Hotărârea nr. 18/2012

Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.18

din 31 01 2012

privind: aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 33/31 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.2694/10 01 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2696/10 01 2012, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr.293/2011 bugetului de stat pe anul 2012;

Având în vedere adresa nr.988/6 01 2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați;

Având în vedere prevederile art.19, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2012:

  • -       secțiunea de funcționare - conform anexelor I, II, III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -       secțiunea de dezvoltare - conform anexelor I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2012:

  • -       secțiunea de funcționare - conform anexelor I, II, III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -       secțiunea de dezvoltare - conform anexelor I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile aprobat pentru municipiul Galați în anul 2012, prevăzut în anexele I, II si III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Se aprobă numărul de salariați permanenți și temporari ai instituțiilor publice pe anul 2012, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

ANEXA I


- Mii Lei -


Sectiunea FUNCTIONARE

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2012

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

318,349.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

260,008.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

314,908.00

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

300,331.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

121,029.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02

00.06

121,029.00

10

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3,375.00

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3,375.00

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

117,654.00

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

117,474.00

15

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

180.00

22

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

52,088.00

23

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

52,088.00

24

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

42,060.00

25

impozit si taxa pe cladiri pf

07.02.01.01

11,700.00

26

Impozit si taxa cladiri pj

07.02.01.02

30,360.00

27

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

6,808.00

28

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.01

1,716.00

29

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.02

3,930.00

30

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1,162.00

31

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timb

07.02.03

3,220.00

33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

127,214.00

34

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.05+11.02.06+11.02.07

11.02

107,926.00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalz

11.02.02

107,792.00

40

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

134.00

42

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

390.00

43

Taxe hoteliere

12.02.07

390.00

44

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

17.00

45

Impozit pe spectacole

15.02.01

17.00

47

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de acti

16.02

18,881.00

48

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

14,290.00

49

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.01

8,005.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.02

6,285.00

51

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4,300.00

52

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

16.02.50

291.00

MUNICIPIUL GALATI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

ANEXA I


- Mii Lei -


Sectiunea FUNCTIONARE

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2012

56

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

14,577.00

57

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

17,594.00

58

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

17,594.00

59

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

731.00

61

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

16,450.00

62

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

413.00

63

Venituri din dividente de la alti platitori

30.02.08.02

413.00

67

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

-3,017.00

68

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02

33.02

1,085.00

69

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

295.00

70

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

155.00

71

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

635.00

76

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1,620.00

77

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,620.00

79

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)

35.02

6,000.00

80

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

6,000.00

84

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

41,188.00

85

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

50.00

87

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

15,738.00

91

Alte venituri

36.02.50

25,400.00

92

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

-52,910.00

94

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sec?iunii de dezvoltare a buget

37.02.03

-52,910.00

105

III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.02)

00.16

116.00

106

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.50)

40.02

116.00

107

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii de

40.02.06

116.00

114

IV. SUBVENTII(cod 00.18)

00.17

3,325.00

115

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

3,325.00

116

Subventii de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

3,325.00

144

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42

00.20

3,325.00

150

Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne carbuni si combustibil

42.02.34

285.00

151

Subventii din bugetul de stat pt finantarea unitatilor medico-sociale

42.02.35

140.00

155

Subventii de la B.S. pentru finantarea sanatatii

42.02.41

2,900.00

Presedinte de sedinta

MUNICIPIUL GALATI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capitole Titluri

- mii

lei -

Cod

Din

care

plati

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din

anii

preced

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

14,968.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,968.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,358.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,400.00

0.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

210.00

0.00

Alte servicii publice generale

54.02

10,975.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,975.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

900.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

75.00

0.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

10,000.00

0.00

Dobanzi

55.02

5,800.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,800.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

200.00

0.00

TITLUL III. DOBANZI

30

5,600.00

0.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

7,920.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,920.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

180.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

249.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE

51

7,491.00

0.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

Invatamant

65.02

113,654.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

113,654.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

91,252.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,468.00

0.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

330.00

0.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

604.00

0.00

Sanatate

66.02

7,376.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,376.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,005.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

245.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE

51

4,126.00

0.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

Cultura, recreere si religie

67.02

20,482.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

20,482.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,173.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE

51

7,897.00

0.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

6,412.00

0.00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

26,013.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,013.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,344.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,974.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE

51

3,127.00

0.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

5,840.00

0.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,728.00

0.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

13,871.00

0.00

MUNICIPIUL GALATI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capitole Titluri

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din Buget din

care anii

plati preced

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,871.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

67.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,204.00

0.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

600.00

0.00

Protectia mediului

74

.02

24,143.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

22,237.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,237.00

0.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,000.00

0.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

1,906.00

0.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

1,906.00

0.00

Combustibili si energie

81

.02

29,759.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

29,000.00

0.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

29,000.00

0.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

759.00

0.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

759.00

0.00

Transporturi

84

.02

43,388.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

40,028.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,428.00

0.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

29,600.00

0.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

3,360.00

0.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

3,360.00

0.00

Total :

318,349.00

0.00

Presedinte de sedinta,

MUNICIPIUL GALATI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din Buget din

care plati anii preced

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

14,968.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

14,968.00

Alte servicii publice generale

54.02

10,975.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

10,975.00

Dobanzi

55.02

5,800.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

5,800.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

7,920.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

429.00

2 POLITIA LOCALA GALATI

7,491.00

Invatamant

65.02

113,654.00

0.00

1 SCOALA GIMNAZIALA NR.18 2,781.00

2

GRADINITA

PP

NR

23"

TEDI"

632.00

3

GRADINITA

PP

NR.

30

"PINOCHIO"

1,469.00

4

GRADINITA

PP

NR.

41

"CODRUTA"

1,399.00

5

GRADINITA

PP

NR.

1

"LUCEAFARUL"

1,045.00

6

GRADINITA

PN

NR.

4

"LIZUCA"

685.00

7

GRADINITA

PP

NR.

5

"ELENA DOAMNA"

718.00

8

GRADINITA

PP

NR.

7

"CRISTAL"

1,685.00

9

GRADINITA

PN

NR.

15

"IOAN NENITESCU"

532.00

10

GRADINITA

PN

NR.

34

"SCUFITA ROSIE"

544.00

11

GRADINITA

PP

NR.

36

"MIHAI EMINESCU"

718.00

12

GRADINITA

PP

NR.

38

"LICURICI"

943.00

13

GRADINITA

PP

NR.

39

"DUMBRAVA MINUNATA"

936.00

14

GRADINITA

PP

NR.

43

"STEP BY STEP"

812.00

15

GRADINITA

PP

NR.

51

"MOTANUL INCALTAT"

2,245.00

16

GRADINITA

PP

NR.

52

980.00

17

GRADINITA

PP

NR.

53

"NICOLAE LABIS"

754.00

18

GRADINITA

PP

NR.

60

"ARLECHINO"

711.00

19

GRADINITA

PN

NR.

62

"PRICHINDEL"

588.00

20

GRADINITA

PP

NR.

64

"ILEANA COSANZEANA"

692.00

21

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

3

"I. L. CARAGIALE"

1,164.00

22

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

5

"CUZA VODA"

946.00

23

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

7

"C. BRANCOVEANU"

890.00

24

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

10

"PETRE TUTEA"

939.00

25

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

11

"M. SADOVEANU"

1,839.00

26

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

13

"STEFAN CEL MARE"

1,822.00

MUNICIPIUL GALATI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- mii lei -


Cod

Din care plati

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din anii preced


27

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

15

"ELENA CUZA"

774.00

28

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

16

"N. BALCESCU"

898.00

29

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

19

"LUDOVIC COSMA"

728.00

30

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

20

"TRAIAN"

715.00

31

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

22

"D. CANTEMIR"

1,

415.00

32

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

24

"SF. AR. MIHAIL SI

1,

240.00

GAVRILA"

33

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

25

"PETRU RARES"

1,

620.00

34

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

26

"ION CREANGA"

874.00

35

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

28

"MIHAI EMINESCU"

1,

659.00

36

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

29

"SF. ANA"

3,

124.00

37

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

38

"GRIGORE MOISIL"

1,

659.00

38

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

40

"IULIA HASDEU"

1,

143.00

39

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

41

"SF. GRIGORE TEOLOGUL"

1,

091.00

40

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

42

"SFINTII IMPARATI"

935.00

41

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

43

"DAN BARBILIAN"

1,

695.00

42

COLEGIUL TEHNIC "RADU

NEGRU"

3,

095.00

43

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

33

"SF. DUMITRU"

1,

812.00

44

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

34

"MIHAI VITEAZUL"

788.00

45

LICEUL

TEORETIC "EMIL

RACOVITA"

2,

292.00

46

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

2

1,

749.00

47

LICEUL

TEORETIC "DUNAREA"

1,

914.00

48

GRADINITA PN NR. 61 "ION

CREANGA"

948.00

49

GRADINITA PP NR. 9 "SF

. NICOLAE"

1,

143.00

50

COLEGIUL NATIONAL "M.

KOGALNICEANU"

1,

825.00

51

COLEGIUL NATIONAL "VASILE

ALECSANDRI"

3,

087.00

52

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL

MADGEARU"

4,

086.00

53

COLEGIUL TEHNIC "PAUL

DIMO"

2,

730.00

54

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

3,

832.00

55

SCOALA

GIMNAZIALA NR.

12

"MIRON COSTIN"

2,

593.00

56

GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY"

2,

254.00

57

COLEGIUL DE ALIM. SI TURI

SM "DUMITRU MOTOC"

3,

238.00

58

COLEGIUL DE IND. ALIMENTARA "ELENA DOAMNA"

3,

594.00

59

GRUP SCOLAR "GHEORGHE

ASACHI"

2,

537.00

60

GRUP SCOLAR "SFANTA MARIA

"

2,

225.00

61

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

DE

MARINA

2,

000.00

62

COLEGIUL TEHNIC "AUREL

VLAICU"

2,

322.00

63

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

CFR

1,

886.00

64

LICEUL

CU PROGRAM SPORTIV

2,

396.00

65

LICEUL

DE ARTA "DUMITRU CUCLIN"

2,

732.00

66

COLEGIUL NATIONAL " COSTACHE NEGRI"

2,

978.00

67

SCOALA

NR.17 "NICHITA

STANESCU"

1,

587.00

68

SEMINARUL TEOLOGIC "SF

. APOSTOL ANDREI"

1,

010.00

69

COLEGIUL NATIONAL "AL.

I.

CUZA"

2,

962.00

66.02 7,376.00


Sanatate


0.00


MUNICIPIUL GALATI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- mii lei -

Cod

Din care plati

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din anii preced

1 SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

3,250.00

2 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

1,647.00

3 SPITALUL DE PEDIATRIE

1,183.00

4 SPITALUL ELISABETA DOAMNA

1,145.00

5 Unitatea medico-sociala Pechea

151.00

Cultura, recreere si religie

67.02

20,482.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

12,585.00

2 TEATRUL MUZICAL

4,869.00

3 TEATRUL DRAMATIC

3,028.00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

26,013.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

16,345.00

2 CF-CRESE

742.00

3 Centrul multifunctional de servicii sociale

2,235.00

Galati

4 CAMIN PERSOANE VARSTNICE SF SPIRIDON

1,376.00

5 Cantina de ajutor social

3,059.00

6 CAMINUL DE PERSOANE VARSTNICE STEFAN CEL MARE

999.00

7 CENTRUL DE LOCUINTE SI SPRIJIN PENTRU TINERET

505.00

8 Unitatea medico-sociala Pechea

752.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

13,871.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

13,871.00

Protectia mediului

74.02

24,143.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

24,143.00

Combustibili si energie

81.02

29,759.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

29,759.00

Transporturi

84.02

43,388.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALATI

43,388.00

TOTAL GENERAL

318,349.00

Presedinte

de sedinta,

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

ANEXA I


- Mii Lei -


Sectiunea DEZVOLTARE

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2012

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

75,216.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

2,227.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

54,310.00

56

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

54,310.00

67

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

54,310.00

84

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

1,400.00

88

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

1,400.00

92

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

52,910.00

96

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

52,910.00

98

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

827.00

99

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

827.00

100

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

27.00

101

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul statului

39.02.03

500.00

104

Rate loc.Ord.19

39.02.10

300.00

114

IV. SUBVENTII(cod 00.18)

00.17

3,677.00

115

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

3,677.00

116

Subventii de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

3,677.00

117

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.07+42.02.09+42.02.10

00.19

3,677.00

143

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proie

42.02.20

3,677.00

165

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate(cod 45.02.01+45.02.02+45.02.03+45.02.0

45.02

16,402.00

166

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

15,185.00

167

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.01

9,811.00

168

FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

1,470.00

169

Fond european dezv -sume prefinantare

45.02.01.03

3,904.00

170

Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

1,217.00

171

Fondul Social European-sume an curent

45.02.02.01

250.00

172

Fondul Social European-sume prim in contul platilor ef .an anterior

45.02.02.02

861.00

173

Fondul Social European-sume prefinantare

45.02.02.03

106.00

Presedinte de sedinta

MUNICIPIUL GALATI

SECTIUNEA

DE DEZVOLTARE

Capitole

Titluri

-

mii

lei -

Cod

Din

care

plati

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din

anii

preced

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

17,450.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17,450.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,450.00

0.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

45.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

45.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

45.00

0.00

Invatamant

65.02

5,738.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,455.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI

56

1,455.00

0.00

EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,283.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,283.00

0.00

Sanatate

66.02

2,011.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,954.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

1,954.00

0.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

57.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

57.00

0.00

Cultura, recreere si religie

67.02

10,638.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,288.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

288.00

0.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI

56

6,000.00

0.00

EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,350.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,350.00

0.00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

4,995.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,228.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

215.00

0.00

ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI

56

4,013.00

0.00

EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

767.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

767.00

0.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

23,350.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

406.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI

56

406.00

0.00

EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22,944.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

21,844.00

0.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

1,100.00

0.00

Protectia mediului

74.02

9,757.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

500.00

0.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

500.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9,257.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

9,257.00

0.00

Combustibili si energie

81.02

3,274.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,274.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,774.00

0.00

MUNICIPIUL GALATI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capitole

Titluri

- mii

lei -

Cod

Din care

plati

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din anii

preced

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

1,500.00

0.00

Transporturi

84.02

33,279.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

19,000.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI

56

19,000.00

0.00

EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,279.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

14,279.00

0.00

Alte actiuni economice

87.02

630.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

630.00

0.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

630.00

0.00

Total :

111,167.00

0.00

Presedinte

de sedinta,

Presedinte de sedinta

Anexa IV la H.C.L.nr......../............2012

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2012

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

2012

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

TOTAL

1,076,899.20

328,780.20

748,119.00

801.00

73,305.00

0.00

74,106.00

674,013.00

CAP.51.-Autoritati publice executive

18,599.00

1,149.00

17,450.00

0.00

17,450.00

0.00

17,450.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1,229.00

1,149.00

80.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

1

Amenajare birouri arhiva str.Traian nr.254

H.C.L.nr.21/2008

1,229.00

1,149.00

80.00

80.00

80.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

17,370.00

0.00

17,370.00

0.00

17,370.00

0.00

17,370.00

CAP.61.02.05

45.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

45.00

45.00

45.00

45.00

CAP.65.- INVATAMANT

24,483.00

4,802.00

19,681.00

0.00

4,283.00

0.00

4,283.00

15,398.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

23,143.00

4,802.00

18,341.00

0.00

2,943.00

0.00

2,943.00

15,398.00

1

Gradinita cu program normal nr. 62 ,,Prichindel''

2,345.00

1,965.00

380.00

0.00

380.00

0.00

380.00

0.00

Gradinita 8 sali grupa Micro 20-Gradinita nr.58

H.C.L.nr.127/2007

2,345.00

1,965.00

380.00

380.00

380.00

0.00

2

Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

250.00

220.00

30.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

Centrala termica corp B-Grup Scolar Elena Doamna

250.00

220.00

30.00

30.00

30.00

0.00

H.C.L.nr.171/2009

3

Gradinita cu program prelungit nr. 5,,Elena Doamna''

657.00

652.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

Extindere Gradinita nr.5 H.C.L.nr.49/2008

657.00

652.00

5.00

5.00

5.00

0.00

4

Gradinita cu program normal nr. 15 ,,Ioan Nenitescu ''

60.00

21.00

39.00

0.00

39.00

0.00

39.00

0.00

Modernizare Gradinita nr. 15 HCL 49/2008

60.00

21.00

39.00

39.00

39.00

0.00

5

Scoala Gimnaziala nr.42 ,,Sfintii Imparati''

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

2012

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

Sală de sport Școala nr.42  H.C.L.nr.684/2006

0.00

6

Liceul de arta D.Cuclin

360.00

51.00

309.00

0.00

309.00

0.00

309.00

0.00

Reabilitare mansarda Liceul de Arta D.Cuclin

360.00

51.00

309.00

309.00

309.00

0.00

H.C.L.nr.684/2006

7

Colegiul Al.I.Cuza

16,230.00

832.00

15,398.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,398.00

Campus Scolar Colegiul National Al.I.Cuza

H.C.L.nr.404/2007

16,230.00

832.00

15,398.00

15,398.00

8

Scoala Gimnaziala nr.7 ,,Constantin Brancoveanu''

2,143.00

291.00

1,852.00

0.00

1,852.00

0.00

1,852.00

0.00

Campus Scolar Colegiul National Al.I.Cuza(Corp cladire Scoala nr.7) H.C.L.nr.404/2007

2,143.00

291.00

1,852.00

1,852.00

1,852.00

0.00

9

Grup Scolar Gh.Asachi

445.00

420.00

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

Modernizare punct termic Grup Scolar Gh. Asachi si alimentare cu agent primar HCL17/03.02.2009

445.00

420.00

25.00

25.00

25.00

0.00

10

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf.Apostol Andrei

630.00

350.00

280.00

0.00

280.00

0.00

280.00

0.00

L.T.E.(utilitati) Seminarul Teologic Sf.Apostol Andrei H.C.L.nr.33/2011

630.00

350.00

280.00

280.00

280.00

0.00

11

Gradinita cu program prelungit nr. 60 ,,Arlechino ''

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

0.00

Scara exterioara Gradinita cu 8 Sali grupa Micro 39(Gradinita nr. 60) H.C.L.nr.28/2010

23.00

23.00

23.00

23.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,340.00

1,340.00

1,340.00

1,340.00

CAP.66.-SANATATE

57.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

57.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

57.00

57.00

57.00

57.00

CAP.67.02.03

40.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

40.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

40.00

40.00

40.00

40.00

CAP. 67.02.05.-Zone verzi si baze sportive

42,141.00

11,934.00

30,207.00

0.00

4,310.00

0.00

4,310.00

25,897.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

41,506.00

11,934.00

29,572.00

0.00

3,675.00

0.00

3,675.00

25,897.00

1

Modernizare Stadion Dunarea etapa I

H.C.L.nr.14/2007

5,841.00

2,194.00

3,647.00

0.00

0.00

3,647.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

2012

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

2

Modernizare Baia Comunala -bazin inot

H.C.L.nr.14/2007

9,306.00

8,916.00

390.00

390.00

390.00

0.00

3

Loc de joaca Micro 21 bl.D7-D8,

H.C.L.nr.14/2008

399.00

369.00

30.00

30.00

30.00

0.00

4

Modernizare Gradina Publica

H.C.L.nr.405/2009

9,921.00

77.00

9,844.00

10.00

10.00

9,834.00

5

Modernizare Stadion Gloria

H.C.L.nr.494/2009

1,523.00

30.00

1,493.00

550.00

550.00

943.00

6

Modernizare Stadion Dunarea etapa II

H.C.L.nr.33/2011

875.00

25.00

850.00

850.00

850.00

0.00

7

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul

Galati H.C.L.nr.118/2010,H.C.L.nr.149/2011

13,641.00

323.00

13,318.00

1,845.00

1,845.00

11,473.00

DOTARI SI PLATI PROIECTE

635. 00

635. 00

635.00

635.00

CAP.68. - Asistenta Sociala

2,142.00

50.00

2,092.00

0.00

767.00

0.00

767.00

1,325.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1,900.00

50.00

1,850.00

0.00

525.00

0.00

525.00

1,325.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Centrul multifunctional pentru tineri aflati in situatii

de risc H.C.Lnr.494/2009

1,900.00

50.00

1,850.00

525.00

525.00

1,325.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

242.00

242.00

242.00

242.00

CAP. 70.02.03.-Locuinte

7,053.00

5,187.00

1,866.00

1.00

1,865.00

0.00

1,866.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

5,395.00

5,187.00

208.00

1.00

207.00

0.00

208.00

0.00

1

Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter,

str.Traian,HCL nr.437/2005

4,818.00

4,768.00

50.00

50.00

50.00

0.00

2

Amenajare rampa acces bl.L1,sc.2,Micro13B

30.00

3.00

27.00

27.00

27.00

0.00

H.C.L.nr.286/2010

3

Amenajare locuinte bl.C6,str.Nae Leonard

83.00

82.00

1.00

1.00

1.00

0.00

H.C.L.nr.286/2010

4

Cresterea performantei energetice

464.00

334.00

130.00

130.00

130.00

0.00

a blocurilor de locuinte bl.D7,str.Siderurgistilor

Tiglina II ,H.C.L.nr.406/2009

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

1,658.00

1,658.00

1,658.00

1,658.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

2012

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

CAP. 70.02.05.-Alimentare cu apa .

20,505.00

19,672.00

833.00

3.00

550.00

0.00

553.00

280.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

20,505.00

19,672.00

833.00

3.00

550.00

0.00

553.00

280.00

1

Inlocuire conducta apa str.M.Kogalniceanu HCL 46/2000

322. 00

320.00

2. 00

2.00

2.00

0.00

2

Inlocuire conducte apa str.Crizantemelor

HCL nr.627/2003

926.00

925.00

1.00

1.00

1.00

0.00

3

L.T.E.-cartier Siret-Gospodarie apa si retele distributie HCL nr.199/2003

9,393.00

9,343.00

50.00

50.00

50.00

0.00

4

L.T.E.-cartier Siret-conducte aductiune tr.Barbosi, Micro 19-Dig HCL nr.199/2003

9,864.00

9,084.00

780.00

500.00

500.00

280.00

CAP.70.02.06-

43,500.00

35,101.00

8,399.00

0.00

7,944.00

0.00

7,944.00

455.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

43,480.00

35,101.00

8,379.00

0.00

7,924.00

0.00

7,924.00

455.00

1

Extindere iluminat public

HCL nr.7/2006

42, 687.00

35,063.00

7,624. 00

7,624.00

7,624.00

0.00

2

Iluminat cartier Traian Nord intre Aleea Meteo-

Metro H.C.L.nr.493/2009

793.00

38.00

755.00

300.00

300.00

455.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

20.00

20.00

20.00

20.00

0.00

CAP.70.02.50 TOTAL-Alte servicii comunale

39,572.00

26,057.00

13,515.00

48.00

11,433.00

000

11,481.00

2,034.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

37,081.00

26,057.00

11,024.00

48.00

8,942.00

0.00

8,990.00

2,034.00

1

Reabilitarea lucrarilor de desecare si irigatii cartier

Siret,H.C.L. nr.627/2003

12,177.00

11,797.00

380.00

80.00

80.00

300.00

2

Parc industrial Zona Libera

H.C.L.185/2003,H.C.L.nr.627/2003

20,856.00

14,146.00

6,710.00

6,710.00

6,710.00

0.00

3

L.T.E.Parc Industrial H.C.L.359/2007

3,098.00

98.00

3,000.00

48.00

1,952.00

2,000.00

1,000.00

4

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului H.C.L.nr. 17/2009

950.00

16.00

934.00

200.00

200.00

734.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

2,491.00

2,491.00

2,491.00

2,491.00

CAP.74.02.05.-SALUBRIZARE

62,434.00

59,932.00

2,502.00

0.00

2,417.00

0.00

2,417.00

85.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

60,926.00

59,932.00

994.00

0.00

909.00

0.00

909.00

85.00

1

Managementul integrat al deseurilor

60,561.00

59,932.00

629.00

629.00

629.00

0.00

urbane solide in municipiul Galati

H.C.L.nr.395/2005

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Buget

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

Alte surse

2012

garantii

de realizat

2

Puncte de colectare gunoi in municipiul Galati

etapa I H.C.L. nr.369/2011

365.00

365.00

280.00

280.00

85.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,508.00

1,508.00

1,508.00

1,508.00

CAP.74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor

50,283.00

42,464.00

7,819.00

5.00

6,835.00

0.00

6,840.00

979.00

reziduale

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

50,263.00

42,464.00

7,799.00

5.00

6,815.00

0.00

6,820.00

979.00

1

L.T.E.cartier Siret-retele canaliz.ape pluviale

HCL nr.199/2003

12,850.00

12,800.00

50.00

50.00

50.00

0.00

2

L.T.E.-cartier Siret -retele canalizare ape menajere

HCLnr.199/2003

30,160.00

24,160.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

3

L.T.E.-cartier Siret -statie epurareHCL199/2003

3,001.00

2,801.00

200.00

200.00

200.00

0.00

4

Deviere colector de canaliz. str.Prel.Brailei -

str.Brailei HCL nr.7/2006

2,311.00

2,307.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

5

Racorduri canalizare si apa aferente imobile

275.00

274.00

1.00

1.00

1.00

0.00

H.C.L.nr.494/2009

0.00

6

Reabilitare drenuri Valea Tiglinei, zona bl.PS-uri, Piata

Siderurgistilor H.C.L.nr.33/2011

1,576.00

97.00

1,479.00

500.00

500.00

979.00

7

Racord apa-canal str.I.Creanga nr.9

H.C.L.nr.220/2011,H.C.L.nr.333/2011

90.00

25.00

65.00

65.00

65.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

20.00

20.00

20.00

20.00

CAP.81.-Energie termica

525,403.00

93,530.00

431,873.00

674.00

1,100.00

0.00

1,774.00

430,099.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

525,403.00

93,530.00

431,873.00

674.00

1,100.00

0.00

1,774.00

430,099.00

1

Reabilitare, modernizare retele termice (incalzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

405,327.00

53,822.00

351,505.00

400.00

400.00

351,105.00

2

Reabilitare si modernizare puncte termice

H.C.L. nr.29/2004 ,H.C.L.nr.312/2008

118,473.00

39,523.00

78,950.00

670.00

648.00

1,318.00

77,632.00

3

Laborator metrologie si reparatii,H.C.L.nr.14/2007

1,411.00

19.00

1,392.00

30.00

30.00

1,362.00

4

Centrala termica,bloc Ireg H.C.L.nr.33/2011

192.00

166.00

26.00

4.00

22.00

26.00

0.00

CAP.84.-Strazi

240,642.20

28,902.20

211,740.00

70.00

14,209.00

0.00

14,279.00

197,461.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

239,156.20

28,902.20

210,254.00

70.00

12,723.00

0.00

12,793.00

197,461.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2011

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

2012

Credite angajamente

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

1

Modernizare str.Aleea Trandafirilor

H.C.L.nr.46/2000

364.00

289.00

75.00

75.00

75.00

0.00

2

Modernizare str.Unirii H.C.L.nr.118/2001

H.C.L.nr.443/2009

11,216.00

185.00

11,031.00

23.00

23.00

11,008.00

3

Modernizari strazi Valea Orasului

H.C.L. nr.421/2002

14, 675. 00

9,437.00

5, 238.00

13.00

3,448.00

3,461.00

1,777.00

4

L.T.E.-cartier Siret zona 1, etapa 1.1 drumuri si sistematizare verticala H.C.L.nr.198/2003

8,555.00

8,505.00

50.00

50.00

50.00

0.00

5

Modernizare strazi Micro 17

HCL nr.627/2003

6, 366. 00

6,349.00

17.00

4. 00

4.00

13.00

6

Drum acces statie sortare

H.C.L.nr.112/2009

426.00

95.00

331.00

1.00

330.00

331.00

0.00

7

Modernizare (linii tramvai) str.Stadionului,Otelarilor

Gh.Asachi -str.Frunzei,H.C.L.nr.331/2008, H.C.L.nr.405/2009

50,646.00

487.00

50,159.00

20.00

20.00

50,139.00

8

Modernizare strazi cartier Traian Nord etapa II

H.C.L.nr.443/2009

6,344.00

1,644.00

4,700.00

500.00

500.00

4,200.00

9

Modenizare str.Democratiei H.C.L.nr.53/2008

3,077.00

24.00

3,053.00

3,053.00

10

Modernizare str.Plugului H.C.L.nr.118/2001

726. 00

321.00

405. 00

405.00

405.00

0.00

11

Modernizare str.Ana Ipatescu H.C.L.nr.359/2007

12,156.00

56.00

12,100.00

300.00

300.00

11,800.00

12

Parcare Drum de Centura

H.C.L.nr.494/2009

6,940.00

51.00

6,889.00

5.00

5.00

6,884.00

13

Parcari supraetajate ,H.C.L. nr.333/2011

25,323.20

0.20

25,323.00

43.00

17.00

60.00

25,263.00

14

Modernizare strada Basarabiei (str.Traian-str.M.Bravu)

H.C.L.nr.369/2011

6,492.00

25.00

6,467.00

6,467.00

15

Modernizare aleea Arcasilor nr.13

H.C.L.nr.560/2010

614.00

170.00

444.00

9.00

435.00

444.00

0.00

16

Modernizare str. Tineretului nr. 2,3

H.C.L.nr. 118/2001

1,046.00

181.00

865.00

865.00

865.00

0.00

17

Modernizare strazi in municipiul Galati asfaltare

H.C.L.nr.560/2010

24,075.00

1,055.00

23,020.00

6,000.00

6,000.00

17,020.00

18

Modernizare str.Traian intre str.Brailei si Metro

H.C.L.nr.33/2011

56,053.00

2.00

56,051.00

200.00

200.00

55,851.00

19

Modernizare str.Rizer

H.C.L. nr.46/2000

4, 062. 00

26.00

4, 036.00

50.00

50.00

3,986.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

1,486.00

1,486.00

1,486.00

1,486.00

Presedinte de sedinta

Anexa IV la H.C.L.nr......../........

2012

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2012 DIN FONDURI STRUCTURALE

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Buget

2012

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2011

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

Alte surse

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

100,528.00

5,061.00

95,467.00

0.00

28,530.00

0.00

28,530.00

CAP. 65.02-INVATAMANT

106.00

0.00

106.00

0.00

106.00

0.00

106.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

106.00

106.00

106.00

106.00

CAP. 67.02.05.-Zone verzi si baze sportive

19,205.00

670.00

18,535.00

0.00

5,911.00

0.00

5,911.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

19,192.00

670.00

18,522.00

0.00

5,898.00

0.00

5,898.00

Municipiul Galati

1

Modernizare Parc Rizer

HCL nr.7/2006,H.C.L.nr.443/2009(FEN)

9,271.50

663.00

8,608.50

2,120.00

2,120.00

2

Modernizare Gradina Publica

H.C.L.nr.405/2009(FEN)

9,920.50

7.00

9,913.50

3,778.00

3,778.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

13.00

13.00

13.00

13.00

CAP.68.

12,296.00

4,391.00

7,905.00

0.00

3,547.00

0.00

3,547.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

11,464.00

4,391.00

7,073.00

0.00

2,715.00

0.00

2,715.00

Municipiul Galati

1

Modernizare centru multifunctional de servicii socio-medicale pentru persoane varstnice H.C.L.nr.405/2009(FEN)

4,501.00

767.00

3,734.00

955.00

955.00

2

Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids H.C.L. nr.380/2009(FEN)

3,483.00

209.00

3,274.00

1,695.00

1,695.00

CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII

3,480.00

3,415.00

65.00

0.00

65.00

0.00

65.00

SOCIALE GALATI

3

Dezvoltarea si extinderea Centrului Medico

3,480.00

3,415.00

65.00

65.00

65.00

Social Galati (FEN) H.C.L.nr.181/2009

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

832.00

832.00

832.00

832.00

CAP.70.02.50 TOTAL-Alte servicii comunale

186.00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

186.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

186.00

186.00

186.00

186.00

CAP.84.-Strazi

68,735.00

0.00

68,735.00

0.00

18,780.00

0.00

18,780.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

68,735.00

0.00

68,735.00

0.00

18,780.00

0.00

18,780.00

1

Modernizare (linii tramvai) str.Stadionului,Otelarilor Gh.Asachi -str.Frunzei,H.C.L.nr.331/2008, H.C.L.nr.405/2009(FEN)

50,630.00

0.00

50,630.00

14,280.00

14,280.0

2

Modernizare str.Unirii

H.C.L.nr.118/2001,H.C.L.nr.443/2009(FEN)

11,216.00

0.00

11,216.00

2,600.00

2,600.00

3

Parcare Drum de Centura

H.C.L.nr.494/2009

6,889.00

0.00

6,889.00

1,900.00

1,900.00

Presedinte de sedinta


Anexa V la H.C.L.nr........../


2012


LISTA

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2012''

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget

2012

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

26,912.00

CAP.51

17,370.00

MUNICIPIUL GALATI

I

ACHIZITII IMOBILE

16,590.00

1

Sediu Primaria municipiului Galati

16,590.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

390.00

1

Gigacalorimetre, sediu Primaria municipiului Galati , str.Fraternitatii nr.1

buc.

2

35.00

2

Infrastructura de stocare

buc.

1

26.00

3

Infrastructura de retea

buc.

1

54.00

4

Servere

buc.

2

81.00

5

Calculatoare

buc.

10

81.00

6

Imprimante

buc.

2

32.00

7

Piese si accesorii pentru computere

buc.

40

81.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

35.00

1

Documentatie avizare P.S.I. Sediu Primaria municipiului Galati strada Fraternitatii

15.00

2

Studiu de fezabilitate-Sistem informatic teritorial

20.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

355.00

1

Licente software

buc.

250

165.00

2

Aplicatii informatice

buc.

2

80.00

3

Licente baze de date

buc.

4

110.00

CAP.61.02.05

45.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

43.20

1

Sirena electronica necesara pentru alarmarea publica a populatiei municipiului Galati

buc.

1

33.00

2

Calculator

buc.

1

4.20

3

Imprimanta multifunctionala necesara pentru scanarea,printarea si copierea documentelor specifice situatiilor de urgenta

buc.

2

6.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1.80

Licenta Windows 7 si licenta office pentru calculator birou

buc.

1

1.80

CAP.65-INVATAMANT

1,340.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

15.00

1

Gradinita cu program prelungit nr. 30 ,,Pinochio''

3.00

Calculator

buc.

1

3.00

2

Scoala Gimnaziala nr.26

3.00

,,Ion Creanga''

Calculator

buc.

1

3.00

3

Scoala Gimnaziala nr.41 ,,Sf. Grigore Teologul ''

3.00

Calculator

buc.

1

3.00

4

Scoala Gimnaziala nr. 38 ,,Grigore

Moisil''

6.00

Calculator

buc.

2

6.00

III

CONSOLIDARI

1.00

DEMOLARI

1.00

1

Scoala Gimnaziala nr.19,,Ludovic

Cosma ''

1.0

Demolare corp B Scoala nr.19

1.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

112.00

1

Scoala Gimnaziala nr.15 Elena Cuza

30.00

R.K.Scoala Gimnaziala nr. 15

30.00

corp B

2

Scoala Gimnaziala nr.41 Grigore

Teologul

30.00

R.K. Scoala Gimnaziala nr.41 Grigore

Teologul

30.00

3

Scoala Gimnaziala nr.25 Petru Rares

30.00

Extindere Scoala nr.25 Petru Rares

30.00

4

Municipiul Galati

20.00

R.K. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu-camin internat B

20.00

5

Scoala Gimnaziala nr.12Miron Costin

2.00

Demolare magazii strada

Tecuci nr. 60

2.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1,212.00

1

Colegiul National V.Alecsandri

1,000.00

R.K.Colegiul National V.Alecsandri

1,000.00

2

Scoala Gimnaziala nr.28,,Mihai

Eminescu''

35.00

R.K. Scoala nr.28,,Mihai Eminescu''

35.00

3

Colegiul Tehnic Paul Dimo

63.00

R.K. Punct termic Colegiul Tehnic Paul Dimo

63.00

4

Scoala Gimnaziala nr.33

100.00

R.K.Scoala Gimnaziala nr.33 Sf.Dumitru

100.00

5

Grup Scolar ,,Sf.Maria''

10.00

R.K. instalatie electrica Grup Scolar Sf.Maria

10.0

6

Gradinita cu program prelungit nr. 60 ,,Arlechino''

2.00

Aplicatii informatice

buc.

1

2.00

7

Gradinita cu program prelungit nr. 30 ,,Pinochio''

2.00

Aplicatii informatice

buc.

1

2.00

CAP.66-SANATATE

57.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

12.00

1

SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

12.00

A MUNICIPIULUI GALATI

III

CONSOLIDARI

45.00

MUNICIPIUL GALATI

45.00

Consolidare Dispensar T.B.C.nr.1, str.Regiment 11Siret

45.00

CAP.67.02.03-CULTURA

40.00

III

CONSOLIDARI

20.00

Consolidare Monumentul Eroilor strada

Domneasca

20.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20.00

1

Studii monumente istorice-proprietatea publica a municipiului Galati

10.00

2

Consolidare Monumentul Eroilor strada

Domneasca

10.00

CAP.67.02.05-ZONE VERZI, BAZE

635.00

SPORTIVE

II

DOTARI INDEPENDENTE

512.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Automacara 18 tone

buc

1

500.00

2

Motocoasa

buc.

4

12.00

III

CONSOLIDARI

85.00

1

Consolidare Sala Sporturilor utilitati

85.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20.00

1

Retea energie electrica,Lac Vanatori

20.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

18.00

Program implementare ISO

18.00

CAP.68-Asistenta sociala

242.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

154.00

1

CENTRUL MULTIFUNCTIONAL

41.00

DE SERVICII SOCIALE GALATI

Autoturism*

buc

1

41.00

2

CANTINA AJUTOR SOCIAL

45.00

1

Autoutilitara

buc.

1

45.00

3

MUNICIPIUL GALATI

68.00

Centrul multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc

68.00

1

Mobilier complet

buc.

12

38.00

2

Mobilier cu sifonier

buc.

12

30.00

III

CONSOLIDARI

20.00

MUNICIPIUL GALATI

20.00

Consolidare Centru de Urgente str.Traian

20.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

60.00

Centrul multifunctional Help-Modernizare

Cantina de ajutor social Galati

60.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

8.00

1

C.F. CRESE

6.00

Licente

buc

5

6.00

2

CENTRUL DE SPRIJIN SI LOCUINTE

2.00

PENTRU TINERI

Licente

buc.

2

2.00

CAP.70.02.03-Locuinte

1,658.00

III

Consolidari

1,458.00

Consolidari imobile -locuinte

1,407.00

1

Consolid.imobil str.Dr.Carnabel

nr.21

241. 00

3

Consolidare imobil str. Iancu Fotea nr. 27

56.00

4

Consolidare imobil str.Romana nr.45-49

420.00

5

Consolidare imobil str.Al.I.Cuza nr.30

540.00

6

Consolidare imobile str.Pacii nr.52

150.00

DEMOLARI IMOBILE

51.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

200.00

1

Consolidari imobile (S.F.)

50.00

2

Demolari imobile

50.00

3

Expertize imobile

30.00

4

Construire locuinte sociale

30.00

5

Izolatii hidrotehnice subsoluri blocuri

A.N.L.

10.00

6

Grupuri sanitare locuinte

10.00

7

Imbunatatirea eficientei energetice

20.00

cladiri

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

0.00

CAP.70.02.06

20.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

20.00

1

Tablou electric (firide)

buc

2

20.00

CAP.70.02.50 Gospod.Comunala

2,491.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

45.00

MUNICIPIUL GALATI

Sistem GPS &GLONASS (GNSS)RTK dubla frecventa cu precizie centimetrica

buc.

1

45.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2,446.00

STUDII DE FEZABILITATE

1,670.00

1

Documentatii cadastrale

585.00

2

Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii

3

Registrul spatiilor verzi

294.00

4

Scoaterea din circuitul agricol a

280.00

suprafetei de 6,5 Ha (teren pe care sunt construite 14 blocuri A.N.L. situate in cartier Dimitrie Cantemir)

5

Scoaterea din fond forestier a suprafetei de 8,5 Ha (teren pe care este amplasata statia de epurare ape uzate -Program ISPA)

511.00

Studii

250.00

1

Harti zgomot

250.00

Planuri Urbanistice:

526.00

1

Plan urbanistic general

321.00

2

PU.Z., zone construite protejate

174.00

3

P.U.Z., Faleza Dunarii

10.00

4

P.U.Z., cartier Traian Nord

8.00

5

P.U.Z, cartier Barbosi

7.00

6

P.U.Z, zone propuse pentru restructurare urbana

6.00

CAP .74.02.05-SALUBRITATE

1,508.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,486.00

1

Lazi frigorifice ecarisaj

buc

2

50.00

2

Masa chirurgicala M-Vet

buc.

2

6.00

3

Masina de spalat recipienti

buc.

1

260.00

4

Autogunoiera de 7,5 to

buc.

2

500.00

5

Sararita

buc.

2

220.00

6

Concasor

buc

1

450.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20.00

Alimentare cu apa si energie electrica statie sortare

20.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

2.00

Aplicatii informatice

buc.

1

2.00

CAP .74.02.06-CANALIZARI

20.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20.00

Introducere canalizare strada Romana intre strada Brailei si strada Armata Poporului

20.00

CAP.84 Strazi

1,486.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,006.00

1

Cilndru vibrocompactor

buc.

1

136.00

2

Cap tractor (autosasiu cisterna)

buc.

1

108.00

3

Masina termocontainer pentru asfalt-ATC

buc.

1

110.00

4

Cisterna

buc.

1

105.00

5

Motostivuitor

buc.

1

163.00

6

Tractor

buc.

1

109.00

7

Buldoexcavator

buc.

1

108.00

8

Motopompa

buc.

2

25.00

9

Mini incarcator multifunctional

buc.

1

86.00

10

Generator de sudura 10kw

buc.

1

29.00

11

Reciclator asfalt

buc.

1

27.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

480.00

1

Reabilitare Viaduct Sidex

50.00

2

Modernizare alimentare retea contact troleibuze si tramvaie

20.00

3

Accident teren b-dul Marii Uniri -Elice

5.00

4

Studiu de circulatie strazi

400.00

5

Modernizare str.Cetatuiei

5.00

* achizitia se face in baza O.U.G.nr.34/2009 modificata de O.U.G.nr.109/2010 art.24.lit. e

Presedinte de sedinta


H.C.L.nr

/......2012

LISTA

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2012'' din fonduri structurale

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget

2012

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

1,137.00

CAP.65-INVATAMANT

106.00

Grupul Scolar Industrial de transporturi cai ferate

106.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

106.00

1

Multifunctional A3

buc.

1

13.00

2

Multifunctional A4

buc.

1

6.00

3

Laptop

buc.

27

73.00

4

Videoproiector

buc.

2

4.00

5

Stand cu senzori PLC

buc.

1

7.00

6

Osciloscop digital cu 2 canale

buc.

1

3.00

CAP.67.-Zone verzi

13.00

Municipiul Galati

13.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

13.00

1

Masina pentru tuns iarba

buc.

2

5.00

2

Motocositoare

buc.

2

5.00

3

Masina pentru tuns gard viu

buc.

1

3.00

CAP.68.-Asistenta sociala

832.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

775.00

Municipiul Galati

775.00

1

Modernizare Centru Multifunctional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Varstnice

470.00

Canapea

buc.

3

14.00

Mini-biblioteca

buc.

2

8.00

Mobilier de bucatarie

buc.

1

8.00

Mobilier tip ghiseu de informatii

buc.

1

7.00

Canapea sala de asteptare

buc.

4

18.00

Biblioteca

buc.

2

9.00

Canapea cu 2 locuri

buc.

3

7.00

Televizor

buc.

3

8.00

Sistem home cinema

buc.

1

18.00

Vitrina frigorifica

buc.

2

7.00

Frigider

buc.

1

2.00

Copiator

buc.

2

27.00

Combina muzicala

buc.

1

2.00

Masina de spalat industriala

buc.

2

36.00

Masina de uscat rufe industriala

buc.

1

9.00

Masina de calcat industriala

buc.

1

14.00

Frigider pentru uz medical

buc.

1

3.00

Bicicleta ergonomica

buc.

1

12.00

Aparat multifunctional

buc.

1

14.00

Banda de alergare

buc.

1

11.00

Trepte pentru exercitii

buc.

1

11.00

Bare paralele reglabile

buc.

1

7.00

Banca de gimnastica atasabila la spalier

buc.

1

5.00

Aparat pentru exercitii umar tip roata marinareasca

buc.

1

7.00

Aparat pentru musculatura pumnului si a mainii

buc.

2

5.00

Spaliere

buc.

2

10.00

Trusa de prim ajutor

buc.

1

7.00

Canapea masaj

buc.

2

14.00

Canapea consultatie

buc.

2

9.00

Hardware sistem monitorizare virtuala

buc.

40

109.00

Calculator

buc.

7

31.00

Laptop

buc.

3

14.00

Imprimanta

buc.

3

7.00

2

Modernizare si extindere centru multifunctional de recuperare Kids

305.00

Mese kinetoterapie

buc.

3

20.00

Masa masaj

buc.

2

16.00

Roata umar tip I

buc.

1

6.00

Oglinzi

buc.

1

4.00

Verticalizator

buc.

1

16.00

Banda mers (alergare)

buc.

1

48.00

Masa tratament

buc.

1

3.00

Bicicleta ergometrica

buc.

1

4.00

Banca pentru quadricepsi

buc.

1

9.00

Dispozitiv fizioterapeutic pentru sold,genunchi,glezna

buc.

1

23.00

Bucatarie parafina

buc.

1

25.00

Aparat evaluare mers

buc.

1

3.00

Scara modulara

buc.

1

9.00

Bare paralele reglabile

buc.

1

9.00

Ergoset

buc.

2

15.00

Bare paralele fixe

buc.

1

4.00

Cusca sistem cu 3 panouri de plasa metalica detasabile

buc.

1

7.00

Helcometru

buc.

1

5.00

Dispozitiv de ridicat si transport portabil (electric) chinga de ridicare si transfer pacient in pat,baie sau toaleta

buc.

1

15.00

Cantar electronic

buc.

1

4.00

Cantar electronic cu coloana adulti

buc.

1

6.00

Spirometru portabil

buc.

1

10.00

Costum impermeabil tip scafandru

buc.

1

3.00

Scaun cu rotile pentru invalizi

buc.

3

25.00

Computer

buc.

5

16.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

57.00

Municipiul Galati

Modernizare si extindere centru multifunctional de recuperare Kids

3.00

Licente

buc.

5

3.00

Modernizare Centru Multifunctional de Servicii Sociale pentru Persoane Varstnice

54.00

Tutoriale video de utilizare a solutiei de alertare

buc.

1

53.00

Licenta software legislatie

buc.

1

1.00

CAP.70.02.50

186.00

Municipiul Galati

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

186.00

Revitalizarea zonelor industriale RETINA (FEN)

85.00

Dezvoltarea porturilor fluviale dunarene

Dahar

101.00

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI


VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

ANEXA I


- Mii Lei -


Sectiunea FUNCTIONARE

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2012

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

98,478.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

75,837.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

75,837.00

9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

1,784.00

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,784.00

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

1,784.00

14

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

74,053.00

15

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.1

33.10

76,149.00

16

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

6,320.00

18

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

28,882.00

19

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

948.00

20

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

2,492.00

21

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

100.00

23

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare

33.10.17

35.00

25

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

33,596.00

26

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de

33.10.30

2,964.00

27

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din

33.10.31

308.00

29

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

504.00

32

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

23.00

33

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

23.00

34

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

363.00

35

Alte venituri

36.10.50

363.00

36

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

-2,482.00

37

Donatii si sponsorizari

37.10.01

6.00

38

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a buge

37.10.03

-2,488.00

45

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

22,641.00

46

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

22,641.00

51

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.1

43.10

22,641.00

52

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

18,666.00

53

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanata

43.10.10

3,975.00

Presedinte de sedinta

Cheltuieli venituri

MUNICIPIUL GALATI

proprii si subventii 2012 Anexa ANEXA 1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capitole Titluri -

mii

lei -

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din Buget din

care anii

plati preced

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

26,196.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,196.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,201.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,995.00

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATION

ALA

61.10

7,751.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,751.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,293.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,458.00

0.00

INVATAMANT

65.10

10,746.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,746.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

202.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,542.00

0.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

2.00

0.00

Sanatate

66.10

45,118.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

45,118.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26,000.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

19,118.00

0.00

Cultura, recreere si religie

67.10

8,541.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,541.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,071.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,992.00

0.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

2,478.00

0.00

Asigurari si asistenta sociala

68.10

4,075.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,075.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,073.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,002.00

0.00

Alte actiuni economice

87.10

779.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

736.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

484.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

252.00

0.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

43.00

0.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

43.00

0.00

Total :

103,206.00

0.00

Presedinte de sedinta,

MUNICIPIUL GALATI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din Buget din

care anii

plati preced

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

26,196.00

0.00

1 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI

26,196.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.10

7,751.00

0.00

1 POLITIA LOCALA GALATI

7,751.00

INVATAMANT

65.10

10,746.00

0.00

1 SCOALA GIMNAZIALA NR.18 5.00

2

GRADINITA

PP

NR

23"

TEDI"

200.00

3

GRADINITA

PP

NR.

30

"PINOCHIO"

350.00

4

GRADINITA

PP

NR.

41

"CODRUTA"

493.00

5

GRADINITA

PP

NR.

1

"LUCEAFARUL"

260.00

6

GRADINITA

PP

NR.

5

"ELENA DOAMNA"

106.00

7

GRADINITA

PP

NR.

7

"CRISTAL"

400.00

8

GRADINITA

PN

NR.

15

"IOAN NENITESCU"

90.00

9

GRADINITA

PN

NR.

34

"SCUFITA ROSIE"

80.00

10

GRADINITA

PP

NR.

36

"MIHAI EMINESCU"

302.00

11

GRADINITA

PP

NR.

38

"LICURICI"

222.00

12

GRADINITA

PP

NR.

39

"DUMBRAVA MINUNATA"

358.00

13

GRADINITA

PP

NR.

43

"STEP BY STEP"

350.00

14

GRADINITA

PP

NR.

51

"MOTANUL INCALTAT"

682.00

15

GRADINITA

PP

NR.

52

200.00

16

GRADINITA

PP

NR.

53

"NICOLAE LABIS"

147.00

17

GRADINITA

PP

NR.

60

"ARLECHINO"

190.00

18

GRADINITA

PP

NR.

64

"ILEANA COSANZEANA"

156.00

19

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

3 "

I. L. CARAGIALE"

44.00

20

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

5 "

CUZA VODA"

10.00

21

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

7 "

C. BRANCOVEANU"

5.00

22

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

10

"PETRE TUTEA"

10.00

23

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

11

"M. SADOVEANU"

10.00

24

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

13

"STEFAN CEL MARE"

5.00

25

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

16

"N. BALCESCU"

8.00

26

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

19

"LUDOVIC COSMA"

2.00

27

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

20

"TRAIAN"

2.00

28

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

22

"D. CANTEMIR"

10.00

29

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

25

"PETRU RARES"

9.00

30

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

28

"MIHAI EMINESCU"

2.00

31

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

29

"SF. ANA"

10.00

32

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

38

"GRIGORE MOISIL"

3.00

33

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

41

"SF. GRIGORE TEOLOGUL"

45.00

34

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

42

"SFINTII IMPARATI"

5.00

35

SCOALA

GIMNAZIALA

NR.

43

"DAN BARBILIAN"

10.00

MUNICIPIUL GALATI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din care Buget din anii

plati preced

36 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

460.00

37 SCOALA GIMNAZIALA NR. 33 "SF. DUMITRU"

10.00

38 SCOALA GIMNAZIALA NR. 34 "MIHAI VITEAZUL"

50.00

39 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"

56.00

40 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2

101.00

41 LICEUL TEORETIC "DUNAREA"

66.00

42 GRADINITA PP NR. 9 "SF. NICOLAE"

323.00

43 COLEGIUL NATIONAL "M. KOGALNICEANU"

32.00

44 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"

196.00

45 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

2.00

46 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

397.00

47 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

430.00

48 SCOALA GIMNAZIALA NR. 12 "MIRON COSTIN"

15.00

49 GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY"

38.00

50 COLEGIUL DE ALIM. SI TURISM "DUMITRU MOTOC"

70.00

51 COLEGIUL DE IND. ALIMENTARA "ELENA DOAMNA"

570.00

52 GRUP SCOLAR "GHEORGHE ASACHI"

295.00

53 GRUP SCOLAR "SFANTA MARIA"

28.00

54 GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DE MARINA

304.00

55 COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"

939.00

56 GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CFR

170.00

57 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

150.00

58 LICEUL DE ARTA "DUMITRU CUCLIN"

5.00

59 COLEGIUL NATIONAL " COSTACHE NEGRI"

710.00

60 SCOALA NR.17 "NICHITA STANESCU"

5.00

61 SEMINARUL TEOLOGIC "SF. APOSTOL ANDREI"

423.00

62 COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA"

120.00

Sanatate

66.10

45,118.00

0.00

1 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

6,304.00

2 SPITALUL DE PEDIATRIE

22,007.00

3 SPITALUL ELISABETA DOAMNA

16,656.00

4 Unitatea medico-sociala Pechea

151.00

Cultura, recreere si religie

67.10

8,541.00

0.00

1 TEATRUL MUZICAL

5,121.00

2 TEATRUL DRAMATIC

3,420.00

Asigurari si asistenta sociala

68.10

4,075.00

0.00

1 CAMIN PERSOANE VARSTNICE SF SPIRIDON

1,987.00

2 CAMINUL DE PERSOANE VARSTNICE STEFAN CEL MARE

1,204.00

3 Unitatea medico-sociala Pechea

884.00

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din Buget din

care plati anii preced

Alte actiuni economice

87.10

779.00

0.00

1 SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-E XPERT

779.00

TOTAL GENERAL

103,206.00

MUNICIPIUL GALATI


SECTIUNEA DE FUNCTIONARE


Presedinte de sedinta,

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII ANEXA I PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

Sectiunea DEZVOLTARE - Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2012

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

6,529.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

2,488.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

2,488.00

14

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

2,488.00

36

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

2,488.00

39

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,488.00

45

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

4,041.00

46

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

4,041.00

51

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.1

43.10

2,457.00

54

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sa

43.10.14

1,954.00

64

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

503.00

65

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10

45.10

1,584.00

66

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

1,584.00

67

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.01.01

1,584.00

Presedinte de sedinta

Cheltuieli venituri

MUNICIPIUL GALATI

proprii si subventii 2012 Anexa ANEXA 1

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

lei -

Capitole

Titluri

- mii

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Buget

Din din

care anii

plati preced

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

1,387.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,387.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,387.00

0.00

INVATAMANT

65.10

119.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

119.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

119.00

0.00

Sanatate

66.10

2,936.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,936.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,936.00

0.00

Cultura, recreere si religie

67.10

288.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

288.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

288.00

0.00

Asigurari si asistenta sociala

68.10

2,162.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,056.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE

DIN FONDURI

56

2,056.00

0.00

EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL

70

106.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

106.00

0.00

Total :

6,892.00

0.00

Presedinte de sedinta,

H.C.L.nr........

.../...........2012

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2012 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Buget

2012

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2011

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

Alte surse

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

17,222.00

936.00

16,286.00

0.00

2,348.00

2,488.00

4,836.00

CAP.54.10

1,387.00

0.00

1,387.00

0.00

0.00

1,387.00

1,387.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,387.00

1,387.00

1,387.00

1,387.00

CAP.65.10.04.01- INVATAMANT

119.00

0.00

119.00

0.00

0.00

119.00

119.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

119.00

119.00

119.00

119.00

CAP.66.10-SANATATE

11,885.00

700.00

11,185.00

0.00

1,954.00

982.00

2,936.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

10,603.00

700.00

9,903.00

0.00

1,654.00

0.00

1,654.00

1

Reorganizare si modernizare sectii Spitalul de urgenta pentru copii Sf.Ioan str.Gh.Asachi nr.2,H.C.L..nr.112/2009

10,603.00

700.00

9,903.00

1,654.00

1,654.00

1,282.00

1,282.00

300.00

982.00

1,282.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

CAP.67.10.03

288.00

0.00

288.00

0.00

288.00

0.00

288.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

288.00

288.00

288.00

288.00

CAP.68.10-Asistenta sociala

3,543.00

236.00

3,307.00

0.00

106.00

0.00

106.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

3,482.00

236.00

3,246.00

0.00

45.00

0.00

45.00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA

1

Extindere si modernizare Centru Medico-Social

3,482.00

236.00

3,246.00

45.00

45.00

Pechea H.C.L.nr.170/2009,183/2009

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

61.00

61.00

61.00

61.00

Presedinte de sedinta

H.C.L.nr........../..........2012

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2011 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-FEN

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

2012

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2011

LA 31.12.2011

2012

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

3,547.00

236.00

3,311.00

0.00

1,965.00

0.00

1,965.00

CAP.68.10-Asistenta sociala

3,547.00

236.00

3,311.00

0.00

1,965.00

0.00

1,965.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

3,482.00

236.00

3,246.00

0.00

1,900.00

0.00

1,900.00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA

1

Extindere si modernizare Centru Medico-Social

3,482.00

236.00

3,246.00

1,900.00

1,900.00

Pechea H.C.L.nr.170/2009,183/2009(FEN)

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

65.00

65.00

65.00

65.00

Presedinte de sedinta


Anexa V la H.C.L. nr.../....2012

LISTA

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2012''-venituri proprii si subventii

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget

2012

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

3,137.0

CAP.54.10-Serviciul Public Ecosal

1,387.0

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,381.0

1

Autogunoiera de 3,5 to (surse proprii)

buc.

2

380.0

2

Automaturatoare (surse proprii)

buc.

1

405.0

3

Excavator (surse proprii)

buc.

1

195.0

4

Tractor (surse proprii)

buc.

2

220.0

5

Remorca (surse propii)

buc.

2

160.0

6

Imprimanta (surse proprii)

buc.

1

4.0

7

Server (surse proprii)

buc.

1

17.0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

6.0

Soft (surse proprii)

buc.

1

6.0

CAP.65.10-INVATAMANT

119.0

II

DOTARI INDEPENDENTE

88.0

1

Scoala gimnaziala nr.11 ,,Mihail Sadoveanu''

4.0

Laptop (surse proprii)

buc.

2

4.0

2

Colegiul National V.Alecsandri

4.0

Laptop(surse proprii)

buc.

1

4.0

3

Grup Scolar Industrial de Marina

3.0

Calculator (surse proprii)

buc.

1

3.0

4

Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu

50.0

Masa congelator inox 2 usi (surse proprii)

buc.

1

7.0

Masa lucru inox adosata cu polita inferioara (surse proprii)

buc.

2

3.60

Cuptor cu 2 camere de coacere (surse proprii)

buc.

1

4.20

Unitate de servire rece pe suport neutru inchis (surse proprii)

buc.

1

8.50

Malaxor (surse proprii)

buc.

1

3.90

Marmita (surse proprii)

buc.

1

19.0

Rastel inox cu 4 polite (surse proprii)

buc.

1

2.0

Friteusa cu 2 cuve (surse proprii)

buc.

1

1.80

5

Grup Scolar ,,Gheorghe Asachi ''

27.0

Autoturism* (surse proprii)

buc.

1

17.0

Calculator (surse proprii)

buc.

5

10.0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

25.0

Grup Scolar ,,Gheorghe Asachi ''

25.0

Reabilitare si modernizare corp F(studiu de fezabilitate) (surse proprii)

25.0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

6.0

Colegiul Tehnic Paul Dimo

3.0

Licenta (surse proprii)

buc.

1

3.0

Colegiul National M.Kogalniceanu

3.0

Licenta (surse proprii)

buc.

1

3.0

CAP.66.10-SANATATE

1,282.0

II

DOTARI INDEPENDENTE

832.0

Spitalul Clinic de Urgenta

703.0

pentru copii Sf.Ioan Galati

703.0

1

Aparat mobil RX cu scopie (surse proprii)

buc

1

360.0

2

Lampa scialitica(surse proprii)

buc

2

120.0

3

Masa operatie (surse proprii)

buc

1

153.0

4

Autoturism* (surse proprii)

buc

1

70.0

Spitalul de psihiatrie ,,Elisabeta Doamna ''

129.0

1

electrocardiograf portabil cu accesorii (surse proprii )

buc.

3

60.0

2

analizor laborator (surse proprii)

buc.

1

69.0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

150.0

Spitalul de psihiatrie ,,Elisabeta Doamna ''

150.0

1

Expertiza tehnica pavilion psihiatrie III

50.0

2

Studiu de fezabilitate -Consolidare pavilion psihiatrie I, II

100.0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

INVESTITIILOR

300.0

Spitalul Obstetrica-Ginecologie-,,Buna

Vestire''

150.00

1

Program informatic ISO

150.00

Spitalul de psihiatrie ,,Elisabeta Doamna ''

150.00

1

Program informatic ( surse proprii)

150.00

CAP.67.10.03-CULTURA

288.0

II

DOTARI INDEPENDENTE

177.0

TEATRUL DRAMATIC ,,FANI TARDINI'

127.0

1

Autocar

buc

1

120.0

2

Consola lumini

buc.

1

7.0

TEATRUL MUZICAL ,,NAE LEONARD''

50.0

1

Autoturism *

buc.

1

50.0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

10.0

TEATRUL MUZICAL ,,NAE LEONARD''

1

R.K.Punct termic Teatrul Muzical Nae Leonard

10.0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

101.0

TEATRUL DRAMATIC,, FANI TARDINI''

43.0

1

Achizitie program implementare OMFP 946/2005

buc.

1

14.0

2

Softuri pentru calculatoare

buc.

11

29.0

TEATRUL MUZICAL ,,NAE LEONARD''

58.0

1

R.K.Punct termic Teatrul Muzical Nae Leonard

38.0

2

Implementarea sistemului calitatii ISO

9001:2008

20.0

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

61.0

II

DOTARI INDEPENDENTE

45.0

Caminul pentru persoane varstnice ,,Sf.Spiridon''

45.0

1

autoutilitara

buc.

1

40.0

2

Calculatoare

buc.

2

5.0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

16.0

INVESTITIILOR

Caminul pentru persoane varstnice ,,Sf.Spiridon''

2.0

Licente

buc.

2

2.0

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA

14.0

1

R.K. Panouri gard

14.0

achizitia se face in baza O.U.G.nr.34/2009 modificata de O.U.G.nr.109/2010 art.24.lit. e

Presedinte de sedinta


Anexa V la H.C.L. nr.../....2012

Lista pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2012'' -venituri proprii si subventii FEN

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

65.0

CAP.68.10-Asistenta ociala

65.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

65.00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA

65.00

Extindere si modernizare Centru Medico-Social Pechea (FEN)

65.00

1

Hota pentru masina de gatit

buc

1

11.00

2

Masina de gatit profesionala

buc

1

20.00

3

Masa bobath electrica cu 2 sectiuni

buc

1

14.00

4

Masa calda

buc

1

5.00

5

Spalator inox cu 2 cuve

buc

3

15.00

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI


VENITURI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

ANEXA I


- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2012

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)

00.01

437.00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

66.00

3

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

66.00

4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)

00.13

2.00

5

Venituri din dobânzi (cod 31.08.03)

31.08

2.00

6

Alte venituri din dobanzi

31.08.03

2.00

7

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)

00.14

64.00

8

Diverse venituri (cod 36.08.50)

36.08

64.00

9

Alte venituri

36.08.50

64.00

13

IV. SUBVENTII   (cod 44.08)

00.17

371.00

14

Donatii din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

371.00

15

Donatii din strainatate

44.08.01

371.00

Curente

44.08.01.01

371.00

Presedinte de sedinta

Cheltuieli din fonduri externe nerambusabile 2012 Anexa ANEXA 1

MUNICIPIUL GALATI

Capitole Titluri

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din Buget din

care anii

plati preced

Invatamant

65.08

437.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

437.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

437.00

0.00

Total :

437.00

0.00

Presedinte de sedinta,

ANEXA I

NUMARUL DE SALARIATI PERMANENTI SI TEMPORARI PE ANUL 2012

INDICATORI

COD

NUMAR

PERSONAL 2012

BUGET LOCAL

AUTORITATI PUBLICE

51.02

378

EVIDENTA POPULATIEI

54.02

45

PROTECTIA CIVILA

61.02

7

INVATAMANT

65.02

3899

SANATATE

66.02

132

ASISTENTA SOCIALA

68.02

957

SERVICII DE DEZVOLTARE

PUBLICA

70.02

5

BUGET VENITURI PROP

RII SI SUBVENTII

POLITIA COMUNITARA

61.10

302

SANATATE

66.10

946

TEATRE

67.10

119

ASISTENTA SOCIALA

68.10

185

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

54.10

314

SERVICIUL GEOTOPOCAD -EXPERT

87.10

25

Unitatea administrativ - teritoriala: MUNICIPIUL GALATI

ANEXA I

BUGETUL LOCAL PE SECTIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012 sectiunea de functionare

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

FINAL 2011

REALIZAT

30,12,2011

PROPUNERI BUGET 2012

A

B

1

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

00.01

332,945.00

330,171.00

318,349.00

2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)

48.02

267,460.00

265,826.00

260,008.00

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

317,295.00

314,827.00

314,908.00

4

A. VENITURI FISCALE (00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

316,606.00

316,388.00

300,331.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05+00.06+00.07)

00.04

140,804.00

141,084.00

121,029.00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

1,240.00

1,240.00

0.00

7

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

1,240.00

1,240.00

0.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

1,240.00

1,240.00

0.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+04.02)

00.06

139,561.00

139,841.00

121,029.00

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02.

3,095.00

3,374.00

3,375.00

11

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17.

0.00

0.00

0.00

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3,095.00

3,374.00

3,375.00

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

136,466.00

136,467.00

117,654.00

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

136,086.00

136,087.00

117,474.00

15

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

380.00

380.00

180.00

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

3.00

3.00

0.00

17

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

3.00

3.00

0.00

18

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

3.00

3.00

0.00

19

A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL - Restante ani anteriori -

06.02.

0.00

0.00

0.00

20

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante ani anteriori -

06.02.02

0.00

0.00

0.00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

53,343.00

52,091.00

52,088.00

22

Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

53,343.00

52,091.00

52,088.00

23

Impozitul si taxa pe cladiri (07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

43,414.00

42,062.00

42,060.00

24

Impozitul pe clădiri pf

07.02.01.01

11,269.00

11,702.00

11,700.00

25

Impozitul si taxa pe clădiri pj

07.02.01.02

32,145.00

30,360.00

30,360.00

26

Impozitul si taxa pe terenuri (07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

6,888.00

6,809.00

6,808.00

27

Impozit pe teren pf

07.02.02.01

1,693.00

1,716.00

1,716.00

28

Impozit si taxa pe teren pj

07.02.02.02

4,019.00

3,931.00

3,930.00

29

Impozit pe teren extravilan, restante ani anteriori din imp pe teren agricol

07.02.02.03

1,176.00

1,162.00

1,162.00

30

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

3,041.00

3,220.00

3,220.00

31

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0.00

0.00

0.00

32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

122,459.00

123,213.00

127,214.00

33

Sume defalcate din TVA (11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

104,867.00

103,917.00

107,926.00

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

0.00

0.00

0.00

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor

11.02.02

104,312.00

103,362.00

107,792.00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

0.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

555.00

555.00

134.00

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezv a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural

11.02.07

0.00

0.00

0.00

39

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

360.00

397.00

390.00

40

Taxe hoteliere

12.02.07

360.00

397.00

390.00

41

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

18.00

17.00

17.00

42

Impozit pe spectacole

15.02.01

18.00

17.00

17.00

43

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

0.00

44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

17,214.00

18,882.00

18,881.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport (16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

12,830.00

14,292.00

14,290.00

46

Impozitul pe mijloace de transport pf

16.02.02.01

7,229.00

8,005.00

8,005.00

47

Impozitul pe mijloace de transport pj

16.02.02.02

5,601.00

6,287.00

6,285.00

48

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4,079.00

4,298.00

4,300.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

305.00

292.00

291.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0.00

0.00

0.00

51

Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)

18.02

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

18.02.50

0.00

0.00

0

53

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

689.00

-1,561.00

14,577.00

54

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

17,642.00

17,599.00

17,594.00

55

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

17,642.00

17,599.00

17,594.00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01

916.00

731.00

731.00

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

16,313.00

16,455.00

16,450.00

58

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

413.00

413.00

413.00

59

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

413.00

413.00

413.00

60

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0.00

0.00

61

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

0.00

62

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0.00

0.00

0

63

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-16,953.00

-19,160.00

-3,017.00

64

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1,013.00

1,094.00

1,085.00

65

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

288.00

296.00

295.00

66

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

151.00

157.00

155.00

67

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

571.00

638.00

635.00

68

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

0.00

69

Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala

33.02.27

0.00

0.00

0.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

3.00

3.00

0.00

71

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

0.00

72

Venituri din taxe administrative, eliberari permise ( cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1,570.00

1,624.00

1,620.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,570.00

1,624.00

1,620.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0.00

0.00

0.00

75

Amenzi, penalitati si confiscari ( cod 35.02.01 la 35.02.50)

35.02

5,899.00

6,008.00

6,000.00

76

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

5,899.00

6,008.00

6,000.00

77

Penalitati pentru nedep sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0.00

0.00

0.00

78

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0.00

0.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0.00

0.00

0.00

80

Diverse venituri ( cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

29,471.00

27,020.00

41,188.00

81

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

50.00

51.00

50.00

82

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

27.00

32.00

0.00

83

Taxe speciale

36.02.06

14,839.00

11,255.00

15,738.00

84

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

0.00

85

Alte venituri

36.02.50

14,555.00

15,682.00

25,400.00

86

Transferuri voluntare, altele decat subventiile ( cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-54,906.00

-54,906.00

-52,910.00

87

Donatii si sponsorizari

37.02.01

5.00

5.00

0

88

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-54,911.00

-54,911.00

-52,910.00

89

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

126.00

10.00

116.00

91

Incasari din rambursare imprumuturilor acordate ( cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

126.00

10.00

116.00

92

Incas din ramb imprumut pt inf unor instit și serv publ de interes local sau a unor act fin integr din ven proprii

40.02.06

126.00

10.00

116.00

93

Incasari din rambursarea microcreditelor de la p.f. și p.j.

40.02.07

0.00

0.00

0.00

94

Imprumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0.00

0.00

0.00

95

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.11

0.00

0.00

0.00

96

Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

0.00

97

IV. SUBVENTII ( cod 00.18)

00.17

15,524.00

15,334.00

3,325.00

98

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)

00.18

15,524.00

15,334.00

3,325.00

99

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.20)

42.02

15,524.00

15,334.00

3,325.00

100

B. Curente ( cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la

42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46)

00.20

15,524.00

15,334.00

3,325.00

101

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0.00

0.00

0.00

102

Subventii primite din Fondul de Interventie

42.02.28

0.00

0.00

0.00

103

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

0.00

104

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

11,264.00

11,264.00

0.00

105

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

0.00

106

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

326.00

284.00

285.00

107

Subventii din bugetul de stat pt finantarea unit de asistenta medico-sociale

42.02.35

134.00

141.00

151.00

108

Subventii din bugetul de stat pt trusouri nou-nascuti

42.02.36

0.00

0.00

0.00

109

Subventii de la bugetul de stat catre B.L. pentru finantarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

0.00

0.00

110

Subventii de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0.00

0.00

0.00

111

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

3,300.00

3,145.00

2,889.00

112

Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

0.00

0.00

113

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

0.00

0.00

114

Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

0.00

0.00

115

Subventii de la bugetul de stat catre bugetelor locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

500.00

500.00

0.00

116

Subventii de la alte administratii ( cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0.00

0.00

0.00

117

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0.00

0.00

0.00

118

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelo pentru ocuparea t mp rara a fortei de munca si subventionarea locurilor de

43.02.04

0.00

0.00

0.00

119

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

0.00

0.00

120

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate

43.02.08

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL GALATI

STR. DOMNEASCA NR. 38

ANEXA 2


ROMANIA

PROPUNERE BUGET LOCAL 2012

SECTIUNEA FUNCTIONARE

MII LEI

Nr. Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod indicator

BUGET

2O11

REALIZAT

2O11

PROIECT

BUGET

2O12

B.

TOTAL CHELTUIELI

332,945

303,498

318,349

1

AUTORITATI PUBLICE - TOTAL

51.02

15,339

14,192

14,968

Cheltuieli de personal

10

11,958

11,207

11,358

Bunuri si servicii

20

3,400

3,022

3,400

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

-19

-37

0

Alte transferuri

55

210

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL

54.02

1,073

1,021

10,975

Cheltuieli de personal

10

999

951

900

Bunuri si servicii

20

74

70

75

Fond de rezerva

50

0

0

10,000

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

0

0

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

5,155

5,145

5,800

Bunuri si servicii

20

220

218

200

Dobanzi

30

4,935

4,927

5,600

4

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TOTAL

61.02

8,111

7,974

7,920

Cheltuieli de personal

10

213

183

180

Bunuri si servicii

20

249

211

249

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

7,649

7,580

7,491

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

0

0

5

INVATAMANT - TOTAL

65.02

119,906

117,815

113,654

Cheltuieli de personal

10

94,988

94,038

91,252

Bunuri si servicii

20

24,265

23,266

21,468

Asistenta sociala

57

330

329

330

Burse

59

448

365

604

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

-125

-183

0

6

SANATATE - TOTAL

66.02

7,971

7,811

7,376

Cheltuieli de personal

10

3,338

3,312

3,005

Bunuri si servicii

20

271

270

245

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

4,362

4,229

4,126

7

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL

67.02

21,501

20,416

20,482

Bunuri si servicii

20

6,473

5,873

6,173

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

8,807

8,423

7,897

Alte cheltuieli

59

6,412

6,311

6,412

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

-191

-191

0

8

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

25,743

24,880

26,013

Cheltuieli de personal

10

9,976

9,728

9,344

Bunuri si servicii

20

6,183

6,076

5,974

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

3,381

3,292

3,127

Asistenta sociala

57

4,683

4,354

5,840

Alte actiuni (fundatii)

59

1,539

1,450

1,728

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

-19

-20

0

9

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL

70.02

14,334

12,221

13,871

Cheltuieli de personal

10

111

70

67

B u n u r i si servicii

20

14,223

12,151

13,204

Alte transferuri

55

600

Plati efectuate in anii preced recuperate

85

-1

0

10

PROTECTIA MEDIULUI

74.02

20,731

14,655

24,143

Bunuri si servicii

20

20,765

14,655

21,237

Alte transferuri

55

1,000

Rambursari de credite

79

-34

0

1,906

11

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

46,279

38,464

29,759

Subventii

40

45,714

37,964

29,000

Alte transferuri

55

500

500

0

Rambursari de credite

79

65

0

759

12

TRANSPORTURI

84.02

46,802

38,904

43,388

Bunuri si servicii

20

11,362

9,164

10,428

Subventii

40

32,100

26,400

29,600

Rambursari de credite

79

3,360

3,360

3,360

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

-20

-20

0

Unitatea administrativ - teritoriala: MUNICIPIUL GALATI

ANEXA I SD

BUGETUL LOCAL PE SECTIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012 sectiunea de dezvoltare

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET FINAL 2011

REALIZAT

30,12,2011

PROPUNERI BUGET 2012

A

B

1

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02)

00.01

82,105.00

81,418.00

75,216.00

2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.15+00.16)

48.02

4,049.00

4,301.00

2,227.00

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

56,326.00

56,051.00

54,310.00

4

A. VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0.00

0.00

0.00

5

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02)

00.10

0.00

0.00

0.00

6

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0.00

0.00

0.00

7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezv a infrastructurii din spatiul rural

11.02.07

0.00

0.00

0

8

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

56,326.00

56,051.00

54,310.00

9

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+37.02)

00.14

56,326.00

56,051.00

54,310.00

10

Diverse venituri (36.02.07)

36.02

1,415.00

1,140.00

1,400.00

11

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

1,415.00

1,140.00

1,400.00

12

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04)

37.02

54,911.00

54,911.00

52,910.00

13

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

54,911.00

54,911.00

52,910.00

14

II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)

00.15

2,634.00

3,161.00

827.00

15

Venituri din valorificarea unor bunuri

(39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

2,634.00

3,161.00

827.00

16

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

0.00

178.00

27.00

17

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

524.00

575.00

500.00

18

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

0.00

19

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

1,810.00

2,078.00

0.00

20

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

300.00

330.00

300.00

21

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00

0.00

22

Incasari din rambursare imprumuturilor acordate ( cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0.00

0.00

0.00

23

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare

40.02.13

0.00

0.00

0.00

24

Sume din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

0.00

0.00

0.00

25

IV. SUBVENTII (00.18)

00.17

10,551.00

9,881.00

3,677.00

26

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02)

00.18

10,551.00

9,881.00

3,677.00

27

Subventii de la bugetul de stat (00.19)

42.02

10,551.00

9,881.00

3,677.00

28

A. De capital (42.02.01 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

10,551.00

9,881.00

3,677.00

29

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

2,800.00

2,800.00

0.00

30

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

0.00

31

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

0.00

32

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

0.00

33

Strazi care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi

42.02.06

0.00

0.00

0.00

34

Finantarea studiilor de fezabilitate aferenteproiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

0.00

0.00

35

Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor (42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

0.00

36

Finantarea subprogramului privind pietruirea reabilitarea , modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0.00

0.00

0.00

37

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0.00

0.00

0.00

38

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0.00

0.00

0.00

39

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

42.02.10

0.00

0.00

0.00

40

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

42.02.12

530.00

0.00

0.00

41

Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

42.02.13

0.00

0.00

0.00

42

Subventii pentru finantarea chelt de capital la instit de invat preuniversitar de stat

42.02.14

0.00

0.00

0.00

43

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

194.00

194.00

0.00

44

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

0.00

0.00

45

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

194.00

194.00

0.00

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0.00

0.00

0.00

47

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

0.00

48

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

0.00

49

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0.00

0.00

0.00

50

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0.00

0.00

0.00

51

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0.00

0.00

0.00

52

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007 2013

42.02.19

0.00

0.00

0.00

53

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

7,027.00

6,887.00

3,677.00

54

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)

45.02

12,594.00

12,325.00

16,402.00

55

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

11,344.00

11,213.00

15,185.00

56

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.01.01

5,021.00

4,929.00

9,811.00

57

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.01.02

2,295.00

2,259.00

1,470.00

58

prefinantare

45.02.01.03

4,028.00

4,025.00

3,904.00

59

Fondul Social European (45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

873.00

736.00

1,217.00

60

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.02.01

507.00

658.00

250.00

61

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.02.02

356.00

69.00

861.00

62

prefinantare

45.02.02.03

10.00

9.00

106.00

63

Fondul de Coeziune (45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

0.00

64

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.03.01

0.00

0.00

0.00

65

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.03.02

0.00

0.00

0.00

66

prefinantare

45.02.03.03

0.00

0.00

0.00

67

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03

45.02.04

0.00

0.00

0.00

68

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.04.01

0.00

0.00

0.00

69

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.04.02

0.00

0.00

0.00

70

prefinantare

45.02.04.03

0.00

0.00

0.00

71

Fondul European pentru Pescuit (45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0.00

0.00

0.00

72

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.05.01

0.00

0.00

0.00

73

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.05.02

0.00

0.00

0.00

74

prefinantare

45.02.05.03

0.00

0.00

0.00

75

Instrumentul European de Dezvoltare Regionala (45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.

45.02.07

0.00

0.00

0.00

76

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.07.01

0.00

0.00

0.00

77

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.07.02

0.00

0.00

0.00

78

prefinantare

45.02.07.03

0.00

0.00

0.00

79

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

377.00

376.00

0.00

80

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.08.01

0.00

0.00

0.00

81

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.08.02

0.00

0.00

0.00

82

prefinantare

45.02.08.03

377.00

376.00

0.00

83

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0.00

0.00

0.00

84

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.15.01

0.00

0.00

0.00

85

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.15.02

0.00

0.00

0.00

86

prefinantare

45.02.15.03

0.00

0.00

0.00

87

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0.00

0.00

0.00

88

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.16.01

0.00

0.00

0.00

89

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.16.02

0.00

0.00

0.00

90

prefinantare

45.02.16.03

0.00

0.00

0.00

91

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

0.00

92

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.17.01

0.00

0.00

0.00

93

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.17.02

0.00

0.00

0.00

94

prefinantare

45.02.17.03

0.00

0.00

0.00

95

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0.00

0.00

0.00

96

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.18.01

0.00

0.00

0.00

97

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.18.02

0.00

0.00

0.00

98

prefinantare

45.02.18.03

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL GALATI

STR. DOMNEASCA NR. 38

ANEXA 2


ROMANIA

PROPUNERE BUGET LOCAL 2012

SECTIUNEA DEZVOLTARE

MII LEI

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod indicator

BUGET

2O11

REALIZAT

2O11

PROIECT BUGET

2O12

B.

TOTAL CHELTUIELI

91,691

68,809

111,167

1

AUTORITATI PUBLICE - TOTAL

51.02

7,680

828

17,450

Alte transferuri

55

210

175

0

Cheltuieli de capital

71

7,470

653

17,450

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL

54.02

5

5

0

Cheltuieli de capital

71

5

5

3

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TOTAL

61.02

150

147

45

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

100

100

0

Cheltuieli de capital

71

50

47

45

4

INVATAMANT - TOTAL

65.02

9,439

8,482

5,738

Alte transferuri

55

939

937

Proiecte FEN

56

3,752

3,632

1,455

Cheltuieli de capital

71

4,748

3,941

4,283

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

0

-28

0

5

SANATATE - TOTAL

66.02

6,469

6,446

2,011

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

1,433

1,422

1,954

Proiecte FEN

56

4,985

4,974

0

C heltuieli de capital

71

51

50

57

6

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL

67.02

7,972

5,887

10,638

Alte transferuri

55

100

0

288

Proiecte FEN

56

2,107

489

6,000

Cheltuieli de capital

71

5,765

5,398

4,350

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

0

0

0

7

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

5,804

4,619

4,995

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

129

20

215

Proiecte FEN

56

5,295

4,249

4,013

C heltuieli de capital

71

380

350

767

8

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL

70.02

21,859

17,967

23,350

Alte transferuri

55

2,684

1,594

0

Proiecte FEN

56

390

361

406

C hel t uieli de capital

71

18,800

16,027

21,844

Active financiare

72

1,100

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

-15

-15

0

9

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

5,539

4,602

9,757

Alte transferuri

55

615

415

500

Cheltuieli de capital

71

4,925

4,221

9,257

Plati efectuate in anii precedenti recuperate

85

-1

-34

0

10

ACTIUNI ECONOMICE COMERCIALE

80.02

4

3

0

Cheltuieli de capital

71

4

3

0

11

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

14,026

12,560

3,274

Alte transferuri

55

1,784

1,718

0

C heltuieli de capital

71

12,242

10,842

1,774

Active financiare

72

1,500

12

TRANSPORTURI

84.02

12,044

6,664

33,279

Alte transferuri

55

5

4

0

Proiecte FEN

56

4,285

26

19,000

Cheltuieli de capital

71

7,754

6,634

14,279

13

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

87.02

700

599

630

Alte transferuri

55

700

599

630

MUNICIPIUL GALATI

ANEXA 1

SECTIUNEA FUNCTIONARE

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SI SUBVENTII DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

MII LEI

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

BUG ET

2011

REALIZAT

12/31/2011

BUGET

2012

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

105,003.00

99,469.41

98,478.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

| Impozit pe spectacole

15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

80,821.00

75,961.95

75,837.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

2,629.20

2,112.42

1,784.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

2,629.20

2,112.42

1,784.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2,629.20

2,112.42

1,784.00

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

78,191.80

73,849.53

74,053.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

79,031.80

73,945.90

76,149.00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

4,951.30

4,394.72

6,320.00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

29,650.00

28,767.42

28,882.00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

970.00

945.45

948.00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

2,530.50

2,369.92

2,492.00

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

101.00

94.37

100.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare

33.10.17

100.00

30.56

35.00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

36,480.00

33,552.86

33,596.00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de l

33.10.30

2,827.00

2,963.95

2,964.00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din

33.10.31

450.00

307.07

308.00

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

972.00

519.58

504.00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0.00

|Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

100.00

22.52

23.00

|Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

100.00

22.52

23.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

626.50

377.38

363.00

|Alte venituri

36.10.50

626.50

377.38

363.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1,566.50

-496.27

-2,482.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

68.50

35.73

6.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bu

g37.10. 03

-1,635.00

-532.00

-2,488.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

24,182.00

23,507.46

22,641.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

24,182.00

23,507.46

22,641.00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din

42.10.43

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

24,182.00

23,507.46

22,641.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

19,988.00

19,435.54

18,666.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătă

43.10.10

4,194.00

4,071.92

3,975.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2012

SECTIUNEA FUNCTIONARE

MII LEI

Nr. Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod

indicator

BUGET

2011

REALIZAT

12/31/2011

BUGET

2012

TOTAL

109,422.00

98,900.05

103,206.00

1.

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

54.10

28,679.00

27,598.11

26,196.00

- Cheltuieli de personal

10

5,535.00

5,525.11

5,201.00

- Bunuri si servicii

20

23,144.00

22,073.00

20,995.00

2.

POLITIA COMUNITARA

61.10

7,757.00

7,690.00

7,751.00

- Cheltuieli de personal

10

6,437.00

6,427.00

6,293.00

- Bunuri si servicii

20

1,320.00

1,263.00

1,458.00

3.

INVATAMANT

65.10

10,689.00

9,053.26

10,746.00

- Cheltuieli de personal

10

239.00

121.61

202.00

- Bunuri si servicii

20

10,448.00

8,930.00

10,542.00

- Alte cheltuieli

59

2.00

1.65

2.00

4.

SANATATE

66.10

47,987.00

40,765.21

45,118.00

- Cheltuieli de personal

10

27,911.00

27,370.48

26,000.00

- Bunuri si servicii

20

20,076.00

13,394.73

19,118.00

5

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.10

9,324.00

8,914.58

8,541.00

- Cheltuieli de personal

10

4,357.00

4,167.69

4,071.00

- Bunuri si servicii

20

2,214.00

2,013.71

1,992.00

- Alte cheltuieli

59

2,753.00

2,733.18

2,478.00

6.

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.10

4,263.00

4,163.23

4,075.00

- Cheltuieli de personal

10

2,191.00

2,169.65

2,073.00

- Bunuri si servicii

20

2,072.00

1,993.58

2,002.00

7.

SERVICIUL GEOTOPOCAD- EXPERT

87.10

723.00

715.66

779.00

- Cheltuieli de personal

10

509.00

503.57

484.00

- Bunuri si servicii

20

211.00

209.09

252.00

- Rambursari de credite

81

3.00

3.00

43.00

MUNICIPIUL GALATI

ANEXA 1

SECTIUNEA DEZVOLTARE

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI

9  ^99

SI SUBVENTII DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

MII LEI

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET

2011

REALIZAT

12/31/2011

BUGET

2012

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

4,961.00

2,441.77

6,529.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

1,635.00

532.00

2,488.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

1,635.00

532.00

2,488.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1,635.00

532.00

2,488.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

5.00

0.50

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

5.00

0.50

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

5.00

0.50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

1,662.00

1,541.85

2,457.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

1,662.00

1,541.85

2,457.00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii

42.10.39

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

1,662.00

1,541.85

2,457.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

1,239.00

1,228.17

1,954.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătat

43.10.16

194.00

193.68

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

194.00

193.68

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

43.10.17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

Subventii pentru institutiille publice pentru sectiunea de dezvoltare

43.10.19

229.00

120.00

503.00

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

1,659.00

367.42

1,584.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.10.01

1,659.00

367.42

1,584.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

1,510.00

193.71

1,584.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

149.00

173.71

Prefinanțare

45.10.01.03

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

Prefinanțare

45.10.02.03

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

Prefinanțare

45.10.03.03

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

Prefinanțare

45.10.04.03

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

Prefinanțare

45.10.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

Prefinanțare

45.10.07.03

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

Prefinanțare

45.10.08.03

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

Prefinanțare

45.10.15.03

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

Prefinanțare

45.10.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

Sume primite în avans

45.10.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

Sume primite în avans

45.10.18.03

MUNICIPIUL GALATI

ANEXA 2


BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2012

SECTIUNEA DEZVOLTARE

MII LEI

Nr. Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod indicator

BUGET

2011

REALIZAT

12/31/2011

BUGET

2011

TOTAL

5,607.00

3,068.09

6,892.00

1.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

0.00

0.00

1,387.00

*Active nefinanciare

71

0.00

0.00

1,387.00

2.

POLITIA COMUNITARA

61.10

300.00

297.37

0.00

- Active nefinanciare

71

300.00

297.37

3.

INVATAMANT

65.10

173.00

99.10

119.00

- Active nefinanciare

71

173.00

99.10

119.00

4.

SANATATE

66.10

2,458.00

1,773.64

2,936.00

- Active nefinanciare

71

2,458.00

1,773.64

2,936.00

5.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.10

150.00

149.99

288.00

- Active nefinanciare

71

150.00

149.99

288.00

6.

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.10

2,526.00

747.99

2,162.00

- Proiecte cu finantare nerambursabila

56

2,305.00

650.54

2,056.00

- Active nefinanciare

71

221.00

97.45

106.00