00

31.00

5 )LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA

308.00

0.00

308.00

57 COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"

908.00

0.00

908.00

58 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. CAI

170.00

0.00

170.00

FERATE

59 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

147.00

0.00

147.00

60 LICEUL DE ARTE "DUMITRU CUCLIN"

5.00

0.00

5.00

61 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE

710.00

0.00

710.00

NEGRI"

62 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.17

5.00

0.00

5.00

63 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

424.00

0.00

424.00

ANDREI"

64 COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA"

125.00

0.00

125.00

Sanatate

66.10

50,822.00

56.00

50,878.00

1 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

8,133.00

0.00

8,133.00

2 SPITALUL DE PEDIATRIE

25,415.00

0.00

25,415.00

3 SPITALUL ELISABETA DOAMNA

17,102.00

56.00

17,158.00

4 Unitatea medico-sociala Pechea

172.00

0.00

172.00

Nr. 14 din 13.12.2012

UNITATEA

COD

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET

MODIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

Cultura r recreere si religie

67.10

12,450.00

500.00

12,950.00

1 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

484.00

0.00

484.00

2 TEATRUL MUZICAL

8,259.00

500.00

8,759.00

3 TEATRUL DRAMATIC

3,707.00

0.00

3,707.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

4,586.00

0.00

4,586.00

1 CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE SF

2,248.00

0.00

2,248.00

SPIRIDON

2 CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE

1,379.00

0.00

1,379.00

ȘTEFAN CEL MARE

3 Unitatea medico-sociala Pechea

959.00

0.00

959.00

Log nte, servicii si dezvoltare

70.10

570.00

0.00

570.00

put». Âa

1 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

570.00

0.00

570.00

Protecția mediului

74.10

9,796.00

0.00

9,796.00

1 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

9,796.00

0.00

9,796.00

Transporturi

84.10

3,917.00

0.00

3,917.00

1 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

3,917.00

0.00

3,917.00

Alte acțiuni economice

87.10

813.00

0.00

813.00

1 SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-E

813.00

0.00

813.00

XPERT

TOTAL GENERAL

115,662.00

311.00

115,973.00

Președinte de ședința ,

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA III

Rectificarea 14 din

H- C <--W///./2.2o/2.

Rectficari     Cheltuieli venituri proprii si subvenții         2012

Capitole Titluri/Articole

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

■RTTCIT.T

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

APROBAT

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

12,054.00

0.00

12,054.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,054.00

0.00

12,054.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,903.00

0.00

2,903.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2,054.00

0.00

2,054.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

307.00

0.00

307.00

Contribuții

10.03

542.00

0.00

542.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,151.00

0.00

9,151.00

Bunuri si servicii

20.01

8,084.00

0.00

8,084.00

Repr-'-atii curente

20.02

5.00

0.00

5.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

56.00

0.00

56.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

101.00

0.00

101.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

7.00

0.00

7.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

2.00

0.00

2.00

documentare

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

2.00

Alte Cheltuieli

20.30

894.00

0.00

894.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

9,891.00

0.00

9,891.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,891.00

0.00

9,891.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,425.00

0.00

7,425.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

5,809.00

0.00

5,809.00

Contribuții

10.03

1,616.00

0.00

1,616.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,466.00

0.00

2,466.00

Bunuri si servicii

20.01

412.00

-8.00

404.00

Rep ^atii curente

20.02

3.00

1.00

4.00

Hraiia

20.03

1,830.00

0.00

1,830.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

149.00

0.00

149.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

3.00

0.00

3.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

3.00

. 0.00

3.00

documentare

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

22.00

5.00

27.00

Muniție, furnituri si armament de

20.15

20.00

0.00

20.00

natura activelor fixe pentru armata

Alte Cheltuieli

20.30

23.00

2.00

25.00

INVATAMANT

65.10

10,763.00

-245.00

10,518.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,763.00

-245.00

10,518.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

202.00

0.00

202.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

144.50

0.00

144.50

ANEXA III

Rectificarea 14 din

Capitole Titluri/Articole

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/“

Contribuții

10.03

57.50

0.00

57.50

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,559.00

-244.00

10,315.00

Bunuri si servicii

20.01

2,537.90

-34.00

2,503.90

Reparații curente

20.02

440.00

45.40

485.40

Hrana

20.03

6,907.00

-259.40

6, 647.60

Medicamente si materiale sanitare

20.04

22.20

0.50

22.70

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

374.00

1.00

375.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

15.00

1.00

16.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

7.00

0.00

7.00

documentare

Pre._ iire profesionala

20.13

22.50

2.50

25.00

Protecția muncii

20.14

17.30

-5.00

12.30

Alte Cheltuieli

20.30

216.10

4.00

220.10

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

2.00

-1.00

1.00

Burse

59.01

2.00

-1.00

1.00

Sanatate

66.10

50,822.00

56.00

50,878.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50,822.00

56.00

50,878.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

29,197.00

0.00

29,197.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

21,628.00

0.00

21,628.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

1,355.00

0.00

1,355.00

Contribuții

10.03

6,214.00

0.00

6,214.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,625.00

56.00

21,681.00

Bunuri si servicii

20.01

7,627.00

13.00

7,640.00

Reparații curente

20.02

1,999.00

53.00

2,052.00

Hrana

20.03

1,464.00

-10.00

1,454.00

Med 'țamente si materiale sanitare

20.04

8,223.00

0.00

8,223.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

1,006.00

0.00

1,006.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

154.00

0.00

154.00

Materiale de laborator

20.09

90.00

0.00

90.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

74.00

0.00

74.00

documentare

Pregătire profesionala

20.13

184.00

0.00

184.00

Protecția muncii

20.14

90.00

0.00

90.00

Alte Cheltuieli

20.30

714.00

0.00

714.00

Cultura, recreere si religie

67.10

12,450.00

500.00

12,950.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,450.00

500.00

12,950.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,278.00

0.00

4,278.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3,336.00

0.00

3,336.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

16.00

0.00

16.00

Contribuții

10.03

926.00

0.00

926.00

ANEXA III

Rectificarea 14 din


Reatficari

2012


Capitole Titluri/Articole

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE + /-

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,907.00

356.00

5,263.00

Bunuri si servicii

20.01

1,104.00

12.00

1,116.00

Reparații curente

20.02

52.00

14.00

66.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

112.00

-14.00

98.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

80.00

-11.00

69.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

8.00

0.00

8.00

documentare

Pregătire profesionala

20.13

12.00

-2.00

10.00

Protecția muncii

20.14

5.00

-4.00

1.00

Alte.Cheltuieli

20.30

3,534.00

361.00

3,895.00

TIT, X IX. ALTE CHELTUIELI

59

3,265.00

144.00

3,409.00

Asociații si fundații

59.11

3,265.00

144.00

3,409.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

4,586.00

0.00

4,586.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,586.00

0.00

4,586.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,293.00

0.00

2,293.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

1,766.00

0.00

1,766.00

Contribuții

10.03

527.00

0.00

527.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,293.00

0.00

2,293.00

Bunuri si servicii

20.01

944.00

-8.00

936.00

Reparații curente

20.02

14.00

0.00

14.00

Hrana

20.03

885.00

0.00

885.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

36.00

0.00

36.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

141.00

5.00

146.00

inventar

Cârti, publicații si materiale

20.11

2.00

0.00

2.00

documentare

Alt /Cheltuieli

20.30

271.00

3.00

274.00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.10

570.00

0.00

570.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

01

570.00

0.00

570.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

46.00

0.00

46.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

28.00

0.00

28.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

4.00

0.00

4.00

Contribuții

10.03

14.00

0.00

14.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

524.00

0.00

524.00

Bunuri si servicii

20.01

444.00

0.00

444.00

Reparații curente

20.02

1.00

0.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

6.00

0.00

6.00

inventar

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

1.00

Alte Cheltuieli

20.30

72.00

0.00

72.00

ANEXA III

Rectificarea 14 din

Capitole Titluri/Articole

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

■RTTCRT

INFLUENTE + /-

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

APROBAT

Protecția mediului

74.10

9,796.00

0.00

9,796.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,796.00

0.00

9,796.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,393.00

0.00

2,393.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

1,801.00

0.00

1,801.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

216.00

0.00

216.00

Contribuții

10.03

376.00

0.00

376.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7,403.00

0.00

7,403.00

Bunuri si servicii

20.01

5,989.00

0.00

5,989.00

Repa~|tii curente

20.02

21.00

0.00

21.00

Mede .amente si materiale sanitare

20.04

89.00

0.00

89.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

134.00

0.00

134.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

8.00

0.00

8.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

5.00

0.00

5.00

documentare

Pregătire profesionala

20.13

8.00

0.00

8.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Alte Cheltuieli

20.30

1,147.00

0.00

1,147.00

Transporturi

84.10

3,917.00

0.00

3,917.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,917.00

0.00

3,917.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

304.00

0.00

304.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

220.00

0.00

220.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

32.00

0.00

32.00

Contribuții

10.03

52.00

0.00

52.00

TIT' AL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,613.00

0.00

3,613.00

Bunuri si servicii

20.01

3,074.00

0.00

3,074.00

Reparații curente

20.02

2.00

0.00

2.00

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

26.00

0.00

26.00

inventar

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

1.00

Alte Cheltuieli

20.30

510.00

0.00

510.00

Alte acțiuni economice

87.10

813.00

0.00

813.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

770.00

0.00

770.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

518.00

0.00

518.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

369.50

0.00

369.50

Cheltuieli salariale in natura

10.02

44.00

0.00

44.00

Contribuții

10.03

104.50

0.00

104.50

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

252.00

0.00

252.00

Bunuri si servicii

20.01

82.00

0.00

82.00

Reparații curente

20.02

1.00

0.00

1.00

ANEXA III

Rectificarea 14 din

Capitole Titluri/Articole

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE

+/-

Bunuri de natura obiectelor de

20.05

7.00

0.00

7.00

inventar

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

4.00

0.00

4.00

Cârti, publicații si materiale

20.11

1.00

0.00

1.00

documentare

Pregătire profesionala

20.13

7.00

0.00

7.00

Protecția muncii

20.14

6.00

0.00

6.00

Alte Cheltuieli

20.30

144.00

0.00

144.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

43.00

0.00

43.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

43.00

0.00

43.00

Rambursări de credite interne <' *

81.02

43.00

0.00

43.00

Total :

115,662.00

311.00

115,973.00

Președinte de ședința t

ROMANȚA


VEN'TURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOL SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

ANEXA 1

MUNICIPIUL GALAȚI                                   Secțiunea DEZVOLTARE

H.C.L. Nr. /9<fdin 1^.12.2012

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2012

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

6,128.00

-109.00

6,019.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

2,526.00

-53.00

2,473.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

2,526.00

-53.00

2,473.00

14

C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

2,526.00

-53.00

2,473.00

36

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

2,526.00

-53.00

2,473.00

39

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,526.00

-53.00

2,473.00

45

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3,602.00

-56.00

3,546.00

46

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

3,602.00

-56.00

3,546.00

51

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

2,018.00

-56.00

1,962.00

54

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de cap

43.10.14

1,504.00

-56.00

1,448.00

64

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

514.00

0.00

514.00

65

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (c

45.10

1,584.00

0.00

1,584.00

66

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02

45.10.01

1,584.00

0.00

1,584.00

67

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.01.0:

1,584.00

0.00

1,584.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA I

Rectficari     Cheltuieli venituri proprii £

Rectificarea 14 din

U>C.L

si subvenții

Jft/ 2.

2012

2q/2

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGE T   INFLUENTE

APROBAT      +/-

BUGET

MODIFICAT

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

0.00

0.00

INVATAMANT

65.10

157.00

-53.00

104.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

157.00

-53.00

104.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

157.00

-53.00

104.00

Sanatate

66.10

2,486.00

-56.00

2,430.00

CHE.. JîjIELI DE CAPITAL

70

2,486.00

-56.00

2,430.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,486.00

-56.00

2,430.00

Culturaf recreere si religie

67.10

288.00

0.00

288.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

288.00

0.00

288.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

288.00

0.00

288.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

2,173.00

0.00

2,173.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,056.00

0.00

2,056.00

TITLUL VIII. „PROIECTE CU FINANȚARE

DIN 56

2,056.00

0.00

2,056.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

117.00

0.00

117.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

117.00

0.00

117.00

Protecția mediului

74.10

973.00

0.00

973.00

)

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

973.00

0.00

973.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

973.00

0.00

973.00

Transporturi

84.10

414.00

0.00

414.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

414.00

0.00

414.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

414.00

0.00.

414.00

Total :

6,491.00“ "

-109.00

6,382.00

41. ■' v ur

f

Page 1 of 1

ANEXA II

Nr. l$din 1^.12.2012

Secțiunea DEZVOLTARE

UNITATEA

COD

BUGET

APROBAT

INFLUENTE + /-

BUGET

MODIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

0.00

0.00

0.00

1 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

0.00

0.00

0.00

INVATAMANT

65.10

157.00

-53.00

104.00

1 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL

4.00

0.00

4.00

SADOVEANU"

2 COLEGIUL NATIONAL "M.

3.00

0.00

3.00

KOGALNICEANU"

3 COLEGIUL NATIONAL "VASILE

4.00

0.00

4.00

ALECSANDRI"

4 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

3.00

0.00

3.00

'' ^OLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

18.00

-18.00

0.00

6 COLEGIUL DE IND. ALIMENTARA "E.

20.00

0.00

20.00

DOAMNA"

7 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

52.00

-35.00

17.00

8 LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA

3.00

0.00

3.00

9 COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"

50.00

0.00

50.00

Sanatate

66.10

2,486.00

-56.00

2,430.00

1 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

150.00

0.00

150.00

2 SPITALUL DE PEDIATRIE

1,907.00

0.00

1,907.00

3 SPITALUL ELISABETA DOAMNA

429.00

-56.00

373.00

Cultura f recreere si religie

67.10

288.00

0.00

288.00

1 TEATRUL MUZICAL

118.00

0.00

118.00

2 TEATRUL DRAMATIC

170.00

0.00

170.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

2,173.00

0.00

2,173.00

1 CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE SF

58.00

0.00

58.00

SPIRIDON

2 Unitatea medico-sociala Pechea

2,115.00

0.00

2,115.00

Protecția mediului

74.10

973.00

0.00

973.00

. IerVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

973.00

0.00

973.00

Transporturi

84.10

414.00

0.00

414.00

1 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

414.00

0.00

414.00

TOTAL GENERAL                      .

6,491.00

-109.00

6,382.00

ANEXA III

Rectificarea 14 din

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2012


Capitole Titluri/Articole

- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR


Secțiunea DEZVOLTARE

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

0.00

0.00

INVATAMANT

65.10

157.00

-53.00

104.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

157.00

-53.00

104.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

157.00

-53.00

104.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

157.00

-53.00

104.00

capitale)

Sam Ite

66.10

2/486.00

-56.00

2,430.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2/486.00

-56.00

2,430.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,486.00

-56.00

2,430.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

2,486.00

-56.00

2,430.00

capitale)

Cultura f recreere si religie

67.10

288.00

0.00

288.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

288.00

0.00

288.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

288.00

0.00

288.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

240.00

0.00

240.00

capitale)

Reparații capitale aferente activelor

71.03

48.00

0.00

48.00

fixe

Asigurări si asistenta sociala

68.10

2,173.00

0.00

2,173.00

01. JhELTUIELI CURENTE

01

2,056.00

0.00

2,056.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

2,056.00

0.00

2,056.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Programe din fonduri europene de

56.01

2,056.00

0.00

2,056.00

dezvoltare regionala

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

117.00

0.00

117.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

117.00

0.00

117.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

117.00

0.00

117.00

capitale)

Protecția mediului

74.10

973.00

0.00

973.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

973.00

0.00

973.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

973.00

0.00

973.00

Active fixe(inclusiv reparații

71.01

973.00

0.00

973.00

capitale)

Transporturi

84.10

414.00

0.00

414.00

Rectficari


ANEXA III

Rectificarea 14 din


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2012


Capitole Titluri/Articole


DENUMIREA INDICATORILOR

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe(inclusiv reparații capitale)

Total :


Secțiunea DEZVOLTARE                     - m-i 4 lei -

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

70

414.00

0.00

414.00

71

414.00

0.00

414.00

71.01

414.00

0.00

414.00


6,491.00


-109.00


6,382.00I

Președinte de ședința

| p.L.nr.198/11.12.2012

Popa Florip

PROGRAMUL

/           OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2012 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

mii lei

NR.

T ; NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influenta

CRT.

a DE INVESTIȚII, DOȚÂRI Șl ALTE CHELTUIELI

\           D^FNVESTIȚI 1

s

-,.V > ,i-î 5   *•

TOTALĂ

ACTUALIZATĂ la

31.12.2011

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

18.549,00

936,00

17.613,00

0,00

1.853,00

2.473,00

4.435,00

4.326,00

-109,00

CAP.54.10

1.387,00

0,00

1.387,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.387,00

1.387,00

0,00

0,00

0,00

CAP.65.10.04.01- INVATAMANT

104,00

0,00

104,00

0,00

0,00

104,00

157,00

104,00

-53,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

104,00

104,00

104,00

157,00

104,00

-53,00

CAP .66.10-SANATATE

11.829,00

700,00

11.129,00

0,00

1.448,00

982,00

2.486,00

2.430,00

-56,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

10.603,00

700,00

9.903,00

0,00

1.204,00

0,00

1.204,00

1.204,00

0,00

1

Reorganizare si modernizare secții Spitalul de urgenta pentru copii Sf.loan str.Gh.Asachi nr.2,H.C.L..nr.112/2009

10.603,00

700,00

9.903,00

1.204,00

1.204,00

1.204,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.226,00

1.226,00

244,00

982,00

1.282,00

1.226,00

-56,00

CAP.67.10.03-CULTURA,RECREERE,RELIGIE

288,00

0,00

288,00

0,00

288,00

0,00

288,00

288,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

288,00

288,00

288,00

288,00

288,00

CAP.68.10-Asistenta sociala

3.554,00

236,00

3.318,00

0,00

117,00

0,00

117,00

117,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

3.482,00

236,00

3.246,00

0,00

45,00

0,00

45,00

45,00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA

1

Extindere si modernizare Centru Medico-Social

3.482,00

236,00

3.246,00

45,00

45,00

45,00

Pechea H.C.L.nr. 170/2009,183/2009

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

CAP.74.10-Salubritate-Serviciul Public Ecosal

973,00

0,00

973,00

0,00

0,00

973,00

973,00

973,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

973,00

973,00

973,00

973,00

973,00

CAP.84.10-Strazi-Serviciul Public Ecosal

414,00

0,00

414,00

0,00

0,00

414,00

414,00

414,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

414,00

414,00

414,0

414,0

414,0

Președinte de ședința                                     Anexa V la H.C.L. nr.198/11.12.2012

•,                                     Lioirt

poziției Lpotari si plati proiecte pe anul 2O12''-venituri proprii si subvenții

mii lei

i Nr.

Cri

Nominahzaîeâ^-gr^ttizițrilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget inițial

Buget rectificat

Influenta

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

3.186,0

3.077,0

-109,0

j

CAP.54.10-Serviciul Public Ecosal

O

DOTĂRI INDEPENDENTE

0,0

0,0

0,0

î            d

i    . ... f

Autogunoiera de 3,5 to (surse proprii)

buc.

2

0,0

0,0

i 2

Automaturatoare (surse proprii)

buc.

1

0,0

0,0

3

Excavator (surse proprii)

buc.

1

0,0

0,0

"J.4

Tractor (surse proprii)

buc.

2

0,0

0,0

5

Remorca (surse propii)

buc.

2

0,0

0,0

6

Imprimanta (surse proprii)

buc.

1

0,0

0,0

7

Server (surse proprii)

buc.

1

0,0

0,0

L.......... .

j v

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

0,0

0,0

0,0

Soft (surse proprii)

buc.

1

0,0

0,0

CAP.65.10-INVATAMANT

157,0

104,0

-53,0.

j........ h

DOTĂRI INDEPENDENTE

126,0

....... 98,0

-28,0

î .. .....1

j.........

Școala gimnaziala nr.11 „Mihail Sadoveanu"

4,0

•;     4,o

L

Laptop (surse proprii)

buc.

2

4,0

4,0

L.. 2

Colegiul National V.AIecsandri

4,0

4,0

).......

Laptop(surse proprii)

buc.

1

4,0

4,0

3

Grup Școlar industrial de Marina

3,0

3,0

Calculator (surse proprii)

buc.

1

3,0

3,0

4

Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu

50,0

50,0

l: .'11?.

Masa congelator inox 2 usi (surse proprii)

buc.

1

7,0

7,0

Masa lucru inox adosata cu polița inferioara (surse proprii)

buc.

2

3,60

3,60

Cuptor cu 2 camere de coacere (surse proprii)

buc.

1

4,20

4,20

■ ;

' -----------

Unitate de servire rece pe suport neutru închis (surse proprii)

buc.

1

8,50

.   8,50

■ 7..C

• '[

Malaxor (surse proprii)

buc.

1

3,90

<    3,90

L...'

Marmita (surse proprii)

buc.

1

19,0

19,0

i

1----------------------------

Rastel inox cu 4 polițe (surse proprii)

buc.

1

2,0

2,0

I

Friteusa cu 2 cuve (surse proprii)

buc.

1

1,80

1,80

....... -

........ □

Liceul teoretic „Mircea Eliade" ( Grup Școlar „Gheorghe Asachi ")

27,0

17,0

"10,0

Autoturism* (surse proprii)

buc.

1

17,0

17,0

Calculator (surse proprii)

buc.

5

10,0

,0

-10,0

6

Colegiul tehnic Paul Dimo

,0

.0

,0

Sistem supraveghere(surse proprii)

buc.

1

,0

,0

7

Colegiul de Industrie Alimentara „Elena Doamna”

20,00

20,00

0,00

Malaxor aluat 75 litri

buc.

1

20,00

20,00

8

Colegiul Tehnic Traian Vuia Galați

18,00

0,00

-18,0

Autoturism* (surse proprii)

buc.

1

18,0

0,00

-18,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

25,0

,0

-25,0

Liceul teoretic „Micea Eliade" (Grup Școlar „Gheorghe Asachi")

25,0

,0

-25,0

Reabilitare si modernizare corp F(studiu de fezabilitate) (surse proprii)

25,0

.0

-25,0

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

6,0

6,0

Colegiul Tehnic Paul Dimo

3,0

3,0

Licența (surse proprii)

buc.

1

3,0

3,0

Colegiul National M.Kogalniceanu

3,0

3,0

Licența (surse proprii)

buc.

1

3,0

3,0

CAP.66.10-SANATATE

1.282,0

1.226,0

-56,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

901,0

901,0

0,0

Spitalul Clinic de Urgenta

pentru copii Sf.loan Galați

703,0

703,0

0,0

1

Aparat mobil RX cu scop ie (surse proprii)

buc

1

285,0

285,0

2

Lampa scialîtica(surse proprii)

buc

1

90,0

90,0

3

Masa operație (surse proprii)

buc

1

150,0

150,0

a

Autoturism* (surse proprii)

buc

2

165,0

165,0

?Cantar persoane handicap

buc.

1

,0

,0

6

Termostat dezghețat plasma (surse proprii)

buc.

1

,0

,0

7

Etuve (surse proprii)

buc.

5

,0

,0

8

Aparat sterilizat aer (surse proprii)

buc.

1

.0

,0

9

Cutit electric pentru gips ortopedic (surse proprii)

buc.

1

5,0

5,0

10

Imprimanta multifuncționala (surse proprii)

buc

1

8,0

8,0

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

198,0

198,0

,0

1

electrocardiograf portabil cu accesorii (surse proprii)

buc.

3

51,0

51,0

2

analizor hematologie (surse proprii)

buc.

1

69,0

69,0

3

analizor biochimie (surse proprii)

buc.

1

69,0

69,0

4

Analizor urini (surse proprii)

buc.

1

9,0

9,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

150,0

94,0

-56,0

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

150,0

94,0

-56,0

1

Expertiza tehnica pavilion psihiatrie III

50,0

50,0

2

Studiu de fezabilitate -Consolidare pavilion psihiatrie lt II

100,0

44,0

-56,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

231,0

231,0

Spitalul Obstetrica-Ginecologîe-,,Buna Vestire"

150,00

150,00

1

Program informatic

buc.

1

150,00

150,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

81,00

81,00

1

Program informatic ( surse proprii)

buc.

1

81,00

81,00

CAP.67.10.03-CllLTURA,RECREERE

288,0

288,0

RELIGIE

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

177,0

177,0

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI*

127,0

127,0

Autocar

buc

1

120,0

120,0

z

Consola lumini

buc.

1

7,0

7,0

TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD"

50,0

50,0

1

Autoturism *

buc.

1

50,0

50,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

10,0

10,0

TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD"

1

R.K.Punct termic Teatrul Muzical Nae Leonard

10,0

10,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

101,0

101,0

TEATRUL DRAMATIC,, FANI TARDINI"

43,0

43,0

1

Achiziție program implementare OMFP 946/2005

buc.

1

14,0

14,0

2

Softuri pentru calculatoare

buc.

11

29,0

29,0

TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD"

58,0

58,0

R.K.Punct termic Teatrul Muzical Nae Leonard

38,0

38,0

2

Implementarea sistemului calitatii ISO 9001:2008

20,0

20,0

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

72,0

72,0

,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

56,0

56,0

,0

Căminul pentru persoane vârstnice „Sf.Spiridon"

56,0

56,0

,0

1

autoutilitara

buc.

1

51,0

51,0

2

Calculatoare

buc.

2

5,0

5,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

16,0

16,0

INVESTIȚIILOR

Căminul pentru persoane vârstnice „Sf.Spiridon"

2,0

2,0

Licențe

buc.

2

2,0

2,0

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA

14,0

14,0

1

R.K. Panouri gard

14,0

14,0

CAP.74.10-SALUBRITATE-Serviciul Public

973,0

973,0

Ecosal

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

967^

967,0

,0

1

Autogunoiera de 3,5 to (surse proprii)

buc.

2

382,0

382,0

2

Automaturatoare (surse proprii)

buc.

1

406,0

406,0

3

Remorca (surse propii)

buc.

2

,0

,0

4

Imprimanta (surse proprii)

buc.

1

4,0

4,0

5

Server (surse proprii)

buc.

1

17,0

17,0

6

Dispecerat video (surse proprii)

buc.

1

158,0

158,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

6,0

6,0

,0

Soft (surse proprii)

buc.

1

6,0

6,0

CAP.84.10-STRAZI -Serviciul Public Ecosal

414,0

414,0

J)

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

414,0

414,0

,0

1

Excavator (surse proprii)

buc.

1

,0

,0

2

Tractor (surse proprii)

buc.

2

,0

,0

3

Sistem de monitorizat mobil (surse proprii)

buc.

3

414,0

414,0

* achiziția se face in baza O.U.G.nr.34/2009 modificata prin Legea nr.283 din 14 dec.2011 art.20.lit. 1